แผนที่


หมู่บ้านดงแดง


หมู่บ้านดงแดง

มี 5 หมู่

  หมู่ที่ 1    หมู่ที่ 8    หมู่ที่ 13    หมู่ที่ 14    หมู่ที่ 16


        เดิมตั้งอยู่ เมืองศรีภูมิ มณฑลร้อยเอ็ด (อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)สถานที่ตั้งของหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วยสัตว์มากมายโดยเฉพาะเสือเหลือง ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงชาวบ้านขาดน้ำ นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2446 - ปัจจุบัน (นับเป็น ศตวรรษ) ที่ย้ายมาตั้งบ้านแห่งใหม่ที่บริเวณเนินทุ่งติดกับป่าแดงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงใช้ชื่อ "ดงแดง" เป็นชื่อหมู่บ้านต่อมาจังหวัดร้อยเอ็ดได้แบ่งแยกเขตการปกครองใหม่ แต่งตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นตำบลและได้ใช้หมู่บ้านดงแดงเป็นที่ตั้ง "ตำบล" พร้อมตั้งชื่อว่า ตำบลดงแดง อำเภอหัวช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน ปี พ.ศ.2456 ต่อมา ทางราชการได้แบ่งเขตการปกครองใหม่อีกครั้ง ในปี พ.ศ.2505 แบ่งตำบลดงแดงออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดงแดง และตำบลน้ำใส หมู่บ้านดงแดงตำบลดงแดงรับการประกาศจากสภาตำบล จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สถานที่ตั้งระยะทางหางประมาณ กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 9,010 คนมีพื้นที่ 41.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,025 ไร่ และได้รับประกาศเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมือปี พ.ศ.2550 ในปัจจุบัน ตำบลดงแดง ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น"เทศบาล" ใช้ชื่อว่าเทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 

บ้านดงแดงมี 5 หมู่ คือ

1.หมู่ที่ 1

2.หมู่ที 8

3.หมู่ที่ 13

4.หมู่ที่ 14

5.หมู่ที่ 16


Comments