ร.ร.บ้านเลโคะ โรงเรียนดีประจำตำบลสบเมย

  
                                             เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนบ้านเลโคะ  http://www.lekhoschool.ac.th
 
 

 
 
 

 

ยิ
ดี
ต้
รั
 

happy new year 2013

นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเลโคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ
 

 

 
 

ภูมิทัศน์และบรรยากาศภายในโรงเรียน

ภูมิทัศน์และบรรยากาศภายในโรงเรียนบ้านเลโคะหลังจากได้รับการปรับปรุง

อาคารเรียน ผาชมจันทร์ 

อาคารเรียน ชื่่นชมผา 
 อาคารเอนกประสงค์

 อาคารดรุณพัฒนา
เสริมสร้างปัญญาอนุบาล 1-2
 หอพักนักเรียน
 
ได้รับการสนันสนุนจาก
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ตามโครงการ GGP
ภาพ.@.กิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 
ปีการศึกษา 2554

 

 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 21 มีนาคม 2555
โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเชต 2 
นาย วิชัย  พวงภาคีศิริ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): http://school.mhs2.go.th/lakoa/
Comments