isigodlo sezidakamizwa kuhulumeni we ANC / fight against sexual and drug abuse in south africa

 


 

Isigodlo sezidakamizwa sikuhulumeni we ANC-Zuma

Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu okhele umlilo ebusuku nilele, ushise imfuyo yakho, ushise umuzi wakho nazo zonke izinto onazo , ebese evuka ekuseni azokukhalisa akuthengele ngisho nezinto ezingakusiza ukuthi uphile ngenkathi usashelwe izimpahla zakho lokho ekwenza sengathi uzwelana nawe kanti yindlela enobuchule bokukudonsela kuye ukuze umethembe umthande umbambe umphakamisele phezulu aziwe yizwe lonke njengomuntu onosizo nokumele alandelwe kanti isitha esikhulu wuye uqobo lomuntu obonakala sengathi uwusizo kuwe ngezikhathi ezinzima.

Lamazwi ngiwabhekise kuhulumeni we ANC osekuyisikhathi eside ethumbe imiqondo yabantu ukuze bengaboni ubungozi ayibo kubona. Ngendlela abantu asebethumbeke ngayo akuselelula ukubona ukuthi umhlaba umabhedukane nje isigodlo sakho konke lokho sikuye uhulumeni we ANC, kunokuthi bakuqonde lokho bangamane bamlwele babe ngakuye.  Lokho –ke akwethusi ngoba kuyizimpawu zokuthi sebevele bathunjiwe ukuthi bafeze izinhloso zakhe uhulumeni we ANC.

Njengoba kukhalwa kangaka nje ngokwanda kokusetshenziswa kwezidakamizwa, ukukhulelwa kwezingane ezikoleni, iSatanism, ukubulalana kwabafundi, ubugebengu nokunye okuningi,

Akekho umuntu ongazi ukuthi izidakamizwa sishicilelwe kumthetho sisekelo wezwe ukuthi zisetshenziswe futhi akekho umuntu ongakaze ezwe uhulumeni ethi angeke azivale izigodlo zezidakamizwa ngoba zingenisa umnotho, ngalesosikhathi futhi kwakufanele babone abantu ukuthi uhulumeni we ANC usebenzisa izimpilo zabantu ukuzingenisela umnotho, futhi akekho ongazi ukuthi uze akhiphe  ngisho  amaphephamuvume ( licences) agunyaza  ukudayisa izidakamizwa, kodwa lokho ngoba abantu uhulumeni ubathumbe ngokuthi azishaye okhathazekile ngokuthi enze imikhanso yokulwa nezidakamizwa aphinde enze athathe imali yabakhokhi bentela akhankanse ngayo ngokuthi uma sekusondele ukhetho enzele abantu izinto ebese bemethemba bamthande kodwa konke lokho  abakuboni , futhi abasophinde bakubone ize ifezeke inhloso yakhe ngabo.

Ayikho ke enye inhloso ehloswe wuhulumeni ngaphandle kokuthi afezekise imizamo yama illuminati yokuthi kugwinywe bonke ohulumeni babe wuhulumeni oyedwa lapho kuzophoqwa khona bonke abantu ukuthi bakhonze uSathane uma bengafuni bese beyabulawa. Konke ke lokhu akwenzayo okukhalisa abantu kodwa baphinde bamvotele kuwukulungiselela intsha nabo bonke abantu ukuthi kuthi kufika lesisikhathi salababantu abazwa ngokuthi i illuminati bebe sebethumbeke bonke khona bezingenele bona enkolweni kaSathane ngaphandle  kwenkinga.

Izithombe zocansi, izidakamizwa, ukudlwengula , ubugebengu ,ukubulala, izingozi, imidlalo kamabonakude efaka umoya ongcolile kubantu abasha nabadala nokunye okuningi konke lokho akusilona iphutha, kodwa ziyizinto alungisa ngayo izingqondo nemimoya yabantu ukuthi ilungele inkolo ka Sathane. Ungadukiswa yimikhankaso akayenzayo usuke edoma wena ingqondo ukuze ungaboni kwasampela.

Lento kahulumeni we ANC ufike ayitshale emthethweni sisekelo wezwe , abantu bekhale ngakho, kodwa angabanaki aqhubeke nokushicilela leyomthetho esuke ibakhalisa, kuthi uma isithela izithelo agijime njengokhathazekile enze imikhankaso aze aqhube bona abantu phambili ukuthi benze leyomikhankaso, ebese becabanga ukuthi uyabazwela kanti cha, kusuke sekufezeka iphupho lakhe.

Iningi lalababantu abaxhasa uhulumeni kuyoyonke lemisebenzi yobumnyama, yilaba asebevele sebethunjiwe nasebevele sebelungele ukungena kuyo lenkolo kasathane okulungiselelwa bonke abantu ukuthi bengene kuyo. abanye balabantu yilaba asebeshintshe ubulili babo nalabo abasekela lelodimoni, abanye yilaba asebengene shi ezidakamizweni nokunye okuningi.

 Lokuthumbeka kubuye kubangelwe ngisho nayindlala kubantu bamazinga ahlukene ikakhulukazi laba abasemazingeni aphansi nabo oningi labo bakhiqizwa wuye uhulumeni ngenkathi enqabela imithandazo kanye nenduku ezikole nokugqugquzela izingane ukuthi ziye ocansini uma sezikhulelwle ebese ezinika noma ezikhohlisa ngamasentshna eziwabona emakhulu ngenkathi ziqala ukuwathola , konke lokho kuholela ekuyekeni izikole , ukwanda kokuzala nokwanda kwenculazi, kanjalo nokwanda kobugebengu.

Kafuphi nje, iningi lezinkinga izwe elibhekene nazo ziwumphumela wemithetho eshicilelwe kumthethosisekelo kahulumeni oholwa yi ANC, kanti futhi izinhloso zikahulumeni ngakho konke lokho seziyaziwa ukuthi ziyini.  Okwenza abantu bathumbeke kakhulu wukuthi uma imiphumela enobungozi edalwe imithetho engalungile, uhulumeni uqhamuka esewumuntu onozwelo sengathi inkinga abantu ababhekene nayo iqubuke olwandle kanti idalwe wuye. Ake ngibeke izibonelo:

Uhulumeni we ANC ufike wanika izingane amalungelo ukuthi zikhiphe izisu, zihlele imindeni, zingashawa futhi zingafuni imvume kubazalali mayelana nalokho, okuyiyonanto edilize izisekelo zemindeni kwagcina imizi sekukwampunzi edla emini ngoba engasekho umlawuli wezingane. Imiphumela yalapho : kube wukufa kwezingane, kwaba wukushiyakwezingane  ezikoleni, kwaba, ukukhululewa kwentsha ingashadile, kwaba wukungena ezidakamizweni, kwaba wukungenwa yizifo ezingalapheki nje nge ngculazi, nokugula ngenqondo, wubugebengu nokunye okuniningi. 

Uma lezizinkinga sezibahaqile abantu ubonakala  ekhipha imali yokuholela izingane ezizalele emakhaya. Labo asebehaqwe yingculazi nabo ebaholela imali, kanjalo nalabo asebegula ngengqondo ngenxa yezidakamizwa nabo ebaholela imali, enze nemikhankanso konke lokho okwenza abantu bathumbeke bazitshele ukuthi uyabazwela kanti yindlela asebebanjwe ngayo leyo. Uma uhulumeni enza konke lokhu  ungafunga ukuthi ikhona into encane emkhathazile ngalokho kanti lutho yena uyazazi izinhloso zakhe ngakho konke lokhu.

Nami lokhu kuke kwangikhathaza ngibona  uhulumeni ebhidliza izimiso zoMbuso kaNkulukulu ethumbe abantu abangazi ngokuthi athi izinkolo ziyalingana. Kuphinde kwangikhathaza futhi uma ngibona imihlangano eminingi amakholwa uhulumeni we ANC akayibambe namakholwa lapho kulwisana nemithetho engcolile nemelene nentando kaNkulunkulu iphetha ngokuthi uhulumeni aqhubeke nokushicilela leyo mithetho yize kunezikhalo ngayo. Njengomuntu ozalelwe nothunyelwe kuso lesisimo nami ngiwubizile umhlangano nomholi wezwe nokho okwaphetha ngokuthi ngiwubambe nesinye sezikhulu zakhe uhulumeni esasivela emnyangweni wezempilo, la esanikezana khona umnqamlajuqu wesikhathi esingangenyanga emhlanganweni owawubanjwe ngomhlaka 18 May 2012 kuze kube yimanje akaze kube bikho minyakazo. Lokho kwangenza ngadla amathambo engqondo ngacabanga ukuthi lenkinga idalwa yini, ngabe sengenza ucwaningo lapho engathola khona ukuthi:

