บทสวดคาถาชินบัญชร

 

 

 
 

 คลิ๊กฟังสวดออนไลน์ :

1 พระคาถาชินบัณชร.mp3
 
 
 
 
 
 
 
 

พระคาถาชินบัญชรสูตร
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา
.....
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
๒. ตัณหังกะราทะโญ พุทธา
.....
สัพเพ ปะติฏฐิโต มัยหัง
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
.....
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
๔. หะทะเย อะนุรุทโธ จะ
.....
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
.....
กัสสะโป จะ มะหานาโม
๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง
.....
นิสินโน สิริสัมปันโน
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
.....
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
.....
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
.....
ชะวันตา สีละเตเชนะ
๑๐. ระตะนัง ปุเรโต อาสิ
........
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
........
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา
.......
วาตาปิตตะทิสัญชาตา
๑๓. อะเสสา วิญญัง ยันตุ
........
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
๑๔. ชินะปัญขะระมัชเฌหิ
........
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
๑๕. อิจเจวะมันโต
........
ชินานุภาเวนะ
........
ธัมมานุภาเวนะ
........
สังฆานุภาเวนะ
........สัทธัมมานุภาวะ ปาลีโต..............
เชตวา มารัง สะวาหะนัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มะนุสสะรา
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร
สาริปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุลา
อาภาสุง วามะโสตถะเก
สุริโยวะ ปะภังกะโร
โสภีโต มุนีปุงคะโล
มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
อุปาลีนันทะสีวะลี
นะลาเต ติละกา มะมะ
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะลังกะตัง
สัตตะปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา
สุคุตโต สุรักโข
ชิตุปัททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะรีโย
จะรามิ ชินะปัญชะเรตีติ.

........พระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถ้าใคร่ท่องจำได้ขึ้นใจ
ภาวนาทุกคืนวันมีคุณานุภาพมากมาย มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอานุภาพทุกบท
จะทำให้เกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ใช้เสกทำน้ำมนต์รดแก้สรรพ-
ทุกข์โศกโรคภัย ไม่ว่าจะถูกกระทำคุณไสย คุณผีคุณคนทั้งปวง ใช้ปลุกเสก
พระเครื่องรางของขลังจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าท่องจำไม่ได้
หมด จะเลือกจำแต่ละบทก็ได้ สุดแต่เจตนาจะใช้ ดังนี้
........๑. อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว ใช้บทที่ ๓ ภาวนา
........๒. สำหรับนักพูด นักแสดง ก่อนพูดก่อนแสดง " ๗ "
........๓. สำหรับเสกน้ำล้างหน้า เสกแป้งเจิม " ๘ "
........๔. ถ้าต้องการแคล้วคลาดปลอดอันตราย " ๙ "
........๕. สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ " ๑๓ "
........๖. อาราธนาขอให้คุณพระคุ้มครอง " ๑๔ "
 

Comments