เพลงเปิดตา พุทธทาส

เพลงพุทธทาสเปิดดวงตา 1
โดย จีวันและศิลปินรับเชิญพิเศษ คลิกฟังออนไลน์ :

101-พุทธทาสจักไม่ตาย.mp3 (5.15 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 02-ตัวกู-ตัวสู, ของกูของสู.mp3 (5.03 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 03-ข้าพเจ้าเป็นพ่อค้า.mp3 (6.51 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 04-มองแต่แง่ดีเถิด.mp3 (4.43 MB,)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 05-โลกรอดเพราะกตัญญู.mp3 (3.82 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 06-มะพร้าวนาฬิเกร์.mp3 (3.37 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 07-กลับมาเถิดศีลธรรม.mp3 (4.50 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 08-ปิด ปิด ปิด-เปิด เปิด เปิด.mp3 (4.55 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 09-ความสุข.mp3 (4.07 MB)

 ฟังออนไลน์ :

1010-อะไรที่ไหน.mp3 (2.34 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 11-เพชรในหัวคางคก.mp3 (480.0 KB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

1 2 12-ทางรอดของเรา.mp3 (4.15 MB">12-ทางรอดของเรา.mp3 (4.15 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

1313-ปริญญาจากสวนโมกข์.mp3 (3.81 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 14-พุทธทาส-ทาสของพระพุทธเจ้า.mp3 (3.93 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 15-พุทธทาสจักไม่ตาย.mp3 (4.86 MB)

Comments