กฎระเบียบของหมู่บ้าน

กฎระเบียบของหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
 
หมวดการมีส่วนร่วม
(1) ครัวเรือนขาดการประชุม มีโทษปรับเป็นเงิน 50 บาท
(2) ครัวเรือนใดไม่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนทุกกองทุนในหมู่บ้า หรือยืมสิ่งของที่เป็นสาธารณะของหมู่บ้าน
(3) ทุกครัวเรือนต้องมาประชุมทุกวันที่ 8 ของทุกเดือน
 
หมวดการพัฒนา
(1) ครอบครัวใดไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านมีโทษปรับเป็นเงิน 100 บาท
(2) บุคคลใดทิ้งขยะหรือทำให้ที่สาธารณสกปรกมีโทษปรับเป็นเงิน 500 บาท หรือบำเพ็ญกุศลต่อหมู่บ้าน
มวดยาเสพติด
(1) ครัวเรือนใดมีผู้เสพยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัด ถ้าไม่เข้ารับการบำบัดจะถูกตัดสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนทุกกองทุน จะมีสิทธิ์อีกครั้งเมื่อรับการบำบัด
(2) ห้ามเล่นการพนันในหมู่บ้านและทำร้ายร่างกายผู้อื่น ทะเลาะกันในหมู่บ้าน ปรับเป็นเงิน 500 บาท
หมวดเวรยาม
(1) ผู้ใดยิงปืนหรือใช้สัญญาเตือนภัยโดยไม่มีเหตุจำเป็นมีโทษปรับเป็นเงิน 500 บาท
(2) ผู้ใดขับรถเสียงดังและเร่งทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นมีโทษปรับเป็นเงิน 500 บาท
(3) ผู้ใดทำลายสาธารณสมบัติภายในหมู่บ้านมีโทษปรับเป็นเงิน 500 บาท หรือปรับเป็น 2 เท่า 
 (4) ทุกคนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

Comments