Kuneqeqebana labantu ababizwa ngokuthi bayi illuminati  akasebenza ngabo usathane onhloso yabo wukwakha uhulumeni oyedwa umhlaba wonke lapho kuzophoqwa wonke umuntu ukuthi akhonze usathane uma enqaba abulawe. Loluhlelo seluzanywe kaningi kodwa omunye unyaka obekwe njengomnqamulajuqu unyaka ka 2018. Labantu ababizwa ngokuthi bayi illuminati basebebenza ngemuva kukahulumeni , banikeza izikhulu eziphezulu zikahulumeni izincomo noma iziyalo mayelana nokwenziwa kwemithetho elawula izwe. Eminye yemisebenzi yalababantu ukulawula izingqondo zabantu ikakhulukazi abasha ngezidakamizwa nangezobuchwepheshe ukuze bathumbeke balungele ukungena enkolweni kaSathane. Inhloso enkulu wukuthi bonke ohulumeni begcine begwinyiwe kube wuhulumeni oyedwa olawulwa wusathane.

Ubufakazi bokuthi uhulumeni we ANC naye uyabandakanyeka futhi kunendima akayidlalayo ukuze kuphumelele leliphuma lama illuminati ukuthi : alungiselele intsha emoyeni, engqondweni, nasenyameni ukuthi ilungele inkolo yobusathane ngokushicilela imithetho engcolile nebulala isizwe njengoba kwenzeka njengamanje.

Njengamanje umuntu ozovotela  uhulumeni ka ANC okhethweni luka 2014 usemathubeni amahle okuthi abe yisibenzi sikasathane ngokuthi aphumelelise icebo lika sathane ngama illuminati kanjalo nango hulumeni lokuthi kube nohulumeni oyedwa olawulwa wusathane la bonke abantu bezophoqwa ukuthi bakhonze usathane kungenjalo babulawe. Iningi labantu vele selibanjiwe kodwa lona alazi , ubufakazi ngalakho wukuthi bayakhala ngohulumeni baphinde bavotele ukuthi aqhubeke abakhalise. Ekugcineni-ke zonke lezizinto ezikhalisa abantu , noma engayenza imikhankaso uhulumeni kodwa yena uyazi ukuthi yini akayihlosile, kahle kahle kuye kuyantwela ezansi selizofezeka iphupho lakhe.

okukugcina izinto ezingathandwa abantu usathane uzufuhle kulezi abazithandayo nezimnandi. Uma uthi awuyithandi inculazi kodwa ube uthanda ucansi ungashadile, uqamba amanga, Uma uthi awuyithandi imimoya emibi no Sathane ekubeni uthanda bobke ubucwebe bakhe amagolide, ama tatoos, nazozonke izinto akazisebenzisayo ukudoba abantu, futhi uma uthanda izithombe zabantu abanqunu, uyamthanda usathane noma angabe awumemukelanga ngokuvuma ngomlomo.. Njengoba usebudlelwaneni bezocansi ngaphandle komshado usemathubeni amahle okugcinekela inkolo kasathane. Uma uthi angeke umjoyine usathane , kodwa ube ujoyine uhulumeni we ANC uqamba amanga.

Bhasobha ke uma uthanda izinto ezingathandwa wuNkulunkulu kodwa ube uthi uthanda uNkulunkulu useshweni.

 

Inkululeko inje-ke!


Zidedele zibulalane, kusho umthetho!

Iyodwa into edala umehluko phakathi kweqiniso nalokho okungesilona iqiniso; lowomehluko wukuthi iqiniso liyababa kanti kuyilapho kutholakala inkululeko khona (NgokuJohane 8:32). Alinambitheki neze olumini, ezindlebeni, emehlweni, emizweni nasengqondweni. Kanti yilo impendulo kulesimo esimabhedukane emhlabeni.

Inkululeko iyinzuzo nesinkwa sokuphila kwabayinikezayo kanti iyinkukhuleko kwabanikezwe yona.

Ibaphendula izinkukhu ebese ibakhukhula.

Izaga 6:27; 23:31-32

Lenkululeko ifana nalogologo okuthiwa yi- Smirnoff.

Lalela-ke ngikutshele mangabe awazi;

 

►    I- Smirnoff simhlophe sithe qwa, sicwebile sithe cwe, kodwa sinemisebenzi emnyama ethe tsu.

►    I- Smirnoff siyabanda qa, wena ungaze ucabange ukuthi sizokuqeda ukoma noma ikubandise uphole, kanti sithi sibanda sinjalo siwushisa siwuqede umlomo, sidlule lapho siyishise siziqede izibindi, Asigcini lapho, kodwa umnotho nomcebo wabantu abaningi ababekade becebile sesawushisa sawuqeda, sabona ukuthi asikeneli, sayishisa yaba yimilotha imindeni nemishado eminingi. Kukhona abangasasebenzi manje, bakhukhulwa yi sminorff. Noma angabe kuthiwa yi sminorff ice, lowo ice yilahle elivutha amalangabi.

