ข้อมูลทั่วไป

จำนวนประชากร

Image
Image

สภาพสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                              6              แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 1              แห่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา                                 -               แห่ง

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                             -               แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             14            แห่ง

ที่ทำการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล     1  แห่ง

ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน                                                                2  แห่ง

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                           12            แห่ง

มัสยิด                                                       -               แห่ง

ศาลเจ้า                                                     -               แห่ง

โบสถ์                                                       -               แห่ง

 

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด                          -               เตียง         -               แห่ง

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน            2              แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน                               -               แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                             -               แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                    ร้อยละ  100

 

การโทรคมนาคม

-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                   แห่ง

-สถานีโทรคมนาคม อื่น ๆ                                     แห่ง

-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                               14            ตู้

การไฟฟ้า

-มีไฟฟ้าใช้                                               14            หมู่

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ,ลำห้วย                                           10            แห่ง

-บึง,หนองและอื่น ๆ                                                 9              แห่ง     ได้แก่

หนองควายใหญ่                       ที่บ้าน      หนองสวรรค์

หนองชาด                                                ที่บ้าน      หนองชาด

หนองแวง                                 ที่บ้าน      หนองแวง

หนองเขื่อน                              ที่บ้าน      เขื่อน

หนองสะแบง                            ที่บ้าน      ค้อ

หนองโก                                  ที่บ้าน      เหล่า

หนองผือ                                  ที่บ้าน      บึงสวาง

หนองทังทา                              ที่บ้าน      แดง

โสกเสี้ยง                                  ที่บ้าน      กระพี้

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-ฝาย                                         18            แห่ง

-บ่อน้ำตื้น                                                            แห่ง

-บ่อโยก                                  20            แห่ง

-ประปาหมู่บ้าน                                        5             แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ป่าไม้ชุมชน

มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน                                         1              รุ่น           150          คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ                               -               รุ่น           -               คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคง                          -               รุ่น           -               คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            1              รุ่น           75            คน

กลุ่มแม่บ้าน                                              3              รุ่น           360          คน

กลุ่มเยาวชน                                                             จำนวน     950          คน

 

ศักยภาพในตำบล

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนบุคลากร  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน  มีจำนวน  29  คน  และส่วนราชการจำนวน  3  ส่วน  ดังนี้

-  นายเชิดชัย  เจริญศักดิ์ขจร                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักบริหารงาน อบต.7

-  นางสาวกฤติกานต์  กันยาประสิทธิ์        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

ส่วนที่  1  สำนักปลัด 

-  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  19  คน

1. นายสุวัฒน์  แซ่ตั้ง   หัวหน้าสำนักปลัด 

2. นายธนโชติ  สอนจันดา        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. นางธนาภา  แก้วไกรสร         นักพัฒนาชุมชน

4.  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ โทรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการ

5.  นางสาวรัฐนารี ชัยหาสี         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

6.  นายอภิเดช  ดาวเศรษฐ์        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7.  นายชาญยุทธ  แป้นกลาง      นักการภารโรง

8.  นายจิรพงษ์  สุวรรณคง        พนักงานขับรถยนต์

9.  นายปัตพงษ์  บัวพรมมา       พนักงานขับรถยนต์

10.  นายพยุง  สูงกรม                คนงานทั่วไป

11.  นายประเสริฐ  ผาสุกุล        คนงานทั่วไป

12.  นายภูชิต  แก่นโสม            คนงานทั่วไป

13. นายประเสริฐ  ผาสกุล         คนงานทั่วไป

 

-  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

    1.  นางสาวดวงรัตน์  มุงคุณคำชาว         นักวิชาการศึกษา

    2.  นางสาวมลฤดี  คำภาษี                    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

    3.  นางรัญญา       โปร่งกลาง                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

    4.  นางรุ่งรัชนี      ช่วยหาร                  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

    5.  นางชุติมา        ผุยมูลตรี                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

    6.  นางสาวอุมาพร                เหง้าบุญมา               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

ส่วนที่  2  ส่วนการคลัง  ตำแหน่งในส่วนการคลัง  จำนวน 8 คน

1.  นางพรรนิภา        ลากครุฑ                  หัวหน้าส่วนการคลัง  นักบริหารงานคลัง  6

2.  นางสาววิไลวรรณ  ศรีรัตนานนท์         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3.  นางกาญจนา        จงสมชัย                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4.  นางทิศดา            ศรีสวัสดิ์                   เจ้าพนักงานพัสดุ

5.  นางสุรีภรณ์         หาปู่ทน                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

6.  นางนิพรพรรณ    เค้าแคน                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

7.  นายพิทักษ์          เพียโย                      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

8. นางสาว                วรรณา                     จำปาพรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ส่วนที่  3  ส่วนโยธา  ตำแหน่งในส่วนโยธา  จำนวน  3  คน

1.  นายสุวัฒน์           แซ่ตั้ง                        รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา  เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง  6

