เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)
ให้บริการดูแล สตรีมีครรภ์และทารก ในระยะเจ็บครรภ์ ระยะคลอดและระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด
อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ และประทับใจ
 

nee