สวดมนต์ออนไลน์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

ห้องสวดมนต์ออนไลน์

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน

มาสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตของเราทุกคนทุกท่านนะครับ

ขอเชิญพร้อมกันตั้งจิต

ให้เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัย ทำความสงบในการฟัง เพื่อให้จิตเกิดสมาธิ และมีปัญญา


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   


 
 
 
 

 

            


 
 
 
 
 
 
                   


 
 ทำนองทิเบต บาลี อังกฤษ และไทย จาก ธรรมคีตะ

Artist:

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Metta.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Da__Bei__Zhou.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Prajna-paramita_Hrdaya_Sutram.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Jinapanjara.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Buddhan.mp3

 ฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Metta_(Eng).mp3

 ฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Da__Bei__Zhou_(Tibetan).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_The_Mantra_Of_Cunda.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Jinapanjara_(Thai).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Track No02.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Track No01.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Track No01.mp3

 ฟังออนไลน์ :

Track No02.mp3

 ฟังออนไลน์ :

สวดมนต์ธิเบตมงคลสิริธารณี1.mp3

 ฟังออนไลน์ :

มงคลธารณี.mp3

 ฟังออนไลน์ :

สวดมนต์ธิเบตมงคลสิริธารณี1.mp3

 ฟังออนไลน์ :

สวดมนต์ธิเบตมงคลสิริธารณี2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ไภษัชยคุรุ01.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ไภษัชยคุรุ02.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ไภษัชยคุรุ03.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

mindcyber_com_ ธิเบต092.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

mindcyber_com_ ธิเบต024.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

mindcyber_com_ Qing Da.mp3

 


 
 
                   


 

รวมพิณบรรเลง (กู่เจิง)เพลงทางพุทธศาสนา (Buddhist Music Played by Guzheng)กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 Breeze With Joyous Whispers - 01. Breeze With Joyous Whispers - Wang Hsun.mp3 (15.77 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 Breeze With Joyous Whispers - 02. Homage To The Five Directions - Wang Hsun.mp3 (19.83 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 Breeze With Joyous Whispers - 03. The Moon-like Face Of The Buddha - Wang Hsun.mp3 (15.56 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 Breeze With Joyous Whispers - 04. Serenity (bodhisattva Gatha) - Wang Hsun.mp3 (18.83 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 Breeze With Joyous Whispers - 05. Pure Luminosity (homage To The Medicine Buddha) - Wang Hsun.mp3 (18.80 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 Breeze With Joyous Whispers - 06. Ten Thousand Years' Joy - Wang Hsun.mp3 (12.24 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 Crystal Lotus - 01. Crystal Lotus.mp3 (51.29 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 Crystal Lotus - 02. Rivers And Mountains Greet Buddha.mp3 (26.79 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 Crystal Lotus - 03. The Scenery Of The Snowed Mountain Temple.mp3 (28.64 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 Enlightenment - 01. Enlightenment.mp3 (51.42 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 Enlightenment - 02. Respondence To Nature.mp3 (14.65 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

1 2 Enlightenment - 03. Compassion.mp3 (19.26 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 Enlightenment - 04. Freshness.mp3 (15.93 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 Hanshan Temple - 01. Hanshan Temple.mp3 (13.88 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 Hanshan Temple - 02. Spiritual Buddha.mp3 (11.83 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16 Hanshan Temple - 03. The Sound Of Bell Emitted In T.mp3 (11.69 MB) 
 
                   


 

 ฟังออนไลน์ :

17 Hanshan Temple - 04. Inspiration Of Avalokitesvara.mp3 (11.76 MB)

 ฟังออนไลน์ :

18 Hanshan Temple - 05. The Yellowed Hall Of Great Her.mp3 (10.93 MB)

 ฟังออนไลน์ :

19 Hanshan Temple - 06. Pai Sing Buddha's Name By Thou.mp3 (12.00 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 Mirror Of Water - 01. Free Flowing Meditation Spirit (from Zen Rhythm).mp3 (12.59 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

21 Mirror Of Water - 02. Breeze With Joyous Whispers (from Breeze With Joyous Whispers).mp3 (11.20 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

22 Mirror Of Water - 03. Freshness(from Enlightenment).mp3 (11.30 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

23 Mirror Of Water - 04. The Scenery Of The Snowed Moun.mp3 (21.18 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

24Mirror Of Water - 05. Cool Breeze In Summer(from Return To Originality).mp3 (11.81 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

25 Mirror Of Water - 06. Evening Song From The Fishing Boat(from Return To Originality).mp3 (11.76 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

26 Mirror Of Water - 07. Monastery In The Mountain(from Zen Rhythm).mp3 (13.91 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

27Mirror Of Water - 08. Reciting The Coming Of Spring(from Purity).mp3 (13.01 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

28 Purity - 01. Purity.mp3 (32.69 MB)

 ฟังออนไลน์ :

29Purity - 02. Buddha Realm.mp3 (18.18 MB)

 ฟังออนไลน์ :

30 Purity - 03. Chi-sha Moutain In Autumn.mp3 (14.96 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

31 Purity - 04. The Lotus Emerging From Water.mp3 (18.27 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

32 Purity - 05. Reciting The Coming Of Spring.mp3 (18.48 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

33 Rearranged Tunes Of The Sanskrit Music Of Formosa III - 1. Namo Amitabha.mp3 (47.86 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

34 Rearranged Tunes Of The Sanskrit Music Of Formosa III - 2. Namo Avalokitesvara.mp3 (36.93 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

35 Buddhist Praise by Kucheng III - 01. The Song Of Holy Triratna.mp3 (11.16 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

36 Buddhist Praise by Kucheng III - 02. Farewell.mp3 (8.43 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

37 Buddhist Praise by Kucheng III - 03. Recalling The Childhood.mp3 (7.55 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

38 Buddhist Praise by Kucheng III - 04. Dream.mp3 (7.29 MB)

 ฟังออนไลน์ :

39 Buddhist Praise by Kucheng III - 06. West Lake (xihu).mp3 (11.68 MB)

 ฟังออนไลน์ :

40 Buddhist Praise by Kucheng III - 07. The Fragrance Of The Flowers.mp3 (6.44 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

41 Buddhist Praise by Kucheng III - 08. Early Autumn.mp3 (6.50 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

42 Buddhist Praise by Kucheng III - 09. Live In Solitude.mp3 (7.48 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

43 Buddhist Praise by Kucheng III - 10. The Returning Swallow.mp3 (5.42 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

44 Buddhist Praise by Kucheng III - 11. Autumn Night.mp3 (6.10 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

45 Return To Originality - 01. Return To Originality.mp3 (10.69 MB) 
 
                   


 
เสียงสวดมนต์ธิเบตชุดที่1-7

Artist: เสียงสวดมนต์ธิเบตชุดที่1-7

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-1.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-3.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-1.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-3.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-4.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-5.MP3

 ฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 3-1.MP3

 ฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 3-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-1.MP3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-3.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-4.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 6-1.MP3

 ฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 6-2.MP3

 ฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 7-1.MP3

 ฟังออนไลน์ :

บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 7-2.MP3 
 
                   


 
 
 
สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :

001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้


 
 
                   


 
    ห้องสวดมนต์จีน 1
 
  Dean Evenson & Li Xiangting
  
พลงกรวดน้ำ
 
 
 
 


 
 
                   


 
 
Artist: บทสวดมนต์อินเดีย  

 คลิกฟังออนไลน์ :

ไตรสรณคมน์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

มงคลสูตร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

พาหุง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ปฏิจจสมุปบาท.mp3

 
รับทราบข้อมูลข่าวสารงานบุญตักบาตรเทโวโรหนะและงานบุญกฐินที่วัดพุทธบูชาได้ที่
และข้อมูลข่าวสารอื่นที่ได้ที่เว็บบล็อกวัดพุทธ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments