สวัสดีค่ะ ทักทายกันก่อนหน้าแรกนะคะ  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่องานประกันของโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 8 ขั้นตอน ของโรงเรียน ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ดังนั้นหากข้อมูลใดยังไม่ปรากฏในเว็บ  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวที่งานประกันคุณภาพการศึกษานะคะ  หรือหากมีข้อสังสัยประการใดก็ยินดีให้คำตอบและคำอธิบายค่ะ
โครงสร้างการปฏิบัติงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์

นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร  
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  
นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


     
                        
   
 
           
      
    
            
       
 
   
       
นางธนัญภรณ์ ศรีแสง 
                นางสาวดวงกมล กลิ่นดี                    นางศิริวรรณ อุทัยสาร์           
นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ
                  
หัวหน้ามาตรฐานที่ 1                   หัวหน้ามาตรฐานที่ 2                        หัวหน้ามาตรฐานที่ 3                      หัวหน้ามาตรฐานที่ 4