...ผลการดำเนินงาน จุดเน้น โรงเรียนบ้านโคกน้อย...

...ปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 2 ...

1 เม.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2555

จุดเน้นที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 6


จุดเน้นที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ


จุดเน้นที่ 3  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก


จุดเน้นที่ 4  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน


จุดเน้นที่ 5  พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง


จุดเน้นที่ 6  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของสพป.สระแก้ว เขต 1


จุดเน้นที่ 7  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.


จุดเน้นที่ 8  บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของ สถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ


จุดเน้นที่ 9  จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

หนังสือราชการ e-filing


Comments