uphondo lukabhejane/rhino poaching and hunting ezemvelo e- kzn!

 Bafa baphela obhejane , wanyuka umbuso nomnotho wabazingeli babo!,
Kodwa noma kunjalo sesibonga lo owafa wavuka kwabafileyo!

 
uphondo lukabhejane lushonephi?

Uphondo lukabhejane  lunqunyiwe

Bafa baphela obhejane bafela izimpondo zabo. Bafa bebulawa abantu abacabangela izisu zabo, bakhohlwe wukubaluleka kwempilo yezilwane.

Kazi obhejane bazozivikela ngani ezitheni zabo uma behlaselwa , behlaselwa yimpi yabahlaseli babo?

Wakhula umnotho wesizwe saphela isizwe sobhejane, kanti kwenzenjani bakwethu.

Abaqaphi babo bathi bengapha, abazingeli bebe bengene ngapha, maqede bebanqume ubuthaphuthaphu.

Abanye babaqaphi bathwetshuliwe ezingqondweni  ukuze nabo bathengise ngezimpondo zobhejane ababaqaphile.

Kunabanye babaqaphi abaqaphe obhejane abangasenazimpondo kungentando yabo nje, kukhona abanye abaqaphi bobhejane abaqaphe obhejane bebe bazi ukuthi sebebaqaphele ize ngoba abasenanani, phela bayazi ukuthi inani kobhejane ababaqaphile lithengiswe yibo.

Maye kazi kusasizani ukuqapha obhejane kanti abasenanani. Abaqaphi bobhejane bakhala ngapha nangapha ngenxa yabazingeli bobhejane, kodwa bayaqhubeka nokunyusa umnotho wezwe ngokuthengisa ngezimpondo zobhejane ababaqaphile.

Basazosizakuphi labobhejane abangasenazikhali zokuzilwela. Baqaphi nisaqapheni kulesisibaya uma seniqaphe izinto ezingasenamsebenzi walutho.

Niyekele ukuqapha ukuba obhejane bengantshontshwa nanaka naphinde nathokozela ingcebo eniyithole ngezimpondo zobhejane benu. Noma nikhala izinyembezi zenu zifana nezengwenya ngoba namanje umzingeli wobhejane nimthandile ngoba namanje nisawumisa umbuso nomnotho wakhe ngokuthengisa ngezimpondo zobhejane enibaqaphile.

Ngangizwile kwasekuqaleni ku Sihlabelelo Sezihlabelo 2:7 ukuthi ningalunyakazisi singakafiki isikhathi salo, kodwa abazingeli bafike ngobuningi babo bazobanquma izimpondo zobhejane ezikhungweni zezemfundo , ukuze uthando lunyakaziseke bese bengena kulo uthando bengazi lutho ngalo bengakavuthwa nokuvuthwa, ebese bengenwa yizifo ezingalapheki  ebese uyangena umnotho esizweni . Phela amazwe amaphesheya ayithutha eyithuthile imali , iza ngemimkhumbi ize nangezindiza , aqumbe amaphakethe ezimpunstumane zansondo ngezimpondo zobhejane esibaqaphile.

Baqaphi bobhejani ngenxa yokwehluleka ukumela iQiniso , nidedele abazingeli bobhejane ukuthi bangene bephethe amazembe namazembe ngapha nanganga; Yebo bangene bephethe ama condoms ngapha bebe bephethe imihlelo ngapha, ngapha bebebephethe ama grants , zingasalanga ngaphandle izidakamizwa bazinqamula baziqenda izimpondo zobhejane enibaqaphile.

Nilunywa wobhejane benu nje benihlukumeza ningasalali ebusuku, kwesinye isikhathi nize nixabane nehlukane nomakhelwane nisabathanda nje nani baqaphi ninesandla ekunqunyweni kobhenjane enibaqaphile. Uma kungenjalo umiswe wubani umbuso wabazingeli bobhejane uma kungeyini.

Kudediswe uMqondisi oqondisa izwe ngesono, kwasondezwa ukuhlelwa kwemindeni,

Noma senibhuqwa baqaphi namanje kuselukhuni satshe ukuba kuse emiqonweni yenu, Cha nithunjwe impela. Nijabuliswa wukwamukela amakhulu amabili amarandi nezijumbana zokudla  kunempilo nekusasa lobhejane benu , nithini ngezinkulungwane eziphindaphindiwe ebenizozithola ngobhejane benu ukuba abanqunywanga ikusasa labo,

Ngizwile ethi uMntomdala ukuyala noswazi kuyahlakaniphisa ubhejane, kodwa kodwa nigiye naze naphumela ngaphandle kwesiqiwi, uma nizwa ukuthi ayivalwe induku, linqunywe ikusasa lobhejane.

Ngenkathi nisagiya nisaqephuza, bangenile abazingeli bobhejane babafaka ezidakamizweni, babafaka ezifweni ezingalapheki, babafaka emajele lafa laphela ikusasa lobhejane.

Uma uzwa  ukuklewula kwezingane ezikoleni, ubona kukhula kwezinga lokudlwengula, ubugebengu nobudlwangudlwangu konke lokho kuyimiphumela yokunqunywa kwezimpondo zobhejane.

Bakuteketisa ngolimi lwasengilandi nje bayakubhuqa uma bethi uyi born free because porn is manifested through you for free.

