โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนตาลประจำปีการศึกษา 2555  รับผิดชอบโดยนายพิษณุ  ปุงไธสง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันอีกทั้งเพื่อฝึกหัดนักเรียนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักส่วนครัว..อีกด้วย


.
Comments