Wo! mana ungasheshe ubaleke ngisachaza lenkululeko yakho…

 

Njengoba ngikhuluma nje, kunabashadikazi abashayo kanye nezingane zabo, kuyakhalwa akekho osula umunye izinyembezi. Abanye babo sebaze baqoka ukwaphula izivumelwano abazenza noMdali wabo; ukuthi:-

 

Okukhlanganiswe wuNkulunkulu akungahlukaniswa muntu ngisho nangamalangabi esiminofu imbala.

NgokukaMarku10:9

 

Hhayi ! Unganaki  bayoziphendulela bona kuNkulunkulu abamenza isiwula. Umlilo wesiminofu uyobe ungekho, Nami ngiyobe ngingekho. Nenkululeko yentando yeningi iyobe ingasekho.

 

►    I-sminofu siyabiza kanti siyathandeka, uma usuze waqala ukusiphuza aba mancane amathuba okuphuma kuso.

 

Uma ungena ekusiphuzeni, inkulu inkululeko yokungena  khona yedlula ngisho nesango elikhulu elingenisa izimoto, kodwa umnyango wokuphuma kuso ungaphansi ngisho kwembobo yenalithi yokuthunga izingubo.


►    Sithandwa kakhulu ngangokuba uhulumeni ukhipha amalayisense  okusidayisa ukuze sande nezwe lonke. Ngisho kumabonakude siyamakethwa.

►    Inkululeko yaso yande kakhulu ukwedlula eyabantu. Kukhomba ngokusobala ukuthi siyawenyusa umnotho wezwe, Lokho okukhomba ngokusobala ukuthi , noma ngabe siyayishisa imindeni, inkululeko yaso ngeke ize iphele kuze kuphele abadayiselwa sona. Ngisho lokhu ngoba kunabantu osekwaze kwehluleka imizamo kadokodela, naye waze wagcina ethe: Ungabe usayeka ukusiphuza isiminofu uma uke wasiyeka nje, uzofa nokufa. Abanye bagcina ngakho ukufa yize bengasiyekanga ukusiphuza.

 

Mana kancane sengizoqeda.

 

Lalela-ke munt’ omusha, uma le-nkululeko injalo, Uma abakhiqizi balenkululeko bedla ngayo, kanjengangoba abakhiqizi besiminofu nabo bethola isinkwa , kanjalo nohulumeni ethola isinkwa, lokho kusho ukuthi umuntu okhululekile yibona hhayi wena.

Wena ngenkathi uthi uthokozela inkululeko, yingenkathi wenziwa inkukhu ebese ukhukhuleka kalula ukhukhulwa yinkukhuleko oyibiza ngenkululeko.

 

 

Bathi: “Zidedele zibulalane, isiminofu nomthengi waso sibone ukuthi ubani oyohlulwa.”

Bathi: “Zidedele zibulalane, isiminofu nomthengi waso sibone ukuthi ubani oyohlulwa.”

Bathei: “Zidedele zibulalane sibone ukuthi yiyiphi eyohefuzela kuqala”

 


Umthetho walo nje iqiniso, liyababa kanti yilona esingathi yinkululeko ngoba liyakhulula uma ulamukela uphile ngalo.

 

Mina ngiyiNdlela , neQiniso , nokuPhila. Kusho UJesu. NokukaJohane 14:6

Iningi labantu abasha oningi labo sebeze bababadal manje, balahlekelwe incazelo eyiyona yona ngenkululeko abathi bayayithokozela.

Iningi lalabantu abasha asebekhulile bababadala abaningi babo, bazi ukuthi inkululeko ukuphila impilo ngaphandle kokulawulwa nokuholwa, futhi nomthetho uyabavumela. Sakhula kubhukudwa emfuleni nje bona babhukuda etshwaleni.

Kodwa iqiniso libaba linjalo lithi:

Labo abaphila impilo bengalawulwa, bengaholwa muntu futhi, abakhululekile.

Ngoba uma ungalawulwa muntu ekuphileni kwakho ufana nesihlahla esikhishiwe ezimpandeni zaso, okuthi ekukhishweni kwaso some usuku nosuku okwenza ukuthi sigcine sesome ngokwanele ukuthi ;

Sikhothe amalangabi omlilo wolaka lukaNkulunkulu oluzokwembulwa noma yinini kusukela manje iningi lisalibele.

