จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

 ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 3 ขวบ
0
0
0
0
อนุบาล 1
14
7
21
1
อนุบาล 2
5
2
7
1
รวมก่อนประถมศึกษา
19
9
28
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
3
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
3
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
7
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
2
7
1
รวมประถมศึกษา
25
20
45
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
23
36
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
18
19
37
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
29
22
51
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
60
64
124
4
รวมทั้งสิ้น1049319712
Comments