ท่ารำฟ้อนนบบูชา

การแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์
ชุดฟ้อนนบบูชาพระธาตุอานนท์


ประวัติพระธาตุพระอานนท์

                 พระธาตุพระอานนท์ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดยโสธร เดิมชาวยโสธรเรียกพระธาตุนี้ว่า พระธาตุอานนท์เถระเจ้าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1218 นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร บริเวณที่เจดีย์องค์นี้ประดิษฐานอยู่นั้นเดิมเป็นป่าใหญ่เรียกกันว่า ดงผีสิงผู้ก่อสร้างเจดีย์องค์นี้ คือ เจตตานุวินและจินดาชานุชาวเวียงจันทร์ กับเอียงเวธาซึ่งเป็นชาวขอม ใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 เดือน 25 วัน เมื่อสร้างเสร็จจึงอัญเชิญอัฐิของพระอานนท์เถระมาบรรจุไว้ ซึ่งอัฐิของพระอานนท์ที่นำมาบรรจุในเจดีย์นั้นถูกบรรจุไว้ในผอบ ชั้นนอกเป็นหีบเงิน 3 ชั้น ชั้นถัดไปเป็นหีบทอง 7 ชั้น ถัดจากนั้นเป็นหีบแก้วไพฑูรย์ 2 ชั้น (รวมเป็นหีบ 12 ชั้น) แล้วมีผ้ากะจ๋าคำ(ผ้าลายทอง)ห่อไว้อีก 500 ชั้น ถัดเข้าไปเป็น ผ้าสีขาว อ่อนนุ่มเหมือนสำลีห่ออัฐิธาตุและฝุ่นอยู่
                 ลักษณะขององค์พระธาตุ เป็นองค์เจดีย์สีขาวทรงสี่เหลี่ยมหรือเรียกว่าทรงพรหมสี่หน้ามีฐานกว้าง 4 วา ความสูงจากฐานถึงยอด 12 วา 2 ศอกเศษ เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้มทั้ง 4 ทิศ มีพระพุทธรูประดิษฐานอยู่บนส่วนยอด ที่มา : (ประวัติพระธาตุพระอานนท์, 2541 : 123-125)
                 สถานที่ตั้งพระธาตุพระอานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ชาวยโสธรจัดงานนมัสการพระธาตุอานนท์เป็นประจำทุกปี โดยจัดในวันขึ้น 13 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เดือน 3 ตามฮีตคลองของชาวอีสาน คือ เดือนมีนาคม ในคืนแรกจะจัดพิธีสมโภชองค์พระธาตุอานนท์ ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดขาว ทำพิธีตลอดคืน ส่วนในคืนที่สองและคืนที่สามมีมหรสพรื่นเริงสมโภชตลอดคืนที่มา : (สมชัย พรหมศรี. สัมภาษณ์. 2550)

ประวัติความเป็นมาฟ้อนนบบูชาพระธาตุอานนท์

                 พระธาตุอานนท์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งของจังหวัดยโสธร ชาวยโสธร จัดงานนมัสการพระธาตุอานนท์เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะองค์เจดีย์ โดยจัดในวันขึ้น 13 , 14 และ  15 ค่ำ เดือน 3 ตามฮีตคลองของชาวอีสาน คือ เดือนมีนาคม ในคืนแรกจะจัดพิธีสมโภชองค์พระธาตุอานนท์ ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดขาว ทำพิธีตลอดคืน ส่วนในคืนที่สองและคืนที่สามมีมหรสพรื่นเริงสมโภชตลอดคืน
ครูจุฑารัตน์ พิเคราะห์ยาม ครูโรงเรียนบ้านนิคม ได้เล็งเห็นถึงความศรัทธา ในการสักการบูชาตามความเชื่อของชาวยโสธรที่มีต่อพระธาตุอานนท์ จึงได้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ การแสดงชุดฟ้อนนบบูชาพระธาตุอานนท์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนิคม ได้ศึกษาและนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั้งยังเกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านศิลปะการแสดงอีกแขนงหนึ่ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรเรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟและการบูชาพระธาตุอานนท์อันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวยโสธรการปฏิบัติท่ารำฟ้อนนบบูชาพระธาตุอานนท์

ท่ารำที่ 1เชิญชวน

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2
 คำอธิบายท่ารำ

ชาย (จังหวะที่1)
         เท้า : ย่ำเท้าสลับกันไป - มาโดยย่ำเท้าขวาก่อน
         มือ  : มือขวาถือพานบายศรีระดับเอวมือซ้ายจีบคว่ำระดับเอว
        ศีรษะ : ลักคอโดยเริ่มด้านซ้ายก่อน
ชาย (จังหวะที่2)
         เท้า : ย่ำเท้าสลับกันไป - มา
         มือ  : อขวาถือพานบายศรีระดับเอว มือซ้ายหงายมือปล่อยจีบ
         ศีรษะ : ลักคอ
หญิง (จังหวะที่1)
         เท้า : ย่ำเท้าสลับกันไป - มา โดยย่ำเท้าซ้ายก่อน
         มือ  : มือขวาจีบคว่ำระดับเอว มือซ้ายถือพานบายศรีระดับเอว
         ศีรษะ : ลักคอ โดยเริ่มด้านขวาก่อน
หญิง (จังหวะที่2)
         เท้า : ย่ำเท้าสลับกันไป- มา
         มือ  : มือขวาหงายมือปล่อยจีบ มือซ้ายถือพานบายศรีระดับเอว
          ศีรษะ : ลักคอ โดยเริ่มด้านขวาก่อน
วิธีการนับจังหวะ : 2จังหวะนับเป็น1ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด10ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : แถวรูปตัววี


ท่ารำที่ 2 น้อมบูชา

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำจังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ

ชาย (จังหวะที่ 1)
เท้า : ยกเท้าซ้าย
มือ : มือขวาถือพานบายศรียกขึ้นระดับไหล่ มือซ้ายจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ชาย (จังหวะที่ 2)
เท้า : ยกเท้าขวา
มือ : มือขวาถือพานบายศรีระดับไหล่ มือซ้ายแบมือแตะที่พาน ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 1)
เท้า : ยกเท้าขวา
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายถือพานบายศรียกขึ้นระดับไหล่
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 2)
เท้า : ยกเท้าซ้าย
มือ : มือขวาแบมือแตะที่พาน มือซ้ายถือพานบายศรีระดับไหล่
ศีรษะ : เอียงซ้าย
วิธีการนับจังหวะ : 2 จังหวะ นับเป็น 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 ผู้ชายหันไปทางซ้าย
ปฏิบัติเป็น 4 ทิศ ทิศละ 1 ครั้ง ผู้หญิง หันไปทางขวา
ปฏิบัติเป็น 4 ทิศ ทิศละ 1 ครั้ง เช่นเดียวกัน
รวมปฏิบัติทั้งหมด 5 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : แถวรูปตัววี

ท่ารำที่ 3 วันทาพระธาตุ

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำจังหวะที่ 1จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ
ชาย (จังหวะที่ 1)
เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะ1 – 2 – 3 ในจังหวะที่ 4 ยื่นเท้าซ้าย
ไปข้างหน้าวางด้วยส้นเท้า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ชาย (จังหวะที่ 2)
เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะเช่นเดิม ในจังหวะที่ 4 ยื่นเท้าขวา
ไปข้างหน้าวางด้วยส้นเท้า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 1)
 เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะ1 – 2 – 3 ในจังหวะที่ 4 ยื่นเท้าขวา
ไปข้างหน้าวางด้วยส้นเท้า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 2)
เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะเช่นเดิม ในจังหวะที่ 4 ยื่นเท้าซ้าย
ไปข้างหน้าวางด้วยส้นเท้า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
วิธีการนับจังหวะ : จังหวะที่ 4 (ยื่นเท้าขวาไปข้างหน้าวางด้วยส้นเท้า)
นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 6 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 3 วันทาพระธาตุ (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ
ชาย (จังหวะที่ 1)
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ชาย (จังหวะที่ 2)
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 1)
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 2)
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้งสองถือพานบายศรีระดับเอวซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
วิธีการนับจังหวะ : นับต่อเป็นจังหวะที่ 7 ปฏิบัติจนครบ 10 จังหวะ
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 4 อภิวาทพระรัตนตรัย
ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2
 
คำอธิบายท่ารำ
ชาย (จังหวะที่ 1)
เท้า : นั่งคุกเข่ากระทบตัวตามจังหวะ
มือ : ยกพานระดับศีรษะข้าง ซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ชาย (จังหวะที่ 2)
เท้า : นั่งคุกเข่ากระทบตัวตามจังหวะเช่นเดิม
มือ : ยกพานย้ายมาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 1)
เท้า : นั่งคุกเข่ากระทบตัวตามจังหวะ
มือ : ยกพานระดับศีรษะข้างขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
หญิง (จังหวะที่ 2)
 เท้า : นั่งคุกเข่ากระทบตัวตามจังหวะเช่นเดิม
มือ : ยกพานย้ายมาด้านซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
วิธีการนับจังหวะ : จังหวะที่ 2 นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 3 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 4 อภิวาทพระรัตนตรัย (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 3


จังหวะที่ 4

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 3)
 เท้า : นั่งคุกเข่ากระทบตัวตามจังหวะ
มือ : วางพานลงด้านหน้า แล้วพนมมือระหว่างอก
ศีรษะ : หน้าตรง
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 4)
 เท้า : นั่งคุกเข่าเช่นเดิม
มือ : ยกมือพนมขึ้นเหนือศีรษะ
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : นับ 1 จังหวะ ปฏิบัติ 1 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 4 อภิวาทพระรัตนตรัย (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 5


จังหวะที่ 6

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 5)
 เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : กราบลงที่พื้น
ศีรษะ : ก้มลงกราบ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 6)
 เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : พนมมือหว่างอก
ศีรษะ : หน้าตรง
วิธีการนับจังหวะ : ร้องบทสวดสรภัญญะอีสาน
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 5 ร่วมใจศรัทธา

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 1)
เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาตั้งวงสูง มือซ้ายจีบข้างมือขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 2)
เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบตัวตามจังหวะ
มือ : วาดมือทั้งสองไปข้างซ้าย มือขวาเปลี่ยนจากตั้งวงเป็น
จีบข้างมือซ้าย มือซ้ายปล่อยจีบเปลี่ยนเป็นตั้งวง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

ท่ารำที่ 5 ร่วมใจศรัทธา (ต่อ)


จังหวะที่ 3


จังหวะที่ 4


คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 3) เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบหงายที่อก
ศีรษะ : เอียงขวา
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 3) เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบตัวตามจังหวะ
มือ : เปลี่ยนมือขวาจีบหงายที่อก มือซ้ายจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
วิธีการนับจังหวะ : นับจังหวะที่ 4 เป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 3 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 6 ขอพระบารมี

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2
 
คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 1)
 เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาจับพาน มือซ้ายจีบคว่ำข้างพานบายศรี
ศีรษะ : เอียงซ้าย ก้มหน้าเล็กน้อย
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 2)
เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาจับพานถือระดับเอวมือ ซ้ายปล่อยจีบแบมือหงาย
ยกสูงระดับศีรษะ
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : นับจังหวะที่ 2 เป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติ 1 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 6 ขอพระบารมี (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 3


จังหวะที่ 4

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 3)
เท้า : ยกตัวพร้อมกับตั้งเข่าซ้ายขึ้น
มือ : มือขวาถือพานระดับเอว มือซ้ายจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 4)
 เท้า ,: ลุกขึ้นพร้อมกับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางหลัง
เปิดส้นเท้า ย่อตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาถือพานระดับเอว มือซ้ายปล่อยจีบ แบมือหงาย
ยกสูงระดับศีรษะ
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : นับจังหวะที่ 4 เป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติ 1 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 6 ขอพระบารมี (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 5


จังหวะที่ 6

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 5)
 เท้า : ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า
ย่ำเท้าย่อตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาถือพานระดับชายพก มือซ้ายจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

ชาย , หญิง (จังหวะที่ 6)
เท้า : ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า
ย่ำเท้าย่อตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาถือพานระดับชายพก มือซ้ายยกขึ้นปล่อยจีบ
แบมือหงายระดับศีรษะ
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : นับจังหวะที่ 6 เป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 4 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : แถวรูปตัววี

ท่ารำที่ 7 ปกปักรักษา

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 1)
เท้า : ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า
ย่ำเท้าย่อตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาถือพานระดับไหล่ มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

ชาย , หญิง (จังหวะที่ 2)
 เท้า : ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า
ย่ำเท้าย่อตัวตามจังหวะ
มือ : มือขวาพานระดับชายพกมือมือซ้ายตั้งวงสูงแล้ว
หมุนมือจีบเข้าหาลำตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : นับจังหวะที่ 2 เป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 6 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : แถวหน้ากระดาน

ท่ารำที่ 8 คุ้มเกศเกศรี

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1 - 4


จังหวะที่ 5 - 8

คำอธิบายท่ารำ
ชาย เท้า : ก้าวไขว้เท้าสลับกันไปมาตามจังหวะ โดยก้าวเท้าซ้ายก่อน
มือ : มือขวาถือพานแขนตึง มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หญิง เท้า : ก้าวไขว้เท้าสลับกันไปมาตามจังหวะ โดยก้าวเท้าซ้ายก่อน
มือ : มือขวาถือพานระดับชายพก มือซ้ายแขนตึงตั้งปลายนิ้วขึ้น
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : ย่ำเท้า 2 จังหวะ นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 8 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : เดินสวนแถวสลับที่กัน โดยให้แถวผู้หญิงอยู่ด้านหน้า
แถวผู้ชายอยู่ด้านหลัง

