โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ :การจัดการภัยสุขภาพ

ชื่อแผนงาน: การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ชื่อโครงการ: อาหารปลอดภัย จังหวัดชลบุรี

ชื่อตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด

ลักษณะตัวชี้วัด:(/)เชิงปริมาณ                  ( / ) เชิงคุณภาพ

ระดับการวัด:( / ) สสอ. ( / ) รพ. ( / ) รพ.สต.

คำนิยาม: 

            1.   โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยหมายถึงโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่มีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดังนี้

         1) กำหนดนโยบายดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 

2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและมาตรการ และจัดทำแผนงาน/โครงการซึ่งอาจ เป็นแผนงานประจำปี หรือแผนระยะยาว-5 ปี3 ในการขับ

เคลื่อนโดยเชื่อมโยง/หรือบูรณาการ การทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

 

3) ประกาศ สื่อสารนโยบายให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

 

4) ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่


5) กำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และจัดทำรายการอาหารหมุนเวียนล่วงหน้าทุก1 เดือน ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและตามฤดูกาลที่มีในพื้นที่

 รวมทั้งจัดให้มีเมนูชูสุขภาพ โดยร่างปริมาณของวัตถุดิบ ที่ต้องการล่วงหน้าอย่างน้อยเดือนและประสานแหล่งผู้ผลิต หรือกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิเพื่อวางแผนการผลิต

และสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดวิธีการขนส่ง การจัดเก็บ


6) จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อการดำเนินการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตรวจสอบได้

 

7) การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์ หากพบว่ามีสารปนเปื้อน ให้ดำเนินการ ปรับตามมาตรการที่กำหนดในสัญญาข้อตกลงตรวจวิเคราะห์สาร                  เคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผักและผลไม้สด ด้วยวิธี ห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สดส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคณะเทคนิค การ

   แพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล หากพบว่ามีสารปนเปื้อนให้ดำเนินการปรับตามมาตรการที่กำหนดในสัญญข้อตกลง

 

8) มีการตรวจสอบประจำปี โดยจัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

9) มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบประเมิตรฐานอาหารปลอดภัย ในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลชุมชนผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล 

อาหาร โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ข้อกกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และ ผ่าน

เกณฑ์ทางแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียใภาชนอาหารและมือผู้สัมผัส อาหาร

 

10) พิจารณาจัดให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์GAPหรือที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยตาม

ความเหมาะสม ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป


2.    อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนหมายถึงอาหารที่ได้รับการตรวจสอบสารปนเปื้อน 3 ชนิด ได้แก่ ฟอร์มาลีนสารเร่งเนื้อแดงและ น้ำมันทอดซ้ำผ่านเกณฑ์ของ


กระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ.2522 ในตลาดสด ตลาดนัด หรือแผงจำหน่ายอาหาร(เนื่องจากผลการตรวจสารปนเปื้อนปี 2561 พบ


ปัญหาการปนเปื้อนสูงสุด3 ลำดับ ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง10 ร้อยละ81 ,น้ำมันทอดซ้ำ ร้อยละ 10.71  และ ฟอร์มาลีน ร้อยละ 5.66)                                                                                เกณฑ์การให้คะแนน:กรณีเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ                                                                    

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ1

มีข้อมูลและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อย่างน้อย 6 ข้อ

ระดับ2

มีข้อมูลและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อย่างน้อย7ข้อ

ระดับ3

มีข้อมูลและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อย่างน้อย8ข้อ

ระดับ4

มีข้อมูลและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อย่างน้อย9ข้อ

ระดับ5

มีข้อมูล และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกข้อและมีการ

     นำเสนอผลงานระดับจังหวัด/ได้รับรางวัล/ได้มาตรฐานสามารถเป็นต้นแบบได้     
                                                                  เกณฑ์การให้คะแนน:กรณีเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ


                    
                ระดับคะแนน                                                               ระดับความสำเร็จ (Milestone)

                                                                    ขั้นตอนที่ 1       ขั้นตอนที่ 2       ขั้นตอนที่ 3       ขั้นตอนที่ 4      ขั้นตอนที่ 5  
                    ระดับ 1                                        
                    ระดับ 2                                        √             
                    ระดับ 3                                                                         
                    ระดับ 4                                                                  √                
                    ระดับ 5                                                                                               


หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ4 ระดับ

โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

มีแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2

มีการสรุปผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน

ขั้นตอนที่ 3

มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน/โครงการ

ขั้นตอนที่ 4

มีข้อเสนอแนะ/แนวทาง หรือขั้นตอนในการพัฒนางาน/โครงการ

ขั้นตอนที่ 5

มีนวัตกรรมในการดำเนินงาน หรือผ่านการนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด