Risk management ทีมความเสี่ยงโรงพยาบาลบ้านบึง

การบริหารความเสี่ยง

 

                    การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านบึง จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของร.พ. เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลัก ของร.พ.ที่วางไว้
                 โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้ร.พ.สามารถกำหนดวิธีการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงของ ร.พ.  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 

1.   มุ่งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

2.     ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภายในร.พ.

3.      พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงให้แก่องค์กร สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจหลักขององค์กร และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

4.      ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนี่งในการวางแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารการเงิน รวมทั้งมีการประเมินผลกาปฏิบัติงานและจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

5.     ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล เสนอต่อศูนย์คุณภาพ และคณะทีมนำ