ท่ารำที่ 8 คุ้มเกศเกศรี (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1 - 4


จังหวะที่ 5 - 8

คำอธิบายท่ารำ

ชาย เท้า : ก้าวไขว้เท้าสลับกันไปมาตามจังหวะ โดยก้าวเท้าขวาก่อน
มือ : มือขวาถือพานที่ชายพก มือซ้ายแขนตึงตั้งปลายนิ้วขึ้น
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หญิง เท้า : ก้าวไขว้เท้าสลับกันไปมาตามจังหวะ โดยก้าวเท้าขวาก่อน
มือ : มือขวาถือพานแขนตึง มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : ย่ำเท้า 2 จังหวะ นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 8 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : เดินเข้าหากัน แล้วจับคู่ชาย - หญิง

ท่ารำที่ 9 มีสุขทวี

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 1) เท้า : ย่ำเท้าซ้าย เท้าขวาเตะเท้า
มือ : มือขวาจีบเข้าหาพาน มือซ้ายถือพานระดับศีรษะ
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 2) เท้า : ย่ำเท้าขวา เตะเท้าซ้าย
มือ : มือขวาปล่อยจีบตั้งวงระดับไหล่ มือซ้ายถือพานระดับเดิม
ศีรษะ : เอียงขวา
วิธีการนับจังหวะ : จังหวะที่ 2 นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 8 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว : แถวคู่ชาย หญิง รูปตัววี

ท่ารำที่ 10 นารีสุขสราญ

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง (จังหวะที่ 1)
เท้า : ย่ำเท้าสลับซ้าย ขวา ตามจังหวะ โดยเริ่มย่ำเท้าซ้ายก่อน
มือ : เปลี่ยนมือขวาถือพาน ยกสูงระดับไหล่ขวา
มือซ้ายจีบปรกข้างเข้าหาลำตัว ศีรษะ : ลักคอ โดยเริ่มด้านขวาก่อน


ชาย , หญิง (จังหวะที่ 2)
เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะเช่นเดิม
มือ : มือขวาถือพานยกสูงระดับไหล่ขวา มือซ้ายม้วนมือออกเป็นตั้งวง
ศีรษะ : ลักคอตามจังหวะ
วิธีการนับจังหวะ : จังหวะที่ 2 นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 8 ครั้ง
รูปแบบการแปรแถว :

ท่ารำที่ 11 ชาวประชาชื่นบาน

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1 - 4


จังหวะที่ 1 - 4

คำอธิบายท่ารำ
ชาย , หญิง เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะเช่นเดิม
มือ : มือขวาถือพานระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับเดียวกัน
แล้วกระดกปลายนิ้วไปทางขวาและซ้ายตามจังหวะ
ศีรษะ : ลักคอ ตามจังหวะ
วิธีการนับจังหวะ : จังหวะที่ 2 นับเป็น 1 ครั้ง ปฏิบัติทั้งหมด 8 ครั้ง

รูปแบบการแปรแถว : แถวหน้ากระดาน สลับชาย - หญิง

ท่ารำที่ 12 นบบูชาพระธาตุอานนท์

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ


จังหวะที่ 1 - 4


จังหวะที่ 5 - 8

คำอธิบายท่ารำ
ชาย เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะ ค่อยๆเดินถอยลง
มือ : มือทั้งสองถือพานระดับเอว
ศีรษะ : ลักคอ ตามจังหวะ
หญิง เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะ เดินขึ้น
มือ : มือทั้งสองยกพานขึ้นเหนือศีรษะ
ศีรษะ : ลักคอ ตามจังหวะ
วิธีการนับจังหวะ : นับเหมือนท่าที่ 11 แล้วเปลี่ยนแถวสลับขึ้น ลง ระหว่างแถวชายและแถวหญิง
ในจังหวะที่ 4 และจังหวะที่ 8
รูปแบบการแปรแถว : แถวหน้ากระดานชาย
แถวหน้ากระดานหญิง

ท่ารำที่ 12 นบบูชาพระธาตุอานนท์ (ต่อ)

ภาพประกอบการปฏิบัติท่ารำ

 
คำอธิบายท่ารำ
ชาย ,หญิง เท้า : ย่ำเท้าตามจังหวะ
มือ : มือทั้งสองถือพานระดับเอว
ศีรษะ : ลักคอ ตามจังหวะ
วิธีการนับจังหวะ : นับจังหวะที่ย่ำเท้าขวาเป็น 1 จังหวะ ในจังหวะที่ 3
คู่กลางเดินนำ ตามด้วยคู่ซ้ายมือและคู่ขวามือ เดินเข้าโรง
รูปแบบการแปรแถว : แถวตอนคู่ ชาย - หญิง
Comments