ปฎิทิน ขนบธรรมเนียมประเพณี

ปฎิทิน ขนบธรรมเนียมประเพณี

 

ลำดับที่

ช่างระยะเวลาดำเนินการ

ม.ค.    

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ

๑ บุญขึ้นปีใหม่
๒ บุญปราสาทผึ้ง

๓ บุญผะเหวต

๔ บุญบั้งไฟ

๕ การเลี้ยงผีตาแฮก

๖ เลี้ยงปูตา

๗ บุญชำฮะ

๘ บุญข้างประดับดิน

๙ บุญข้าวสาก

๑๐ บุญอัฎฐะ

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑.      วันขึ้นปีใหม่(บุญข้าวหลาม)ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี ชาวบ้านจะตักบาตรเลี้ยงพระในตอนเช้า

พร้อมทั้งข้าวหลามของชาวบ้าน

๒.     บุญปราสาทผึ้ง(ต้นดอกเผิ่ง) นิยมทำกันในระหว่างเดือนสิบสองถึงเดือนห้า เป็นการอุทิศ ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว

๓. บุญผะเหวต ทำในเดือนสี่หรือเดือนห้า เช้าเลี้ยงพระตอนบ่ายไปแห่ดอกไม้(เชิญผะเหวต

สันดอนเข้าเมือง)ตีสามมีกาอ่านสังกาศ สังขาร(บทเทศน์)และแห่ข้าวพันก้อนแล้วมีการเทศน์

มหาชาติไปตลอดจนจบ

๔. บุญบังไฟ ทำกันในเดือนหก บุญบังไฟเป็นการสักการบูชาพญาแถน เพื่อให้ฝนตก มีน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์

๕. การเลี้ยงผีตาแฮก ทำในฤดูฝนคือประมาณเดือนหกก่อนที่ชาวบ้านจะลงมือทำนา ชาวบ้าน

จะมีการเลี้ยงผีตาแฮกก่อนเพื่อให้รับรู้ว่าจะเริ่มการทำนา ผีตาแฮกเชื่อว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาที่นา

๖.การเลี้ยงปูตา (พ่อเฒ่าเจ้าบ้าน)เมื่อถึงเดือนหกชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารข้าวปลา

ไปเลี้ยง ปูตา ชาวบ้านจะนำไก่ต้มไปถวาย เพื่อเสี่ยงทาย ถ้าคางไก่ตรงจะแห้งแห้ง ถ้าคางไก่งอจะอุดมสมบูรณ์

๗. บุญชำฮะ เริ่มต้นด้วยการสูตรเมืองคุณบ้านที่ศาลาบ้านเช้าในวันที่สี่ชาวบ้านร่ามกันทำบุญ

เลี้ยงพระพระและพระสังฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้ชาวบ้านนำไปเอาไปรดลูกหลานและบ้านเรือน

เพื่อให้เกิดสิมงคลตลาดไปเป็นการทำบุญในเดือนเจ็ด

 

๘. บุญข้าวประดับดิน ในแรม ๑๓ ค่ำ เดือน๙มีการห่อข้าวต้มมัด ขนมชาวบ้านจะเตรียม

อาหารและหมากคำยา แล้วห่ออาหารเป็นห่อๆไปแขวนไว้ตามต้นไม้ ด้วยความเชื่อว่าญาติที่ตายไปจะมาขอรับของที่อยู่นั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้

๙ บุญข้าวสาก ทำกันในวันขึ้น ๑๔ค่ำเดือน๑๐ทำเหมือนกับบุญข้าวประดับดิน

๑๐ บุญอัฎฐะ นิยมทำกันในเดือน ๑๑เครื่องบริขารต่างๆคล้ายกับบุญกฐิน โดยจะอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

Comments