บทชุมนุมเทวดาดนตรี

ชุมนุมเทวประกอบดนตรี

 

ชุมนุมเทวดา

------------สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
------------ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
------------ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
------------อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

 

Comments