เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม ๒


เสียงอ่านหนังสือ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
ผู้แต่ง ดังตฤณ

http://dungtrin.com/prepare/index_flash7.html#book02

* Click เลือกบทที่ต้องการรับฟัง *
ยังอ่านไม่ครบทุกบท จะอ่านแล้วทยอยมาลงเรื่อยๆนะคะ :)
        CHAINA CHANTING
                   

    
 
  • รวมเสียงสวดมนต์ต่างๆ ชุด 1 8 ชั่วโม
  • รวมเสียงสวด ชุด 2 8 ช.ม
  • รวมเสียงสวดมนต์ ชุด 3 7 ช.ม
  • รวมเสียงสวดมนต์ชุด 4 8 ช.ม
  • ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ
  • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
  • รวมสวดมนต์เย็นๆทิเบต อินเดีย 2
  • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
  • รวมฮิตสวดมนต์ไทย จีน ธิเบต อินเดีย 4
  • นะโมตัสสะ ประกอบดนตรีไพเราะดีมาก
  • เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก
  • เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2
  • สวดมนต์จีนทิเบต 1
  • สวดมนต์จีน 2
  • สวดมนต์ไทย จีน 3
  • สวดมนต์ จีน ไทย 4
  • ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร
  • สวดมนต์จีน 5
  • สวดมนต์จีน 6
  • สวดมนต์จีน 7
  • สวดมนต์จีน 8
  • สวดมนต์จีน 9

  • รวมสวดมนต์จีน
  • รวมเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะ 8 ช.ม.
  • โอม มณีเปเมฮูม
  •   

     
     
     
     
    India Chanting
     

     
  • ปฏิจะสมุปปาทะ อินเดีย
  • คาถาพาหุง อินเดีย
  • กะระณียะเมตตะสูตร อินเดีย
  • มงคลสูตรอินเดีย
  • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
  • ไตรสรณคมณ์อินเดีย
  • พาหุงนานาชาติ
  • อังคุลิมาลสูตรอินเดีย ๒
  • อังคุลิมาลสูตร๑
  •  
    Tibet Chanting
     


     

  • ชินบัญชร ธิเบต
  • ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร
  • รัตนสูตรธิเบต
  • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
  • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
  • OM SAN JIE MIEN LA
  • โอม มณีเปเมฮูม
  • กะระณียเมตตสูตร
  • รวมสวดมนต์ธิเบต 1
  • รวมสวดมนต์ธิเบต 2
  • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 3
  • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 4
  • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 5
  • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 6
  • รวมสียงสวดมนต์ธิเบต 7
  • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 8
  • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 9
  •  
     
     
     

     
     
    Thai Thammakita 

  • บารมี  30 ทัศ (ลานนา)
  • บูรพารัสมิง ประกอบดนตรี

  • ชุมนุมเทวดาประกอบดนตรี
  • นมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
  • มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำใหม
  • ชินบัญชรฟังเราไพเราะมาก
  • อิติปิโสแปล ไพเราะมาก
  • บารมี 30 ทัศเสียงผู้ชาย
  • อิติปิโสบาลี
  • มงคลสูตรแปลน่าฟังมาก
  • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
  • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
  • ชัยมงคลคาถาที่ไพเราะ
  • ชินบัญชรบาลี
  • บทสวดสรรเสริฐพระเจ้าสิบชาติ
     
     
      
     
     
    E-Book
     

     
     
  • พุทธโอวาทก่อนปริพนิพพาน

  •  
  • พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
  • ทศชาติชาดก
  • พระนางพิมพาภิกษุณี
  • ลีลากรรมสตรีในครั้งพุทธกาล
  • ธรรมนิยายชุด ลีลาวดี
  • มิลินทปัณหา
  • มิลินทปัณหา2
  • มิลินทปัณหา ตอนที่ 3
  • มิลินทปัณหาตอนที่ 4

