ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

 

  นายสงวน เย็นวัฒนา

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

 

ประวัติการศึกษา

  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)

  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)

  สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  พ.ม.  (ศึกษาด้วยตนเอง)

  ป.กศ.  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

  มศ. ๓  โรงเรียนปริญญาศรม

  ป. ๔  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี

 

ประสบการณ์

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือโก้ก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย

อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านดงน้อย

อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา

อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู

อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  อ.วาปีปทุม

ครู  โรงเรียนบ้านหนองกุง  อ.วาปีปทุม

ครู  โรงเรียนบ้านแวงชัย  อ.วาปีปทุม

 

ครอบครัว

เกิด             :             ตุลาคม  ๒๔๙๙  ที่บ้านโนนชัยศรี  อ.โพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน      :           อยู่บ้านเลขที่  ๖ หมู่ที่ ๕ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม

คู่สมรส       :           นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองกุง

บุตร            :             คน  ชื่อ  นางสาววิวัฒนา  เย็นวัฒนา

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)

หลักสูตรมัคคุเทศก์การท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

คุณวุฒิด้านลูกเสือ

BTC    :           ลูกเสือสำรอง , สามัญ

ATC    :           Wood  Badge  สำรอง

คุณวุฒิด้านยุวกาชาด

หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด

หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

 

หลักการทำงาน

ยึดหลัก 4 ทำ

1.ทำด้วยสิ่งที่เรามี

2.ทำในที่ที่เราอยู่

3.ทำในสิ่งที่ทำได้

4.ทำเดี๋ยวนี้

๑.         ผ่านการประเมินส้วมสุขสันต์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

            HAS  ของกรมอนามัย  ประจำปี  ๒๕๕๔

๒.        ผ่านการประเมินส้วมสุขสันต์  ดีเด่น  อันดับที่     

            โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง

๓.  โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น

๔.  โรงเรียนคุณภาพระดับเกรด  A 

๕.  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ประเภท

            กีฬาฟุตบอลชาย  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี 

            กลุ่มโรงเรียนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ 

๖.  นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงาน

            ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๑  ระดับสำนักงาน

            เขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งหมด  ๑๓  กิจกรรม

๗.        นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงาน

            ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๑  ระดับภาค  

            ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

            อันดับ    คือกิจกรรม  ผลงานสิ่งประดิษฐ์       ทางวิทยาศาสตร์ 

๘.        นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรม

            นักเรียนครั้งที่  ๖๑  ระดับชาติ  กิจกรรมผลงาน

            สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล 

            เหรียญทองแดง

ความภาคภูมิใจ

๑.  ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภาเข็มเชิดชูเกียรติสาระวิทยาศาสตร์   คน

๒.  ได้รับคัดเลือกครูสอนดี ขององค์การบริหารส่วนตำบล   เสือโก้ก   คน

๓.  ครูได้รับการคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี Best  Practice ระดับปฐมวัย ๑  คน

๔.  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ ระดับปฐมวัย ๑ คน

๕.  ได้รับคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี 2 คน

๖.  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดี ในดวงใจระดับประถม ระดับกลุ่ม ๑ คน

๗.  ได้รับเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ  ครูดีศรีแผ่นดิน    คน

๘.  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดี ในดวงใจระดับประถม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน

Comments