ระเบียบการใช้ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
1.
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
2.
หากนำกระเป๋าหรือถุงเข้ามาในห้องสมุดให้วางไว้ที่ชั้นวางกระเป๋า
3.
ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด
4.
ไม่ฉีก ตัด หรือทำลายหนังสือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด
5.
หากมีเหตุอันใดที่ผู้ใช้บริการแสดงกิริยารบกวนผู้ใช้รายอื่น ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและระงับ
 
การเข้าใช้ห้องสมุดทันที
6.
ปฏิบัติตามกฎของระเบียบของห้องสมุด

การเป็นสมาชิกห้องสมุด
1.
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / บัตรนักเรียน / บัตรนักศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2.
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก / แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกห้องสมุด

ระเบียบการยืมหนังสือ / สื่อฯ
1.
แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ
2.
หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม นาน 7 วัน
3.
วีดิทัศน์ เทป วีซีดี ยืมได้ครั้งละ 2 ชิ้น นาน 7 วัน
4.
หากทำหนังสือสูญหาย ต้องหามาทดแทน หรือปรับเป็น 2 เท่า ของราคาหนังสือ
5.

สามารถยืมหนังสือต่อได้ทางโทรศัพท์ ได้อีกครั้งละไม่เกิน 7 วัน

หน้าหลัก  ประวัติความเป็นมา  สื่อสารสนเทศที่ให้บริการ ระเบียบการใช้ห้องสมุด  โครงสร้างบุคลากร