Truyện dịch‎ > ‎

Thiên địa quyết

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân
<天地决>Chân khí cửu chuyển, hóa thành thần nguyên;

Tâm Hỏa cửu chuyển, cấp bậc bách biến;

Nhân chi cửu chuyển, đồ thần diệt tiên;

Thiên địa cửu chuyển, hỗn độn Quy Nguyên.