  • มิลินทปัณหาตอนที่ 5
  • มีลินทปัญหาตอนที่6
  • ผู้สละโลก
  • ธรรมนิยายเรื่องแสงเทียน
  • นิทาน บารมี 30 ทัศ
  • พระเจ้า 30 ชาติ
  • ธรรมนิยายเรื่องทศชาติชาดก
  • คำสอนของฮวงโป
  • พุทธประวัติ
  • ทางสีขาว
  • มหาปรินิพพานสูตร
  • การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
  • Opening The Door of Your Heart
  • จิต คือ พุทธะ
  • คำสอนของพ่อ
  • บทพิจารณาตายก่อนตาย
  • หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
  • ชวนม่วนชื่น
  • การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าโดยดังตฤณ
  • โลกทิพย์
  • รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัน
  • บันทึกการดูจิตโดยสุรวัฒน์
  • ผู้สละโลก
  • มรดกพุทธทาส
  • ประสบการณ์วิณญาณ
  • ทางของชีวิต1-4
  • วิมุตติมรรค
  • ดัดสันดานตนเอง
  • วิสุทธิมรรคโดยอ.แนบ มหารีรานนท์
  • ความจริงจากความลวง
  • ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้
  • 7 เดือนบรรลุธรรม
  • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
  • กามนิต วาสิฏฐี
  • มุตโตทัย
  • แก่นพุทธศาสตร์
  • โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฟาน
  • รวมเสียงธรรมะคีตะชุดที่ 1
  • เอาของเก่ามาเล่าใหม่
  • นางแก้วคู่บารมี
  • คิดจากความว่าง
  • รักแท้มีจริง
  • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม1
  • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม 2
  • วิมุตติปฏิปทา
  • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 1
  • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 2
  • กฏแห่งกรรม
  • เปิดประตูสู่สัมปรายภพ
  • ภาษาธรรมภาษาใจ
  • สะบายชีวีวิถีพุทธ
  • ความจริงในสิ่งลวง
  • รู้แจ้งในชาตินี้
  • คู่มือมนุษย์ พุทธทาส
  • ทางเอก

  •    •  

  • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  • ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล
  • นารีผลชุดที่1
  • นารีผลชุดที่ 2
  • ความหลงในสงสาร
  • เรื่องวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 1
  • วัฏจักรชีวิตตอนที่ 2
  • นิทานธรรมชุดที่ 1
  • นิทานธรรมชุดที่ 2
  • ผู้สละโลก
  • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่
  • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่2
  • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  • ลีลาวดี
  • photo1
  • เสียงหนังสือธรรมะมากมาย
  • นารีผลตอนที่ 1โดยคุณเพ็ญศรี
  • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยคุณเพ็ญศรี
  • มักกะลีผลเวอร์ชั่นคุณเพ็ญศรี
  • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๑
  • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
  • คิดจากความว่าง เล่ม ๑
  • รักแท้มีจริง
  • พระอานนท์พุทธอนุชา
  • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
  • ๗ เดือนบรรลุธรรม
  •  
     

    Buddha Music

      
    Buddha Music
     

     

  • Buddha-Spa-Music
  • Kitaro-Music
  • Box-Music
  • All-Song-Music
  • All-Song-Music-2
  • Music-For-Yoga
  • Music-Chakra
     
      
     
  •  


  • เพลงวันวิสาขบูชา
  • เพลงเกิดมาพึ่งกัน
  • เพลงร่มอาราม
  • เพลงที่พึ่งใจ
  • เพลงทำดีได้ดี
  • เพลงพุทธธรรม
  • เพลงพุทธานุภาพ
  • เพลงคน
  • โลกคือละคร
  • เพลงเงินซื้อลมหายใจไม่ได้
  • เพลงพุทธมามะก
  • เพลงธรรมชาติไพเราะดี
  • เพลงเปิดตา พุทธทาส
  • บทเพลงเจ้าแม่กวนอิม
  • ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก
  • 80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุด 1
  • 80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2
  • เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ
  • เพลงประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต1-4
  • เพลงธรรมะชุดที่ 5
  • เพลงธรรมะชุดที่ 6
  • รวมเพลงชาวพุทธชุดที่ 5
  • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
  • วิทยุวัดพุทธบูชา
  • วิทยุธรรมะออนไลน์
  • india-music
  • Lao Music
  •  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      Comments