นางโสภา  อัญโย
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ


 
 
 
 นายบุญเลื่อน  ลูกอินทร์
ครู  คศ.3
นางเรณู  พงษานุกูลเวช
ครู  คศ.2 
 น.ส.ภิญญาพัชญ์  อิ่มวิเศษ
ครู  คศ.2
 
 
 
นางศิริขวัญ  ทองหวาน
ครู  คศ.1 
 น.ส.สุดารัตน์  สีแก้วนิตย์
ครู  คศ.1
 น.ส.ทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์
ครู  คศ.1
 
 
 
 น.ส.อารีม๊ะ  โอรพันธุ์
ครู  คศ.1
นางพนิดา  ทองศรี
ครู  คศ.1 
นางเนตรนภา  ชลหัตถ์
ครูผู้ช่วย 
 
 
 
น.ส.สุกานดา  เดชอรัญ
พนักงานราชการ 
น.ส.อนัตตา  กระเวนเวช
ครูอัตราจ้าง 
น.ส.กษมา  ลิ่มชูเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
  
 นายสอ  หวังจิต  
นักการภารโรง
  

                                                                                                                        
   ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
       
      
 ประเภทบุคลากร ชายหญิง  รวม
 ผู้อำนวยการ -
 ข้าราชการครู 9
 พนักงานราชการ - 1
 ครูอัตราจ้าง - 1 1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1
 นักการภารโรง - 1
 รวม 2 12 14

 ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
 นางโสภา  อัญโย 087-6242574 นางสาวอารีม๊ะ  โอรพันธุ์ 089-2254844
นายบุญเลื่อน  ลูกอินทร์087-2638308 นางพนิดา  ทองศรี 087-3960068
นางเรณู  พงษานุกูลเวช087-8888614นางเนตรนภา  ชลหัตถ์087-4615829
นางสาวภิญญาพัชญ์  อิ่มวิเศษ096-1933025  นางสาวสุกานดา  เดชอรัญ 061-2522820
นางศิริขวัญ  ทองหวาน 087-2715601 นางสาวอนัตตา  กระเวนเวช081-7380535
 นางสาวสุดารัตน์  สีแก้วนิตย์087-0425707นางสาวกษมา  ลิ่มชูเชื้อ087-8866778
 นางสาวทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์083-6522767นายสอ  หวังจิต083-1682152