นางโสภา  อัญโย
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ

 
 

 นายบุญเลื่อน  ลูกอินทร์
ครู  คศ.3
เกษตรศาสตร์

 นางเรณู  พงษานุกูลเวช
ครู  คศ.2
บริหารการศึกษา
นางศิริขวัญ  ทองหวาน
ครู  คศ.1
ประถมศึกษา 
 

 

 


 
น.ส.สุดารัตน์  สีแก้วนิตย์
ครู  คศ.1
ภาษาไทย
น.ส.ทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์
ครู  คศ.1
ประถมศึกษา
นางพนิดา  ทองศรี
ครูผู้ช่วย
การศึกษาปฐมวัย
 

 

 


 
น.ส.อารีม๊ะ  โอรพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ
น.ส.กัญญาภัค  มัจฉาเวช 
ครูอัตราจ้าง
ปฐมวัย


น.ส.อนัตตา กระเวนเวช
ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 

 
 
น.ส.กษมา  ลิ่มชูเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การบริหารการศึกษา

 นายสอ  หวังจิต
นักการภารโรง
 

                                                                                                                        
   ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
       
 ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
 ผู้อำนวยการ - 1 1
 รองผู้อำนวยการ- - -
 ครูประจำการ 1 6 7
 ครูอัตราจ้าง - 2 2
 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1
 นักการภารโรง 1 - 1
 รวม 2 10 12

 ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
 นางโสภา  อัญโย 087-6242574 นางสาวอารีม๊ะ  โอรพันธุ์ 089-2254844
 นางเรณู    พงษานุกูลเวช 087-8888614 นางพนิดา  ทองศรี 087-3960068
 นายบุญเลื่อน   ลูกอินทร์ 087-2638308 นางสาวกัญญาภัค  มัจฉาเวช091-7104699
 นางศิริขวัญ   ทองหวาน 087-2715601 นางสาวอนัตตา  กระเวนเวช 081-7380535
 นางสาวสุดารัตน์  สีแก้วนิตย์ 087-0425707 นางสาวกษมา  ลิ่มชูเชื้อ 087-8866778
 นางสาวทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์ 083-6522767 นายสอ  หวังจิต 083-6417134