Ayi! Angilazi iqiniso ukuthi labanjani ngoba liyababa nje!

Futhi uma sesiphumile ezimpandeni zaso , ngale kokuthi siyafa, some ebese silendela ukubaswa;

Okunye ngaso wukuthi siba sengozini yokuthi sipheshulwe yiyo nke imimoya ekhona emhlabeni. Uyayazi leyomimoya nawe.

Kahle kahle beyingekho into embi ngenkululeko, kodwa into ejika ibe yimbi yisisekelo okwakhelwe phezu kwaso inkululeko.

Ngesikhathi sokubandlululwa,

e-Ningizimu ne Afrika, njengomuntu omusha ubungeve uphephile.

Ubuphephe kusukela esiswini sikamama wakho kuze kube semshadweni. Ukuba bekungenjalo angabe iningi lenu alisekho emhlabeni ngoba angabe laklinyelwa esiswini sikamama esakhulelwe njengoba kwenzeka namhlanje.

Kanti yini le enithi nikhululeke kuyo?

Isizathu esikhulu esasidala ukuthi uphephe kusukela esiswini kuze kube semshadweni ngesikhathi sokubandlululwa wukuthi bobandlululo bebesamsaba kancane uNkulunkulu owuMdali wabo

Yingakho ungasuswanga ezimpandeni zakho lapho umunca khona ukuhlakanipha, ukuphila nekusasa eliqhakazile, Ngibhekise ezimpandeni ezinguNkulunkulu kanye nabazali bakho.

Lenkululeko yakho ikwenza inkukhu impela.

Kanti futhi iyakukhukhula ngempela.

Ungakafiki kulenkululeko yakho, bekade ukhula kahle kabi, uphuphuzela sengathi ufakwe isikhuthaza khaba ngoba ubuxhume ezimpandeni zakho. Ubuthela izithelo ezinhle, ufunda uze ugogode, kodwa iningi lenu selaze lagogodwa yiyo lenkululeko le.

Ngikhuluma nawe nje, iningi labantu abasha abangakhululekanga engqondweni , kodwa abakhululwe ejele lokulawulwa,ukuqondiswa nokuholwa abazali;

 

►    Selakhukhulwa yilokhu ebelikubiza ngenkululeko laze layophoseka ophuzweni olunamandla; abanye balabantu abasha bakhulelwe izingane abangazi ukuthi bazikhuleliswe ngubani, Abanye sebazizala, Abanye basazozikhulelwa ngoba bakhululiwe ejele lokucefezelwa abantu ababatshela ukuthi benzeni ngempilo yabo.

►    Abanye babo bacabanga ukuthi bayakhululeka kanti bayakhukhuleka baze bayophonseka phakathi ezidakamizweni, nembobo yokuphuma kuzona ayisencane! ngisaba nokusho. Isizathu wukuthi inkukhuleko uma usuyisuthi awube usakwazi ukuhlehlela emumva.

►    Abanye kuyimanje, basemajele, abanye bahlushwa yizingane ezigula njalo, kuthi kunjalo sebetshelwe nokuthi : Esikhundleni lapho bekufanele kungene amagama amathathu elika Yise, eleNdodana, nelikaMoya oNgcwele, sekungene amagama amathathu aphethe ukufa.

►    Abanye bateta ngokusikwa, lobobuhlungu sekungobabo bodwa impilo yabo yonke.

►    Abanye sekwaphenduka izitaladi zaba amakhaya abo!

 

Qaphela , Vula amehlo, avule ngokwanele , hhayi amehlo odwa, vula nengqondo ukuze uqonde kahle ukuthi uyadla noma, kudliwa wena.Uyathokoza noma kusetshenziswa wena ukuze abathokozayo bathokoze ngankathi wena ufa. Uyakhululeka noma uyakhukhuleka.

Izithelo zalenkululeko uyozidla wedwa vonqo!

Qaphela! Noma libaba leliqiniso sale usugwinywa libaba linjalo uthole inkululeko okuyiyonayona.

Inkulu impi nenzondo

ebhekiswe kubantu

abasha kanye nesizwe

uqobo!

 


Umuntu    ozosinda         kulohulumeni

kumele      ambonge         uNkulunkulu

ngoba kuqothwa imbokodwe nesisekelo!

Awungitshele kahle ukuthi kuyo leyo nkululeko yokuzikhethela;

 

·        Uma usuzikhethele ukudayisa ngomzimba, Ubani ozongenwa yingculazi? Uhulumeni wenkululeko yentando yeningi noma wuwe?

