ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

            โรงเรียนบ้านแม่งูด ตั้งอยู่เลขที่  110  หมู่ที่ 6  ตำบลนาคอเรือ  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่  13  ไร่  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522  โดยราษฎรบ้านแม่งูดได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว มีนายประสงค์  กันทะหลั่นเป็นครูใหญ่คนแรก

            ปี พ.ศ. 2522  ได้งบประมาณก่อสร้างจากสาธารณสุข  จำนวน  20,000 บาท  ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ  33  จำนวน  3  ถัง

            ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน  10,000 บาท ก่อสร้างส้วม  ขนาด  3  ที่นั่ง

            ปี พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน  308,500 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ อชม. จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณจาก สปช. ต่อเติมอาคารเรียนแบบ อชม. จำนวน 2 ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2527  ได้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ( เด็กเล็ก ) โดยราษฎรได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กขึ้น 1 หลัง ขนาด 4 x 6 เมตร  งบประมาณ  25,000 บาท และชุมชนเนสโกโยโรงเรียนผู้ใหญ่หอวัง  ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างห้องสมุด ขนาด 4 x 6 เมตร  จำนวน 1  หลัง  งบประมาณ  25,000 บาท 

            ปี พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณ  จำนวน 20,000  บาท  ก่อสร้างเรือนเพาะชำ  จำนวน 1  หลัง  และได้งบประมาณ จาก สปช. จำนวน  799,000  บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1หลัง

            ปี พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณจำนวน  24,000 บาท ก่อสร้างส้วม  ขนาด  4  ที่นั่ง จำนวน1 หลัง

            ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ  ได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านแม่งูดและได้รื้อย้ายอาคารเรียนมาก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว แบบ พิเศษ จำนวน 1  หลัง  4  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2538  ได้รับบริจาคงบประมาณ  จากคุณแม่ ต.ดารากร  ณ อยุธยา คณะครูและชุมชน จำนวน 150,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

            ปี พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคที่ดินจากนายยอด  ศรีนวล     นายขาว  สันติวิมลดีและนายพรหมมินทร์ ทาแผ  จำนวน  5  ไร่ เศษ ให้กับโรงเรียน รวมที่ดินของโรงเรียน  ทั้งหมด  13  ไร่เศษ

            ปี พ.ศ. 2539  ได้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา                                                                                                                                                            

            ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้รื้อย้ายอาคารเรียนและบ้านพักครู  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำมาสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่งูด

            ปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจาก สปช. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 104/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  977,000 บาท และก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน 1  สนาม

งบประมาณ  233,000  บาท

          ปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ จำนวน  1  หลัง  เพื่อใช้เป็นสหกรณ์โรงเรียน

            ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน  45,450  บาท  ก่อสร้างส้วม จำนวน  1  หลัง  2  ที่นั่ง

            ปัจจุบัน( ปีการศึกษา 2554 )โรงเรียนบ้านแม่งูดเปิดทำการสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและจัดการศึกษาภาคบังคับช่วงชั้นที่ 1 , 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมีข้าราชการครูจำนวน  10  คน พนักงานรัฐ  2  คน  ครูช่วยสอน  2  คน  และนักการภารโรง  1  คน  โดยมีนายเวทย์  วิรัศมี    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Comments