นโยบายงานสุขศึกษา

วิสัยทัศน์

งานสุขศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี
พันธกิจ
บริการพฤตกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งการบริการผสมผสาน แบบมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล และสร้างเครื่องข่ายการพัฒนาตนเองด้านสุขภาพ

ค่านิยม
Focus on customer ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
Improvement พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Teamwork ทำงานเป็นทีม

นโยบายด้านการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านบึง

สาระสำคัญของมาตรฐานงานสุขศึกษา
ข้อกำหนดพันธกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1.    ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
2.    ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ได้รับบริการสุขภาพ  และบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม


ส่วนประกอบของมาตรฐานงานสุขศึกษา     มี 4  หมวด   10  องค์ประกอบ  
50  ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลทั่วไป            49  ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลชุมชน  
และ 39  ตัวชี้วัดของ รพ.สต.  ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย      มีดังนี้
หมวดที่ 1   การบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1   นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 2   ทรัพยากรการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 3   ระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ      ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  สภาวะสุขภาพของประชาชนเป็นโจทย์ตัวเลขของการดำเนินงานของหมวดที่ 2   และการพัฒนาวิชาการสำหรับหมวดที่ 3    มีศูนย์สื่อสนับสนุน  และมีเครือข่ายสุขภาพร่วมดำเนินการ ข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง


หมวดที่ 2   กระบวนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 4   แผนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   (บูรณาการเข้ากับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี)
องค์ประกอบที่ 5   กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  (บูรณาการเข้ากับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข   กระบวนการสุขศึกษาจะเป็นการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย กิจกรรมครอบคลุม 3 ด้าน คือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาพฤติกรรมุขภาพ  และการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพฤติกรรม    ให้ครอบคลุม 3 สถานที่  คือ   ในสถานบริการ  ชุมชน    และ  โรงเรียน)
องค์ประกอบที่ 6  การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการติดตามสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมในองค์ที่ 5  มีประสิทธิภาพ  ดังนี้  การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  การติดตามสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพ ชมรมฯ โรงเรียน   มีการสรุปเสนอผู้บริหารเพื่อนำผลกานิเทศไปพัฒนางาน
องค์ประกอบที่ 7  การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ  โดยระบุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  ผู้บริหารจะทราบกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีความต่อเนื่อง และเห็นทิศทางว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้หรือไม่ จากหมวดที่ 2 นี้  หากดำเนินการเป็นขั้นตอน จะสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่  3   กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ   ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 8  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ   เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาวิชาการ    และพัฒนากระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 9  การวิจัยที่เกี่ยวกับสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   เป็นการศึกษากระบวนการดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


หมวดที่ 4   ผลลัพธ์การดำเนินการ    ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 10   ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  3 ด้าน  ดังนี้
ด้านผู้รับบริการ   ความพึงพอใจของชุมชน   และด้านวิชาการ  มีนวัตกรรมด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน
บทสรุป   การพัฒนางานสุขศึกษา  จึงเป็นการจัดกระบวนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้มีความชัดเจน ขึ้น  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ที่จะนำไปสู่การลดอัตราป่วยตายจากโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  ทั้งยังเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ  
    เป็นการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ข้อมูลพฤติกรรม  ข้อมูลสื่อ การจัดศูนย์สื่อสุขศึกษาให้เป็นระบบ  กาเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ขอให้ท่านผู้บริหารมีนโยบาที่ชัดเจนและให้การสนับสนุนสถานบริการในสังกัดดำเนินการ  จะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น

บทบาทและหน้าที่

  งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาพยาบาล
งานบริการโดยใช้กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ในการรักษาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและป้องกันการป่วยกลับซ้ำได้อย่างเหมาะสม

  งานปรับพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต
งานบริการโดยใช้กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้ป่วยและญาติในด้าน กาย จิตใจ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  งานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
งานบริการโดยใช้กระบวนการพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และมาใช้บริการของโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

  งานพัฒนาระบบบริการสุขศึกษา
การประยุกต์กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขศึกษา ระบบประเมินผล และระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จำนวนผู้เข้าชม   Free Counter  since 14/3/53