·        Ubani ozoma phambi kwesihlalo sokwahlulela ngomhla wokuphela?

 

·        Uma usuphethwe yingculazi izinkampani nezinhlangano zamazwe ngamazwe zizonikela ngezimali ezinkulu. Kodwa leyomali efike ngenxa yokugula kwakho iyoza kuwe yini?

Liyababa ha! Uma lingababi akusilo, kumbe usuke usulamukele waphila ngalo.

Uma usuzikhethele  ukuphuma ekulawulweni nasekuqondisweni abazali bakho, Uma ungasashaywa ngoswazi lapho wonile ,Ubani ozongena ebugebengwini adutshulwe amaphiyisa? Ingcono yini inhlamvu yesibhamu kunoswazi?

Ukuba ubuhlakaniphile, angabe uyabona ukuthi njengoba ukhululwa kubazali bakho nje, abakhulululi bakho benzela ukukukhipha ekhaya uyohlala ku ma street uze ufele khona ungasenamnaki  kungenjalo uyohlala ejele.

Lingcono yini ijele kunoswazi?

Ikusasa lakho uthini ngalo?

Ingabe elakho ikusasa sekuyiyo imali yesondlo sabantwana?

Angabe elakho ikusasa lilele emalini yeziboneleo? Uwena owaziyo.

Kanti  yini  Inkululeko?

Yikho yini ukukhululeka ukungazihloniphi, nokungaba-

-hloniphi abanye abantu ngokuthi ugqoke izimpahla eziveza amabele, isisu, namathanga ngaphandle?

Yiyo yini inkululeko ukugqoka

izimpahla ezikuqinayo khona

kuzokaleka izitho zakho

zomzimba ebese kuhlukumezeka

abantu abaningi?

Uma sekukaleke izitho

zomzimba ; isitho somzimba

esiwu nxantathu “v” sivele

sinjengoba sinjalo. Uma

imifantu nemisele ebingeke

 ibonakale ukuba ubugqoke ngokuzihlonipha nokuhlonipha

 abanye abantu. Usuke usekhona

 yini unembeza nezimbeko lapho?

Angabe eyakho inkululeko eyobhema nokubhukuda etshwalweni ekubeni ungumuntu wesifazane?

Uma eyakho inkululeko kuyileyo;

Qaphela! Ukuthi ungathi uyakhululeka kanti uyakhukhuleka;

Ungathi  ukhululekile kanti ukhukhulekile.

Nansi-ke incazelo ephephele yenkululeko.

Okokuqala nje imbobo yokungena enkululekweni incane, Kanti uma usukuyo iyavuleka ebese uyakhululeka empilweni yakho yamanje nasempliweni yakho yangale.

Yonke impumelelo nenjabulo ithokozeleka ngoba unokuphila noma uphila.

Awukwazi ukuthi ungathi ukhululekile ekubeni  ufa yindlala ,yizifo ezingelaphi, kanye nawubugebengu.

Alikho ikusasa uma intsha ifa incane. Noma ingakhohliswa ngentuthuko elethwa ngemali yabakhokhi bentela, kodwa abayidlayo bayidla namabhodlela.

Inkululeko ingamandla angehlulwayo avalelwe engqondweni . Lamandla angamazwi noma IZWI elinamandla elisiza umuntu ukuthi akwazi ukubona umehluko phakathi kokuhle nokubi;  Kanti futhi linamandla okulwa nokubi okuhlasela ingqondo yakho lize likunqobe ze unganqotshwa yikho; ngoba uma kuke kwakunqoba kungakuhola kukuse emgodini ongenamkhawuko.

Futhi inkululeko ingamandla okuthumba nokulawula nanoma yini eletha ukungenami empliweni yakho ikakhulukazi, egazini, emoyeni, emndenini wakho, enyameni , emphefumulweni nasesimweni senhlalompilo jikelele.

Uma unawo lamandla okuthumba zonke lezizinto wazibeka ngaphansi kwesinabelo sezinyawo zakho, uba usuyakhululeka noma angabe uhamba kuphi. Awube usawadinga ngisho nama-body-guards.

Kuthi noma ngabe uphonswa emlilweni udlule ukhululeke khona kunjalo.

Zonke izidalwa okufaka phakathi umuntu, uba namandla kuphela uma esendaweni yakhe. Isihlahla sinamandla okuma uma izimpande zaso zisemhlabathini. Inhlanzi inamandla uma isemanzini kuphela.

