UTQ-online

ความรู้เกี่ยวกับ UTQ-Online

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาครูพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training รูปแบบ UTQ ออนไลน์ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) เป็นโครงการที่น่าดี น่าสนใจ สำหรับครูที่สนใจศึกษาแนวคำตอบเฉลย UTQ เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยขอแนะนำให้ศึกษาและทำความเข้าใจบทเรียน แบบทดสอบ การการตอบกระทู้ความคิดเห็นด้วยตนเองให้เข้าใจเพื่อพัฒนาความรู้ตนเองให้ เกิดประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะโครงการนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาครูที่สะดวก ประหยัด จบหลักสูตรได้วุฒิบัตร จาก สพฐ.ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปอบรมพัฒนา ซึ่ง สพฐ. น่าจะส่งเสริมให้ครูสามารถนำผลการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

       หลักสูตรฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

   1) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จะได้เข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ

   2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครูผู้บริหารและ ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ทีjรับผิดชอบ สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ

   3) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ

ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตร

   1. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม หลังจากนั้นระบบจึงเปิดบทเรียนให้เรียน เมื่อเสร็จแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ระบบจะเปิดให้ทำแบบทดสอบ แล้วเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ใหม่ จนครบทุกหน่วย แล้วจึงทำแบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินการอบรม

    2. เกณฑ์

         2.1 คะแนนหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

         2.2 การเข้าร่วมกิจกรรม โดยการนับจำนวนครั้งละให้คะแนน

   3. กรณีอบรมแล้วผ่านเกณฑ์ จะได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อผ่านวิชาเฉพาะ วิชาเลือกตามภาระงาน และวิชาเลือกทั่วไป จะได้รับวุฒิบัตรพิเศษอีก 1 ใบ สามารถสั่งพิมพ์ได้ทันทีหลังตอบแบบประเมิน และระบบจะส่ง address ไปยัง e-mail เพื่อเก็บไว้ใน e-mail สามารถสั่งพิมพ์ได้ตลอดเวลา

ประเภทของหลักสูตร

ข้าราชการครู

1) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับข้าราชการครู (25 หลักสูตร)

2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานสำหรับข้าราชการครู (13 หลักสูตร)

3) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่ว ไปสำหรับข้าราชการครู (43 หลักสูตร)

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

1) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา(2 หลักสูตร)

2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา (2 หลักสูตร)

3) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่ว ไปสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา(43 หลักสูตร)

หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับข้าราชการครูข้าราชการครูจะต้องอบรม 1 หลักสูตรตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบ โดยระบบ UTQ จะสมัครให้โดยอัตโนมัติ

หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับข้าราชการครู ข้าราชการครูจะต้องอบรม 1 หลักสูตรตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยระบบ UTQ จะสมัครให้โดยอัตโนมัติ

UTQ-2102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ระดับประถมศึกษา

UTQ-2103 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ระดับมัธยมศึกษา 

UTQ-2104 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี: คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถม-มัธยม

 UTQ-2104 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูคอมพิวเตอร์ระดับประถม-มัธยม

UTQ-2105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ-2106 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 UTQ-2107 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

UTQ-2108 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา 

UTQ-2109 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับ ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

 UTQ-2110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้สอนระดับ ประถมศึกษา 

UTQ-2111 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้สอนระดับ มัธยมศึกษา 

UTQ-2112 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา 

UTQ-2113 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

UTQ-2114 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ฟิสิกส์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

UTQ-2115 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: เคมี สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

UTQ-2116 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ชีววิทยา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

UTQ-2117 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

UTQ-2118 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทัศนศิลป์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

UTQ-2119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

UTQ-2120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรี สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

UTQ-2121 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

UTQ-2122 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา

UTQ-2123 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ ระดับประถมศึกษา

 UTQ-2124 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ  ระดับมัธยมศึกษา

 UTQ-2125 การศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ

UTQ-2126 การศึกษาปฐมวัย ครูปฐมวัย

หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานสำหรับข้าราชการครูข้าราชการครูสามารถเลือกอบรมได้ตามความสนใจอย่างน้อย 1 หลักสูตร

UTQ-2101  แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

UTQ-2127  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

UTQ-2128  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

UTQ-2129  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

UTQ-2130  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

UTQ-2131  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

UTQ-2132  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

UTQ-2133  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

UTQ-2134  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

UTQ-2135  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

UTQ-2136  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

UTQ-2303  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

UTQ-2137  การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการครู

 

หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไปสำหรับข้าราชการครู

UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล

 UTQ-102 การบริหารหลักสูตร

 UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา

 UTQ-104 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น

 UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

 UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา

 UTQ-202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

 UTQ-203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา

 UTQ-204 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

 UTQ-205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3

 UTQ-206 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

 UTQ-208 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: การสอนภูมิศาสตร์

 UTQ-209 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: โครงงานประวัติศาสตร์

 UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

 UTQ-211 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 UTQ-212 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถม และมัธยม

 UTQ-2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

 UTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

 UTQ-213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา

 UTQ-2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

 UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

 UTQ-2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 UTQ-2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

 UTQ-2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

 UTQ-2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

 UTQ-2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

 UTQ-214 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทัศนศิลป์

 UTQ-215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์

 UTQ-216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: เทคโนโลยี

 UTQ-217 สาระภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency)

 UTQ-218 สาระภาษาต่างประเทศ: การนำหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ

 UTQ-219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว

 UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 UTQ-221 ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย

 UTQ-222 บรรณารักษ์: การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 UTQ-223 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ-การศึกษาพิเศษ

 UTQ-224 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ

 UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)

 UTQ-2303 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องอบรม 2 หลักสูตรโดยระบบ UTQ จะสมัครให้โดยอัตโนมัติ

UTQ-2301  การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ

UTQ-2302  การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 

หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเลือกอบรมได้ตามความสนใจอย่างน้อย 1 หลักสูตร

UTQ-2303  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

UTQ-2304  การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร

 

หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไปสำหรับผู้บริหาร

UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล

 UTQ-102 การบริหารหลักสูตร

 UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา

 UTQ-104 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น

 UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

 UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

Comments