หน้าแรก

หน้าแรก

สพป.บร.4

E-Office

สพฐ.

ครูบ้านนอก

ครูไทย

สภาครูและบุคลากรฯ

ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู

 
 

 
        ที่  ตั้ง เลขที่  55  หมู่  11  ต.ปะเคียบ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190 โทรศัพท์ 044-630-199
สังกัด กลุ่มคูเมือง 1   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  บุรีรัมย์  เขต4   
 

Web    โรงเรียนบ้านเขว้า   :  Http :// www.bankhwaoschool.ac.th

 บล็อก (ผอ.ณัฐนนท์  วิทยาประโคน):http:// http://www.nuttanonwi.blogspot.com/

 
 
ปรัชญา 
 
 
เน้นคุณธรรม  นำความรู้  พัฒนาสู่วิชาชีพ
 
 
วิสัยทัศน์
 
                    ภายในปีการศึกษา  2555 โรงเรียนบ้านเขว้าจะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของผู้เรียน  โดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้  นำความรู้   ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีไปใช้ในการดำรงชีวิต  ปฎิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความรักในกีฬา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
พันธกิจ
 
              1.จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542
            2.พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
            3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
เป้าประสงค์
 
                1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
             2.   ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
             3.  การบริหารโรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
             4.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
 
นโยบาย
 
              1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
            2.พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3.สร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการ
            4.จัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
กลยุทธ์
 
              1.ส่งเสริมการปฎิรูปกระบวนการการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามจุดประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
            2.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
            3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัการเรียนรู้ของนักเรียน
            4.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

::วิทยุออนไลน์บ้านนางิ้วดอทคอม มิตรภาพบนโลกไอที ::
ช่วยในการแปลอังกฤษ-ไทย และ การคิดคำนวณ

ช่วยในการแปลอังกฤษ-ไทย และ การคิดคำนวณ