นางโสภา  อัญโย
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ

 
 

 นายบุญเลื่อน  ลูกอินทร์
ครู คศ.3
ค.บ.เกษตรศาสตร์

 นางเรณู  พงศานุกูลเวช
ครู คศ.2
บริหารการศึกษา
 นางสาวลักษณารีย์   สมดวง
ครู  คศ.2
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
 
 

 

 


 
 นายสุเทพ  รักษา
ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
นางศิริขวัญ  ทองหวาน
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษา
 น.ส.สุดารัตน์ สีแก้วนิตย์
ครูผู้ช่วย
ภาษาไทย
 


 

 
 
น.ส.ทิพย์สุคลย์ สิทธิยากรณ์
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษา  
นางสาวอารีม๊ะ โอรพันธ์
ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ  
 นางสาวพนิดา  มากหนู
ครูผู้ช่วย
ปฐมวัย
 
 
 
 

 


 
นางสาวรอฮายา อีแมดอสะ  
ครูอัตราจ้าง งบ  สพฐ.
ชีววิทยา
  
นางสาวนุชณี   สารแปง 
ครูอัตราจ้าง งบ SP2 
พลศึกษา


นางสาวอนัตตา กระเวนเวช
ครูอัตราจ้าง งบ อบต.เทพฯ
ปฐมวัย
 
 
 

 

 
นางสาวจริยา  ร่าเหม
ครูอัตราจ้าง
เอกคอมพิวเตอร์
 นางสาวกษมา  ลิ่มชูเชื้อ
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสอ  หวังจิต
นักการภารโรง 

                                                                                                                        
   ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
       
 ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
 ผู้อำนวยการ - 1 1
 รองผู้อำนวยการ- - -
 ครูประจำการ 2 5 7
 ครูอัตราจ้าง - 4 4
 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1
 นักการภารโรง 1 - 1
 รวม 3 11 14

 ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
 นางโสภา  อัญโย  นางสาวสุภาภรณ์  ปราณเกิด 081-6911558
 นางเรณู    พงษานุกูลเวช 087-8888614 นายสุเทพ   รักษา 084-2934298
 นายบุญเลื่อน   ลูกอินทร์ 087-2638308 นางศิริขวัญ  ทองหวาน 087-2715601
 นางพัณณิตา  เกษมุล 081-0879864 นางสาวสุดารัตน์  สีแก้วนิตย์ 087-0425707
 นางภูรี      ทองย่น 089-4733684 นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ 083-6334405
 นางสาวลักษณารีย์   สมดวง 087-4195431 นางสาวอรวรรณ  ละไม 081-2711497
 นางสาวนุชณี   สารแปง 080-7404492 นางสาวอนัตตา  กระเวนเวช 081-7380535
นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ 087-8866778นายสอ  หวังจิต083-6417134