แผนกวิชาช่างไฟฟ้า


    
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41 หมู่ 3 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ตามนโยบายการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
    
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

            สาขาช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวไปมากที่สุด เนื่องจากทุก ๆ วันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การใช้ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า และที่สำคัญคือทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าจึงไม่มีโอกาสตกงาน หากไม่เลือกงาน และยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิศวกรได้อีกด้วย

รายละเอียดของสาขาวิชา

            สาขาช่างไฟฟ้า คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

            สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

            1. ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง

            2. ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า /ไฟฟ้ากำลัง

            3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / ครุศาสตรอุตสาหกรรม และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

            4. ปริญญาโท

            5. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

            1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

            2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

            3. งานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

            4. งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

            5. อื่น ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

            1. ช่างไฟฟ้า

            2. พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท

            3. พนักงานรัฐและเอกชน

            4. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

            5. ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

            6. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

            7. เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

            8. เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

            9. พนักงานการไฟฟ้า

            10. อื่นๆ

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์