แบบทดสอบวัดการอ่าน

แบบทดสอบวัดการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

         ขอให้คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุคนทุกโรงเรียนดาวโหลดไฟล์แบบทดสอบวัดการอ่านวิชาภาษาไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ไปดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความสามารถมทางการอ่านและการเขียนของ นักเรียนในความรับผิดชอบ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดูพัฒนาการทางภาษาไทย  ของนักเรียน 
        ซึ่งทางกลุ่มสาระภาษาไทย สพป.เชียงใหม่เขต ๑ จะทำการสุ่มตรวจ เพื่อทำการทดสอบวัดพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ในนักเรียนในความรับผิดชอบอีกครั้งก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑  ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดไฟล์ได้ที่ 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:57 กรณัฐ รัตนยรรยง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:57 กรณัฐ รัตนยรรยง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:57 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:57 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:57 กรณัฐ รัตนยรรยง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:52 กรณัฐ รัตนยรรยง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:52 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:52 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:52 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 10 ส.ค. 2557 04:52 กรณัฐ รัตนยรรยง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:53 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:53 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:53 กรณัฐ รัตนยรรยง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:53 กรณัฐ รัตนยรรยง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:54 กรณัฐ รัตนยรรยง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:54 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:54 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:54 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:54 กรณัฐ รัตนยรรยง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:55 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:55 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:55 กรณัฐ รัตนยรรยง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:55 กรณัฐ รัตนยรรยง
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ส.ค. 2557 04:55 กรณัฐ รัตนยรรยง
Comments