เว็บไซต์งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา QABMWSchool พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม และเผแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางมดวิทยา
"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

         ดังนั้นหากข้อมูลใดยังไม่ปรากฏในเว็บไซต์  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวที่งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือหากมีข้อสังสัยประการใดก็ยินดีให้คำตอบและคำอธิบายค่ะ

 >> เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์  ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566

 >> การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face) ผ่านทาง YouTube OBEC TV ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2565

>> เข้าร่วมประชุม (ด้วยรูปแบบออนไลน์) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2665

 >> เข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2664

 >> การประชุมสัมมนาหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 

>> การประชุมสัมมนาการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพญาไท สพม. 1 

 >> การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน (กลุ่มโรงเรียนที่ 5) เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี