ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
    
 นายประภวิษณ์  อาษากิจ

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/
http://www.cmcoop.or.th/
http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp


https://sites.google.com/site/banmaehwan/home/dawnhold
เผยแพร่งานวิจัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://sites.google.com/site/banmaehwan/phey-phaer-ngan-wicay-phasa-thiy
https://sites.google.com/site/banmaehwan/khnitsastr-1

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5001
https://https://sites.google.com/site/thangkilphandawtheiymchm1/home

********************************************************************

โรงเรียนบ้านแม่หวาน ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10-18 
เดือน มิถุนายน 2562  รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ*********************************************************************

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มาช่วยพัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่

*********************************************************************
คณะครูร่วมกิจกรรมวันรดน้ำดำหัวตำบลป่าเมี่ยง