Izimpande zomuntu lapho emunca khona ukuphila, ziseZwini likaNkulunkulu. Kanti izimpande zokuqala zengane ezelwe zikumzali wayo.

Uma ingane ingekho ezimpandeni zayo umzali, iyabuna, yome ipheshulwe yimimoya ize iyopheseka ophuzweni olunamandla, ezidakamizweni, ebugebengwini obunhlobonhlobo, ekulaleni ngaphandle komshado okuholela engculazini, ukukhulelwa, nokulahlekelwa ikusasa, kanye nokulindelwa ukulahlwa ngomhlawuphela.

              Inkukhuleko noma inkukhuleko?

Lomhlaba ugcwele izikhukhula, abaningi sezabakhukhula zababulala, kodwa namhlanje siphonsa intambo kulabo abasasele, Sithi bamba intambo usinde. Abaningi sezibakhukhulile zabafaka ezidakamizweni , ebugebengwini, ophuzweni olunamandla, emajele abanye sebengenwe izifo ezingelapheki, Kodwa noma kunjalo sithi: Bamba nasi isandla sizokutakula. Abanye sezabadilizela imishado yabo, izingane zakhukhuleka zaya kohlala emigwaqeni. Abanye sezabaqedela imisebenzi. Abanye sezabayekisa izifundo ezikoleni.

Abanye babantu abasha asebashona manje; angabe basizakala, inkinga wukuthi bazibiyela bona ngamazwi athi:-

“Angifuni umuntu angitshele ukuthi ngigqokeni, ngikhulume kanjani, noma ngenzeni ngempilo yami!”

Nakuba kunjalo uJesu wayelokhu ememezile ethi :

“Bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha, uma umuntu ezwa izwi lami avule ngiyongena ngidle kanye naye, naye adle nami” Isambulo3:20

Nanamhlanje awakasuki lamazwi ebhayibhelini; Alindele labo abafayo ngaphakathi kwezibaya zamazwi abawashoyo bazibiyela ngawo! 

Sekungaze kubhubhe isizwe sonke pho? Vula lowo manyango wenhliziyo yakho engene UJesu asindise impilo yakho!

Okungenani akusale sekuba khona oyedwa ozosinda.

Kanti ubani ozosinda kulezikhukhula ezibizwa ngenkululeko?

Izingane ziklinyelwa ezibelethweni zomama bazo. Eziphunyukile  zithi ziphuma ezibelethweni zomama bazo zibe ziphonseka esizibeni sezifo ezingelapheki ingculazini; Ezinye zithi ziphuma nje ziphonseke ezidakamizweni. Ezinye zithi ziphuma nje ziphonseke ekuzaleni yize zincane zingashadile. Ezinye zikhulela emajele nasemigwaqeni.

Kanti lomalusi oqashelwe ukwalusa lesisizwe salezizimvu uzelusa kanjani?

Kanti Ubani osazokhula abe mdala, afunde aqede, asebenze, ashade uma isizwe sizalelwa ekufeni kanje?

Imishado exegayo uthi mayidilizwe.

Uthi azidle emasimini abanye abantu. Kanti unjani lomalusi walezizimvu?

NginguMalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu.

Okhokhelwayo engesiye umalusi,

izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi iza, ushiya izimvu, abaleke- impisi impisi izidlozomele, izihlakaze.

NgokukaJohane 10:9-13

Umalusi okhokhelwayo akanandaba nezimvu;

Njengoba ngikhuluma nje kunezimvu esezingcwele emathuneni. Isizathu zahushulwa zisesezibelethweni zonina bazo. Ezinye wazisusa ekukhuselweni abazali bazo namhlanje zilimele ; zilamazwe  ubugebengu, ezinye zilamazwe izidakamizwa, ezinye zilamazwe uphuzo olunamandla.

Ezinye zigwinywe yongculazi.

Uyaziyeka zizalele emakhaya nasezikoleni.

Kanti ubani ozosinda kulolulaka olungaka oluzayo lukaNkulunkulu oluzakwembulwa noma yinini kusukela manje?

Noma bezingazi, zawasebenzisa onke amalungelo angazisebenzela. Kodwa likhona nelungelo lokugcina elingakaze lisetshenziswe lelo lungelo elokuphila inguna phakade.

Noma ngabe beziluswe umalusi ongazikhathaleli, kodwa ukhona nomunye uMalusi ozazi ngamagma. Igama lakhe uJesu.

Akusale sekusinda oyedwa!

Qaphela ukuthi lomlayezo wandulela ulaka lukaNkulunkulu oluzayo.

Ozwile wangazithathela loMalusi onguJesu, unecala.

