เว็บไซต์งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา QABMWSchool พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

          ดังนั้นหากข้อมูลใดยังไม่ปรากฏในเว็บไซต์  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวที่งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือหากมีข้อสังสัยประการใดก็ยินดีให้คำตอบและคำอธิบายค่ะ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ news png

 >> การประชุมสัมมนาหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1  >> การประชุมสัมมนาการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพญาไท สพม. 1   >> การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน (กลุ่มโรงเรียนที่ 5) เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
ประจำปีการศึกษา 2562


นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  
นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ 
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์นายยศกร เรืองไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

นางวาสนา ปิยะมาดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

  

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

 

นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

 

นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