เว็บไซต์งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา QABMWSchool พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

          ดังนั้นหากข้อมูลใดยังไม่ปรากฏในเว็บไซต์  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวที่งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือหากมีข้อสังสัยประการใดก็ยินดีให้คำตอบและคำอธิบายค่ะ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ news png

 >> การประชุมสัมมนาหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1  >> การประชุมสัมมนาการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพญาไท สพม. 1   >> การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน (กลุ่มโรงเรียนที่ 5) เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี