บทสวดคาถาชินบัญชรแปล


ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก save target as

 


พระคาถาชินบัญชร แปล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
อะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมา สัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
( สวด ๓ จบ )

ข้าฯ ขอเชิญเสด็จ พระสรรเพชญ พุทธองค์
นราสภาทรง พิชิตมาร และเสนา
ยี่สิบแปดพระองค์ นายกสงฆ์ทรงสมญา
ตัณหังกรเป็นต้นมา ทรงดื่มแล้ว ซึ่งรสธรรม
จตุสัจอันประเสริฐ ทรงคุณเลิศ ดิลกล้ำ
ยอดบุญ พระคุณนำ ยิ่งเทพไท ไตรวิชชา
โปรดรับ ประทับทรง ณ ที่ตรง กระหม่อมข้า
พระพุทธเจ้าสา- ธุประฌม บังคมเชิญ

ขอให้พระพุทธะ สักกยะ พระจำเริญ
ประทับบนเศียรเทอญ ปราชญ์สรรเสริฐพระบารมี
ขอให้พระธรรมะ อริยะวิสุทธิ์ศรี
ประทับจักขุนทรีย์ ให้ข้ามีปัญญาญาณ
ขอให้พระสังฆะ วิสุทธะคุณาจารย์
สถิตประดิษฐาน อุระข้า อย่ารู้ไกล
ให้พระอนุรุทธิ์ บริสุทธิ์ อยู่หทัย
พระสารีบุตรไพโรจนัย ณ เบื้องขวา

เบื้องหลังพระโกณทัญญะสถิต จิตตสา
เบื้องซ้ายพระโมคคัลลา- นะสถิต สถาพร
หูขวา พระอานนท์ ประชุมชน ประณมกร
พระราหุล อุดมพร สถิตร่วม จรัญญา
หูซ้ายพระกัสสป นิราศภพ กิตติมา
คู่กับพระมหา- นามสถิตย์ ประดิษฐาน
พระพุทธะโสภิต ผู้เรืองฤทธิ์ อุดมญาณ
จอมมุนี วีระหาญ ไตรวิชชา ประภากร

ดุจดวง พระอาทิตย์ แร่งร้อยฤทธิ์ พันแสงศร
สถิตเกศ อุดมกร ปัญฉิมภาค พิบูลพรรณ
พระกุมาระกัสสป ผู้เจนจบ วจีสัณห์
บ่อคุณคุณานันท์ สถิตโอษฐ์ อลังการ
ขอให้พระปุณณะ เถระพระอังคุลิมาล
พระอุบาลีศานต์ พระนันทะ พระสีวลี
บรรจบเป็นเบญจะ พระเถระ ผู้เรืองศรี
สถิตย์อยู่นลาตมี เสน่ห์ดี ไมตรีตาม

แปดสิบ พระสาวก มนต์สาธก ผู้เรืองนาม
เรืองเดช ทุกโมงยาม ด้วยสีลาธิคุณคง
สถิตทั่วทุกส่วนกาย ทั้งน้อยใหญ่ประทับทรง
เป็นคุณจำเริญมง คลเลิศประเสริฐศรี
ขอเชิญพระปริตร อันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรี
เมตตาและปรานี บริรักษ์ นิราศภัย
เบื้องหน้ารัตนสูตร ธรรมาวุธ อันเกรียงไกร
ทักษิณ อันฤาชัย เมตตสูตร พระพุทธมนต์

ปัจฉิม ธชัคคสูตร พุทธาวุธ วิเศษล้น
บุดรมหามนต์ อังคุลิมาละสูตรเสริม
ขันธโมพระปริตร ดังจักรกฤช ประสิทธิ์เฉลิม
อาฏานาฎสูตรเติม พระขรรค์เพ็ชรเผด็จมาร
เพดารกั้นมารอากาศ ให้ปลาส เกษมศานต์
อีกให้เป็นปราการ กำแพงแก้วกำขัตภัย
กำแพงแก้วเจ็ดชั้น ดำรงมั่น เดโชชัย
พระชินราช ประสาทให้ เป็นเกาะใหญ่ คุ้มครองตน

