บทสวดสารภัญญะ

 

 กดปุ่มฟังเสียงแล้วอ่านตาม

สวดมนต์สรภัญญะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะควันตัง อะภิวาเทมิ.
ข้าพเจ้าขออภิวาทกราบไหว้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้เป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลศเครื่องเศร้าหมอง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะนัสสามิ.

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระธรรม

อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสดีแล้ว ;

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์.

สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ปฏิบัติดีแล้ว
;

.......................................................
(
บทนมัสการ )

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ว่า ๓ จบ )
(
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์พระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง )
(
บทพระพุทธคุณ )
อิติปิ โส ภะคะวา , อะระหัง , สัมมาสัมพุทโธ , วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต , โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง , พุทโธ , ภะคะวา ติ.

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์
ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง

ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ คือความรู้และความประพฤติ

เสด็จไปดี คือไปในที่ใด ยังประโยชน์ให้ที่นั้น ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้

ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรมะ


(
บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ )

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร


.......................................................

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู*** ติ.


พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสดีแล้ว
อันผู้ปฏิติเห็นชอบได้ด้วยตนเอง

ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ควรเรียกมาดูได้

ควรน้อมเข้าไปหา อันผู้รู้พึงรู้ได้ ด้วยตนเอง


(
บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณทำนองสรภัญญะ )

(
นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

และเก้านับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)


.......................................................

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลิกะระณีโย
,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

พระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นปฏิบัติดีแล้ว
เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ เป็นผู้ปฏิติชอบ

จัดเป็นบุรุษ ๔ คู่, เป็นบุคคล ๘
เป็นผู้ควรบูชา เป็นผู้ควรรับทักษิณา

เป็นผู้ควรทำกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก, หาสิ่งอื่นเปรียบมิได้

(
บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณทำนองสรภัญญะ
)

(
นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)


.......................................................

(
บทชยสิทธิคาถาทำนองสรภัญญะ )

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาธิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ
(
คำแปล )
ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท ธะวิสุทธศาสดา
ตรัสรู้อนุตตระสมา - ธิ ณ โพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสะพหุพา - หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขละประทัง คชะเ***้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราน

รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา

หวังเพื่อผจญวรมุนิน - ทะสุชินะราชา

พระปราบพหลพยุหะมา - ระมะเลืองมะลายสูญ

ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์

ทานาธิธรรมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทร

 
 
 
 
Comments