เว็บไซต์นี้เป็นเว็บของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่องานประกันของโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 8 ขั้นตอน ของโรงเรียน ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

          ดังนั้นหากข้อมูลใดยังไม่ปรากฏในเว็บ รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวที่งานประกันคุณภาพการศึกษา หรือหากมีข้อสังสัยประการใดก็ยินดีให้คำตอบและคำอธิบายค่ะ
โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  
นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษานางสาวเกศินี ทองทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

 
นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  
นายอนุชา ศรีลาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

  
นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

 
นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

 
นางสาวสาธิกา คุตกาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