5ส. สร้างสรรค์ รวมพลังความคิด ช่วยกันวันละนิด พิชิตความสะอาด

 
      1. ถือเป็นนโยบายสำคัญ เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริม    ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

2. จนท.มีจิตสำนึกในการทำงาน 5ส

3. ผู้บริหารทุกระดับต้องสนับสนุนในการร่วมกิจกรรม

4. มีระบบติดตามและให้ประเมินผลงาน  Picture634-1-1.gif image by banbung