รายชื่อคณะกรรมการ ปี2555

 


วันทนีย์ ทับทอง  ประธานงาน 5ส.


นาราวินทร์ ศิริพงศ์วัฒนา เลขางาน5ส.

สุพจน์ น้อยหลา
ช่าง
 
มณีนุช
ward 3
 
 
เฉลิมศรี กองรส
เภสัช
 
ชลลัดดา เจียมผ่อง
OBS
 
 
ไข่เจียว
กลุ่มเวช
 
อารี ขำดี
แพทย์แผนไทย
 
 
เบญจภา แดงเครือ
ทันตกรรม
 
อารมย์ วรรณชัย
เปล 
0
พิสมัย น้อยหลา
Lab
1
 
มาลี ชุนศรี
โภชนาการ
0
 
จิราพร เสียงเพราะ
Xray
1
นิภา รัตนพงศ์
Ward 2
0
ภาวิณี แช่มนิล
เวชสถิติ
1
สุวิมล ทองปลิว
Ward1
1
อุทุมพร น้อยเจริญ
กายภาพ
1

ราตรี น้อยหลา
จ่ายกลาง
1


นิตยา พุทธา
องค์กรแพทย์ 
0


อังสุณา ร่วมสุข
ธุรการ
1
ปรียาภรณ์ นาปุก
พัสดุ
1
อรัญญา ท้าวนู
OPD
1
 
รวิวรรณ สุรศร
HHC
0
 
เฉลิมพร เชียงสา
cmu บ้านบึง
1

จันทร์จิรา สุขพรรษกิจ
ER
0
 
นาราวินทร์ ศิริพงศ์วัฒนา
OR
1
 อังคณา แซ่ล้อ
คลินิคพิเศษ
1
 ธนาไพ บุญชู
ไตเทียม
0
 นัยนา คงมีสุข
การเงิน
0
 กัลนิภา บุญพิม
ศูนย์สิทธิ์
1