ประวัติบ้านหนองบัว

 ภาพเคลื่อนไหว
 
 
        ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


            ในปีพ.ศ 2530 นายขาว พัดศรี ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองบัวจนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ.2535
        ตำบล     หนองบัวได้มีการจัดตั้งสภาหนองบัว ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน       ตำบล พ.ศ.2535 โดยมีนายขาว พัดศรี ซึ่งเป็นกำนันตำบลหนองบัว ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสภาตำบลโดยตำแหน่ง และมีสมาชิกสภาโดยตำแหน่ง ซึ่งมาจากผู้ใหญ่บ้าน จำนวน19 คน 
และ  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2547 ครบวาระสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง จึงได้ให้มีการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 36 คน และพร้อมกันนี้ ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น โดยเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และเมื่อได้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็จะสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน และเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และหลังจานั้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2547 กระทรวงมหาดไทยให้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่ โดยเพิ่มหมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ ซึ่งแยกออกจากหมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 38 คน และได้บริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญ อบต.หนองบัว

                            เที่ยวอ่างร่องดู่            เชิดชูหลวงพ่อเดิม
                      ส่งเสริมป่าใหญ่          หินสดใสสีชมพู
                      เคียงคู่วัฒนธรรม        ประชาเลิศล้ำร่วมใจพัฒนา
                                                         
  ที่เนื้อที่
       
 ตำบลหนองบัวมีพื้นที่โดยประมาณ 181.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,467 ไร่

อาณาเขต
      ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองกลับ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
          ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลธารทหาร,ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสรรค์
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
          ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

                             2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้าง และการบริหารงานบุคคล                          และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

           1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน
                      - คณะผู้บริหาร อบต. จำนวน 3 คน
                      - สมาชิกสภาฯ จำนวน 14 คน

                      (1) จำนวนบุคลากร จำนวน 16 คน
                                 - ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 9 คน
                                 - ตำแหน่งในส่วนการคลัง 6 คน
                                 - ตำแหน่งในส่วนโยธา 1 คน

                      (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
                                 - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 4 คน
                                 - ปริญญาตรี 12 คน

           2. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                      (1) การรวมกลุ่มของประชาชน
                      จำนวนกลุ่มทุกประเภท 19 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
                                 - กลุ่มอาชีพ 14 กลุ่ม
                                 - กลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม
                                 - กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 กลุ่ม

                      (2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
                      เขตตำบลหัวเตยมีจุดเด่นของพื้นที่คือ เป็นที่รองรับการขยายความเจริญ จากท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เข้าสู่จังหวัด ทางด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว

 แม่ไม้มวยไทยไง       *-*         จ๊ะ              ภาพเคลื่อนไหว
 
 
 ภาพเคลื่อนไหว
Comments