Kodwa loyo ozwayo azithathele, uzosindiswa, akasayi nasekubhujisweni, kodwa uzakuphila.

Uma zingaluswa muntu zidla nala kunenculazi khona. Zidla nasema night-clubs, zidla ngi sho ne porn, ngoba azelusiwe.

Uma zidla emasimini abantu , zinikezwa amajazi abakhwenyana  kuthiwa aziqhubeke zebe

Kodwa uma zinomalusi zifunelwa amadlelo aluhlaza.

Umalusi onguyenayena  uya zigwemela izinto ezizozibulala.

Wanciph' umhlaba kazi sizoshonaphi?

Kunaleligciwane okuthiwa i-freedom of expression.

Leli yilungelo lokuqimba noma lokuba nqunu kokumuntu wesufazane kungakhathalekile ukuthi ukuphi ngasiphi isikhathi. Futhi leligciwane lihambisana nelinye lokuthi ukhulume noma yikanjani kunanoma wubani ophambi kwakho  nanganoma yisiphi isikhathi. Abantu abasindayo kuleligciwane yilabo abaliphekayo leligciwane.

Ukuqimba komuntu emzimbeni akuqali kuwo umzimba, kodwa kuqale kuqimbe ingqindo; Uma ingqondo isiqimbile ingasembethe kusuke sekonakele ngoba akabe esakwazi ukuzibamba ekwenzeni izinto ezingafanele.

Ukuqimba kuya kuya kwehlela ngezansi kufike kumgumule unembeza umuntu , kuphinde kumgumule izimbeko;

Uma izimbeko zingasekho umlomo ukhipha lonke uhlobo lwamazwi emlonyeni munye ; amnandi nabayo ngasikhathi sinye.

Kunezinto ezithi uma zenziwa abantu besilisa kungabinankinga, kodwa okuthi uma zenziwa abantu besifazane zibe yihlazo nokwehla kwesithunzi nempoxo.

Kubi ukuphuza nokubhema komuntu wesilisa kodwa kuwukubhubha kwezwe uma lokho kwenziwa umuntu wesifazane. Awungitshele nje:

Kubukeka kanjani uma umuntu wesifazane esephuzile esezishobingele?

Khona uma esebhema ugwayi phambi kwesizwe aze abheme ngisho owabashadikazi ewubhemela ezipotini kubanjani?

Uma imindeni ebithembele komama ababeziphatha ngesizotha nokuzihlonipha ukuze kwakheke imizi; liphi ikusasa lezwe uma kunje?

Kwenzekani ngesithunzi somsebenzi akawenzayo nesomndeni neseziwe uma esephuzile esenje?

Angeke sisabuza ukuthi nezingane ziphile yona yini lempilo ngoba vele sekunjalo. Maye wanciph’ umhlaba!

Sekumele nga kuyacaca manje ukuthi kanti bewenziwelani umehluko phakathi komuntu wesilisa nowesifaze.

Kunabantu besifazane asebephenduke izimo!

Uma umuntu esenqunile ngaphakathi; kuyadlula kubonakale ngaphandle.

Uma umuntu esegunyulwe unembeza, izimbeko kanye nomqondo, akabe esakawazi ukwehlukanisa okuhle nokubi ethi enjalo ebe engathule emlonyeni.

Yingakho kungamthinti ndawo ukugqoka isikhinjana sangaphansi eside, kumbe idilozi elide elimbamba ngqi kubonakale konke obekuzobanakala uma engagqokile ebese afaka amaqhokisi ashayele phezulu abese etshela abantu ukuthi ugqokile. Ethi uma eqhamuka noma efulathele kuvele izinyama lapho kugcina khona lesisambatho sakhe.

Akumnikezi inkinga ukuhamba ngamabele ngaphandle, isisu namathamanga nawo esobala.

Noma bedansa ngendlela esantuzisa imilenze.

Awusakwazi ukubona umehluko phakathi  komuntu wesifazane odayisa ngomzimba nongawudayisi.

Uma uthi uyamtshela ukuthi uyakuhlukumeza, uthi bamba imizwa yakho.

Sekufanele usebenzise igama likaJesu uma uzokhuluma naye ngoba usephunduke isimo.

Sekufanele umthandazele uma uzokhuluma naye ngoba uthi ekuxhopha ebethi wena awuwavali ngani amehlo akho .Pho kwenziwe njani?

Asisale sesilindela  usuku lokwehla kolaka lukaNkulunkulu!

Ubulukhuni obedlula la sekungobomlilo!

Comments