2.  นางรัตนา            โกมินทร์                  นายช่างโยธา

3.  นายธวัชชัย          นามโล                     ผู้ช่วยช่างโยธา

 

ระดับการศึกษา

- ปริญญาตรี             จำนวน                     10            คน

                - ปวส.                      จำนวน                     10            คน

                - ปวช.                      จำนวน                     1              คน

- ม.6                        จำนวน                     4              คน

- ม.3                        จำนวน                     2              คน

- ป.6                        จำนวน                     2              คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  ประจำปีงบประมาณ  2550                    จำนวน     15,479,473                  บาท     แยกเป็น

เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง      จำนวน     434,400      บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้        จำนวน     15,045,073   บาท

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ สภาพของดินมีสภาพเป็นดินเค็ม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรและทำนา   ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักแต่ขาดอาชีพเสริมประชากรส่วนใหญ่ออกไปรับจ้างนอกพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวมีวัดป่าสามัคคีสันติธรรมเป็นศูนย์กลางในกายเผยแพร่ศาสนา และบริจาคทานสิ่งต่าง ๆ ให้กับประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ อยู่เสมอ การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลส่วนใหญ่ สภาพเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การคมนาคมไม่สะดวกสถานที่ตั้ง  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลการเมืองการบริหาร

กำนันชื่อ  นายสุบิน  ศรีรัตนานนท์

รายชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่  1    ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองบัว         ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายสมภาร               ไชยมาลา 

หมู่ที่  2    ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองชาด        ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายนรสิงห์              หอไซร์                                    

หมู่ที่  3    ชื่อหมู่บ้าน บ้านเหล่า                ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายลำดวน               วิชาโคตร

หมู่ที่  4    ชื่อหมู่บ้าน บ้านเขื่อน               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายคำหนัก              จุดศรี      

หมู่ที่  5    ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองสวรรค์   ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายสุพัฒน์               นามบ้านเหล่า

หมู่ที่  6    ชื่อหมู่บ้าน บ้านแดง                 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายสุวรรณ              จันทร์เสน

หมู่ที่  7    ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองแวง        ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายพงษ์พจน์           จุลคำภา   

หมู่ที่  8    ชื่อหมู่บ้าน บ้านกระพี้              ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายมงคล                 วงนรัตน์

หมู่ที่  9    ชื่อหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา         ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายวิมล                   ธรรมวงษ์

หมู่ที่ 10    ชื่อหมู่บ้าน บ้านค้อ                  ชื่อกำนัน                  นายสุบิน                  ศรีรัตนานนท์

หมู่ที่ 11    ชื่อหมู่บ้าน บ้านบึงสวาง           ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายบุญช่วย              พรมดอนกอย          

หมู่ที่ 12    ชื่อหมู่บ้าน บ้านแดง                 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายประหยัด            บัวพรมมา               

หมู่ที่ 13    ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองสุขเจริญ  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน         นายเสถียร                ภูโยฮาต   

หมู่ที่ 14    ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันติ    ชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายสว่าง                  ไชยมาลา

 

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

1.  นายเจนยุทธ        จำปาพรม ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

2.  นายเคอ               จำปา                        ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

3.  นายบุญเกิด         แสนจิ่ว                     ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

4.  นางรัติยากร         ศรีระวรรณ               ตำแหน่ง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

 

สถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญ ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

โบราณสถานโนนแท่น

ที่ตั้ง         บ้านบึงสวาง  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น

แผนที่      มาตราส่วน  1: 50,000  ระวาง  5541  IV

                รุ้ง  16  23  12”  เหนือ  แวง  102     40   32”  ตะวันออก

องค์ประกอบ  ซากโบราณสถานศิลาแลง  เหลือเฉพาะส่วนฐานมีขนาด  6 X 8  เมตร ปัจจุบันชาวบ้านได้

              สร้างศาลาทรงโปร่งครอบทับไว้  และประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นไว้บนแท่น ด้านหลังพระพุทธรูปมีแท่นฐานปฏิมากรรมหินทราย 1  ชิ้น ได้เทปูนติดไว้กับพื้นและอีก  1  ชิ้นวางอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของแท่นโบราณสถาน  ด้านทิศตะวันตกของฐานโบราณสถานห่างประมาณ  90  เมตร มีใบเสมาหินทรายสลักเป็นรูปสันสถูปตรงกลางใบ  เดิมมีใบเสมาปักอยู่บริเวณโดยรอบหลายใบ  ปัจจุบันสูญหายไปแล้วสาระสำคัญเป็นโบราณสถานในช่วงสมัยวัฒนธรรมลพบุรี  ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี  ราวพุทธศตวรรษที่  14 – 15การขึ้นทะเบียนประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  52  วันที่  8  มีนาคม  2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  74  ตอนที่  96  วันที่  12  พฤศจิกายน  2500  พื้นที่  10  ไร่

 

                                             อ้างอิง:http://tbbanlao.org/banlao1/

Comments