วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

Comments