Phela basho khona ukuthi: “you are free of parental protection ,parental love and guidance,”  ngoba  bazi kahle ukuthi uma uyokhipha isisu, noma uyohlela umndeni, noma uyodla izidakamizwa noma uyokwenza ubugebengu akekho ozokuthinta ngoba bayazi ukuthi uphondo oluyi respect, education, and future, lunqanyuliwe ngokuthi induku nemithandazo ewuphondo lwakho ayivalwe

Baqonde khona ukuthi uphondo awusenalo ngoba bebona ukuthi uma sebeninqume nonke , bacabanga ukuthi nabanye obhejane abangakazalwa bazozalwa bengenampondo nabo, ngoba nakhu sekubhalwe phansi kumthethosisekelo.

Sale usuyivuma wethu eyokuthi :

you are born free of your future or without your future.

You are born free of prosperity.

You are borne free of self- respect and respect of other people.

You are borne free of abstinence from anything, You are a victim of everything.

All your rights are your furrow dug to drain you down to the ocean when other waters are kept in tanks, in dams and in houses because of their value.

Noma ungajabula ukuthi ufunda uqende uthole ama -degree, kodwa yimuphi umqashi oyobekezela wena usufika uphhuzile, khona uma ungasezi emsebenzini ngoba weqiwe yisidakamizwa, ucabanga ukuthi uyowugcina yini lowo msebenzi bebe bebaningi abawudingayo?

Noma igibhithe lingawukhipha umthetho wokuthi abantu besilisa bamaHebheru ababulawe, kodwa uzophunyuka uMose.

Noma uHerodi engathi abantwana abaneminyaka emibili nengaphansi ababulawe, kodwa uJesu waphunyuka.

Bobhejane bakaNkulunkulu noma ngabe niqunyiwe izimpondo , ningapheli amandla ngoba inzalo yenu ayinqunyiwe.

 Noma angabe seninqanyulwe nonke izimpondo zenu, kodwa uma ninganquma ukuthi kugcine ngani ebese nilwelwa inzalo yenu yenu ukuthi ingabe isanqanyulwa lelizwe lingaguqulwa.

Baqaphi bobhejane ngiyavuma , senithunjwe ngokwanele ukuthi ningaboni amaqhinga abazingeli bobhejane benu, kodwa manhlanje uma ningathatha isinqumo manje nisezwa, uma nigeke nisawudlulisa lomzuzu wokuzwa nilwe ningalali nilwelwa obhejane enibaqaphile…

Uma nisichitha lesisikhathi nilala , Abazingeli bobhejane bona  abalali balala obenyoni, Angeke bephumule uma kusekhona ubhejane onophondo, hleze ukhule uketule umbuso nomnotho wabo.

Yebo abalali beshicilela imithetho ezogwinya obhejane bengakazalwa, uma sebeze bazalwa,  benza isiqiniseko ukuthi bethi besantengantenga, babajahe babanqume, bakhule sebengenamsebenzi walutho.

Nina mabandla ahlukahlukene ongazi ukuthi nanihlukaniswa yini ekubeni iyinye into eniyikholwayo.

Kazi nishumayela nize niginqe abantu phansi nje, ukuhlukana kwenu akukhona yini ukunqunywa kophondo lukabhejane lokho.

Kazi uma impi yabazingeli ihlasela ize inqobe akusho yini ukuthi uphondo lunqanyuliwe.

Kusizaphi ukukhuthala nokwanda ekubeni uPHONDO lwephuliwe,

Yakhala inkosi uDavide yathi: “ Sihlala kanjani endlini yomsedari ekubeni UPHONDO lukaBhejane lwaphuliwe?”

Kazi wayecabangeni umntanomuntu uma evukwa wumunyu ehlabelela ingoma ethi:

Nkosi sikelel’ I Africa ! Maluphakanyiswe uphondo lwayo, Yizwa imithandazo yethu…Maqede yokuphakanyiswa kophondo LWAYO yabonakala?

Kazi nina mabandla ahlukahlukene beningecule yini ingoma efanayo ,

Niculule culo linye : “ Maluphakanyiswe UPHONDO LWAKHO, NKOSI, sikelela iBANDLA lakho.

Maye ngophondo lukabhejane, olwaphuliwe , liphulwa wukuba nemiqondo eyahlukene yabaqaphi balo.

Cishe kade lwanqanyulwa, ngoba awusezwa kukhulunywa ngalo , kodwa usuzwa kukhulwa ngomqaphi siqiwi, kanye nesiqiwi esesaphenduka saziwa njengesakhe,

Kazi kusazothiwani ngobhejane nophondo lwakhe…

Baqaphi bobhejane, noma sebenqunyiwe abanye , kodwa ukhona ubhejane  owodwa owaphunyuka bebulawa, waphunyukela bonke obhejane asebenqunyiwe kuze kuthi noma sebenqunyiwe kodwa izimpondo zabo ziphinde zihlume njengezinzipho zokhozi…

Vukani BANDLA bo nilaleleni na, Anikaboni yini ukuthi obhejane bayabulawa?

Kusasizani ukuqhosha ngobhejane abaningi nempumelelo yabo kodwa UPHONDO lwaphuliwe?

 download the document below now!

ĉ
Banjani Zuma,
Jul 3, 2013, 10:12 PM
Comments