รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2560


 

                                                                                                           
                                                                                                                 
                                                       

วันทนีย์ ทับทอง  ประธานงาน 5ส.
                                                                                                                       


นาราวินท์ ศิริพงศ์วัฒนา เลขางาน5ส.

ศศิธร ศรีเมษา
ช่าง
 
รัชตาวรรณ โพธิ์เวียงคำ
ward 3
 
 ฐนิชา วัชรวรรธกูร
เภสัช
 

  


น้ำเพชร แซ่เอี๊ยว
CMU คมทิพย์ วงค์นาค
กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 กมลนัทธ์  เชิงไว
แพทย์แผนไทย
จารุเนตร ฉัตรเงิน
ทันตกรรม
 
ศิริชัย ผลนา
เปล 
พิสมัย น้อยหลา
Lab
ศรีไพร ชาวปลายนา
โภชนาการ

อดิศักดิ์ ศิริอาภากร
Xray

กนกวรรณ กัดมั่น
Ward 2

นวพร ไวยากูร
เวชสถิติ
ทิพยฉัตร  สาคร
Ward1
อุทุมพร น้อยเจริญ
กายภาพ


ราตรี น้อยหลา
จ่ายกลาง


นิตยา พุทธา
องค์กรแพทย์ 

อังสุณา ร่วมสุข
ธุรการรัตนา ฉิมพลี
พัสดุ


อรัญญา ท้าวนู
OPD

 ณัฐกฤตา อุดใจ
LR

 


สุรีรัตน์ กลุ่มประสิทธิ
ICU
อังคนา โรจน์จำนงค์
ER


กาญจนา คลี่แก้ว
OR


นุภาพร รักไทย
คลินิคพิเศษพรจิตร คนหัดดี
ไตเทียม

ลลิตา แก้วศรีโท
การเงินกรณกฤต  ตองกระโทก
ยานพาหนะ

 จิราวรรณ บัวพันธ์ 
พยาบาลชุมชน
ธนันณัฐ 
ห้องบัตร        
 ยานพาหนะ