ด้วยเดช พระชินศรี เรืองฤทธิ์ มากเหลือล้น
กำจัดภัย ทุกแห่งหน ทั้งวิบัติ อุปัททวา
ทั้งภายนอกและภายใน เกิดเป็นภัย ไม่นำพา
เพียงลมร้าย พัดไปมา ไม่บีฑา อย่าอาวรณ์
เมื่อข้า สวดพระสูตร พระสัมพุทธบัญชร
สูงสุดพระพุทธพร ในพื้นเมธนีดล
กลางชินนะบัญชร คุณากร กิตติพล
หวังใดให้เป็นผล จากกุศลสาธยาย

ขอมวลมหาบุรุษ หน่อพระพุทธฤาสาย
รักษาข้าอย่าคลาย ตลอดกาล นิรันดร
อีกเวทมนต์ ดลคาถา ที่มวลข้า ประฌมกร
เล่าเรียน เพียรว่าวอน อนุสรณ์ ตลอดมา
เป็นคุณ คุ้มครองดี อย่าให้มี ซึ่งโรคา
เป็นคุณ ช่วยรักษา สรรพภัย ไม่แผ้วพาน

อานุภาพ พระชินะ อุปัทวะ อย่ารู้หาญ
ห่างไกร ไม่ระราน ประสบงาน สวัสดี
อานุภาพ พระธรรมะ ให้ชำนะ ความอัปรีย์
ห่างไกล คนใจผี กาลกิณี ไม่กล้ำกราย
อานุภาพ พระสังฆะ ให้ชำนะ อันตราย
ไม่เห็น คนใจร้าย ไม่มั่นหมาย มาราวี
อานุภาพ พระสัทธรรม ทุกเช้าค่ำ รักษาศรี
จำรัส จำเริญดี ร่มพระศรี ชินบัญชรฯ

คาถาชินบัณชร 8 รูปแบบ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาบาลี) เสฐียรพงษ์.mp3 (12.57 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาไทย) เสฐียรพงษ์.mp3 (12.51 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 "> เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานี.mp3 (21.27 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานีแปล.mp3 (21.00 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 เพลงคาถาชินบัญชร อินเดีย.mp3 (3.63 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 เพลงคาถาชินบัญชร สรภัญญะ (สำหรับผู้เริ่มฝึกหัด).mp3 (32.51 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7" เพลงพระคาถาชินบัญชร ฉบับชำระใจ.mp3 (35.86 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 คาถาชินบัญชร บทสวดสังโยค.mp3 (31.49 MB) รวมเพลงคาถาชินบัญชร 8 รูปแบบ ไพเราะมาก
เป็นไฟล์ mp3 Bitrate 128 Kbpsมีรายชื่อเพลงดังนี้

01 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาบาลี) เสฐียรพงษ์
02 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาไทย) เสฐียรพงษ์
03 เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานี
04 เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานีแปล
05 เพลงคาถาชินบัญชร อินเดีย

ต่อให้อีก ตนดรีเย็นๆฟังสบายๆ กรุณาคลิ๊กฟังตามลำดับรายการนะครับ เพื่อความสุขของท่าน

 ฟังออนไลน์ :

10 Collection The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions.mp3 (17.03 MB, 766 views)

 ฟังออนไลน์ :

11Collection Supernatural Incantation of the Great Sorrow.mp3 (20.33 MB,)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

2Collection Sing The Great Sorrow Incantation In Buddhist.mp3 (17.43 MB, )

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

3 Collection The Ground Budda Hides The Heart Incantation.mp3 (18.18 MB, )

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

4 Collection Cold Mountain Bell.mp3 (20.21 MB, )

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

5 Collection Peace And Quite Mountain Of Putuo.mp3 (19.88 MB, )

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

6 Collection Inspiration Song Of Goddess Mercy.mp3 (17.17 MB, )

 ฟังออนไลน์ :

7 Collection On Ma Bani Mo.mp3 (18.05 MB, )

 ฟังออนไลน์ :

8 Collection Purification Happy Song.mp3 (20.94 MB, )

 ฟังออนไลน์ :

9 Collection Scenic Spot of Lingshan Mountain.mp3 (19.94 MB,)

 ฟังออนไลน์ :

10 Collection The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions.mp3 (17.03 MB, 766 views)

 ฟังออนไลน์ :

11Collection Supernatural Incantation of the Great Sorrow.mp3 (20.33 MB,)

Comments