การทำลวดหนามด้วยมือ

               

          ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง ธุรกิจในระดับนี้ยังมีปัญหาที่ประสบอยู่ คือ ไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการไม่ชัดเจน รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น

องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนมีอะไรบ้าง มี อยู่อย่างน้อย 7 อย่าง คือ
1) ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
2) ผลผลิตมาจากระบวนการในชุมชน
3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล
5) มีการดำเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6) มีกระบวนการการเรียนรู้เป็นหัวใจ
7) มีการพึ่งพาตนเองเป็นเป้าหมาย

       ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพหลัก คือการทำนา  เมื่อหมดฤดูกาลทำนาแล้ว  ก็จะเกิดการว่างงาน  ทำให้ไม่มีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัว  จึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำลวดหนามด้วยมือขึ้น  เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

 

กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอน ของการทำลวดหนามด้วยมือ

                วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

                                                                  1.เส้นลวด                                                                     

                                        2.มอเตอร์ปั่นลวด                               

                                        3.คีมล็อค                                           

                                        4.เครื่องขดลวด/เครื่องม้วนลวดหนาม       

                                                                  5.ลูกรอกรีดลวด   

                                                                  6.คีมปากนกแก้ว  

                                                                  7.มอเตอร์สำหรับบิดลวด 

                                                                 8.กรรไกรตัดลวดหนาม                        

                                

กระบวนการผลิตลวดหนาม

                                                                 1.นำเส้นลวดวางในแนวราบ 
 
                                                                2.ตีเกลียว
                                                                 3.ตัดลวดหนาม ยาว 1 นิ้วครึ่ง
                                                                 4.นำลวดหนามขึงให้แน่น
                                                                  5.เจาะรูด้วยคีมปากนกแก้ว
                                                                 6.นำหนามที่ตัดไว้มาสอดเข้ารูที่เจาะไว้แล้วบิดลวดด้วยคีมล็อคระยะห่าง 1 กำมือ
 
                                                                  7.ขดให้เป็นลวดหนาม
                                                                 8.บรรจุเป็นม้วน

                                                                 9.เตรียมส่งจำหน่าย

ต้นทุนการผลิต  : เส้นลวด  2  กิโลกรัม  ทำลวดหนามได้ 1  ม้วน  ระยะเวลา 1 วัน  จะทำได้ 3 ม้วน

           สิ่งที่ทำให้งานสำเร็จ

1. ผู้นำกลุ่มและสมาชิกมีความเข้มแข็ง     ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีความร่วมมือกัน ทำให้การบริหารจัดการกลุ่มประสบผลสำเร็จ

2.การยึดหลักการมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการกลุ่มลวดหนาม หากเกิดปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม จะมีการใช้เวทีประชาคมในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ เสมอ 

3.ความโปร่งใส การบริหารจัดการกลุ่มลวดหนาม    สมาชิกสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา

             ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

1.จากการดำเนินงานกลุ่มลวดหนามที่ประสบผลสำเร็จ  ทำให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาดูงาน 

2.  สมาชิกมีรายได้เสริม จากการทำลวดหนาม 

3. เกิดความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มฯ      

4. เกิดหลักประชาธิปไตยในการทำงาน       

             คำแนะนำ ข้อพึงระวังในการนำไปใช้

1.การทำลวดหนามด้วยมือ  ผู้ทำต้องมีความระมัดระวัง เพราะอันตรายอาจเกิดขึ้นได้

2.ต้นทุนการผลิต ไม่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้มีราคาขึ้น-ลง ตามท้องตลาด

3.การทำงานเป็นกลุ่ม  พึงระวังปัญหาความขัดแย้ง การเอารัดเอาเปรียบกัน

ปัญหาและอุปสรรค

                -วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตมีราคาสูงและผกผันตามภาวะตลาดทำให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูง

                -มีการขยายเครือข่ายและกิจกรรมของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานและเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของสินค้า

จะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตลวดหนามบ้านหนองแสนที่ประสบผลสำเร็จได้ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีคุณภาพ  ผู้นำกลุ่มมีความสามารถ และเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มองค์ประกอบดังกล่าวเมื่อนามาประกอบรวมกับการบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้กลุ่มประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมได้ในที่สุด
( ภาพประกอบจาก หมู่ 9 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม)