เป้าหมาย / เป้าประสงค์ (Goal)

            1.  ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

          3.  นักเรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามาช่วยจัดการเรียนการสอน

            4.  นักเรียนมีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Comments