การกำจัดขยะ

ปี

2553

2554

2555

2556

ปริมาณขยะติดเชื้อ ( Kg)

 23,508 kg/ปี
1,959  kg/เดือน

25,344  kg/ปี
2,112  kg/เดือน

 

 

ค่าจ้างซักผ้า (Kg)

 

 71,808  kg/ปี
5,984  kg/เดือน

 

 

ค่าอาหาร

 

1881,276  บาท/ปี
156,773  บาท/เดือน

 

 

ค่าน้ำ

 

 643,529  บาท/ปี
48,992  บาท/เดือน

 

 

ค่าไฟ

 

 3,197,086  บาท/ปี
266,423  บาท/เดือน

 

 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

 

 

ค่าแก๊ส

 

 

 

 

 
การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลบ้านบึง
              1. การคัดแยก       โรงพยาบาลบ้านบึงได้มีการคัดแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1)
            มูลฝอยทั่วไป (General waste) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากหอพัก โรงอาหาร บริเวณสาธารณะและสำนักงาน ได้แก่ วัสดุห่ออาหาร  เศษอาหาร เศษผลไม้ กระดาษชำระ กล่องนม กล่องโฟม  กำจัดโดยส่งเทศบาล
2)
            มูลฝอยรีไซเคิล (Recycle waste) ได้แก่ กระดาษ พลาสติก กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว ถุงน้ำเกลือ ขวดพลาสติก ขวดน้ำยาต่าง ๆ  กำจัดโดยการจำหน่าย
3)
            มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย์ซึ่งมีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรค มูลฝอยที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย
4)
            มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste)
          4.1)
     มูลฝอยสารกัมมันตรังสี ได้แก่ ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่/หลอดไฟ/กระป๋องสเปรย์ และสารเคมีอื่น ๆ เช่น โซดาไลด์ ยา ยาหมดอายุ เก็บที่ถังถุงสีเทาที่บริเวณหน้าห้องช่าง   กำจัดโดยสงเทศบาลฝังกลบ
          4.2)
     สารเคมีทั่ว ๆ ไป ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติกาน้ำยาล้างฟิล์ม กำจัดโดยเทลงระบบบำบัดน้ำเสียโดยได้กำหนดสีของถุงบรรจุมูลฝอย ออกเป็น 4 สีพร้อมระบุวิธีการกำจัด ตามชนิดของมูลฝอยดังนี้

-ถุงสีดำ สำหรับใส่มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น กำจัดโดยส่งเทศบาล

-ถุงสีแดง สำหรับใส่มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ขยะที่ปนเปื้อนเลือดและสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย กำจัดโดยส่งบริษัทเอกชนนำไปเผาทำลายที่เตาเผาขยะติดเชื้อ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดังนี้

 
มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป ได้แก่ ถุงมือ ก๊อซ / สำลีเปื้อนเลือด / สารคัดหลั่ง กระบอกฉีดชนิดพลาสติก ชุดให้สารน้ำ ชุดให้เลือด ถุงเลือดปัสสาวะ  สายยางต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย เสื้อคลุม ผ้าปิดปากจมูก ทิ้งในถุงแดงปริมาณ ¾ ของความจุ กำจัดโดยการเผา

มูลฝอยติดเชื้อชนิดมีคม ติดเชื้อ ได้แก่ เข็มฉีดยา ใบมีด ส่วนปลายแหลมของชุดให้สารน้ำหรือชุดให้เลือด หลอดแก้ว กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว สไลด์ เครื่องมือที่แหลมคมต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว ทิ้งในภาชนะที่แข็งป้องกันการแทงทะลุปริมาณ ¾ ของอุปกรณ์ที่บรรจุ  ปิดปากอุปกรณ์ป้องกันการแทงทะลุ   กำจัดโดยการเผา

 มูลฝอยติดเชื้อชนิดของเหลวหรือสารคัดหลั่ง ได้แก่ เลือด ส่วนประกอบของเลือดหนอง น้ำคร่ำ น้ำปัสสาวะ อุจจาระ น้ำไขสันหลัง เสมหะ กำจัดโดยเทลงระบบบำบัดน้ำเสีย

มูลฝอยติดเชื้ออันตรายที่เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะที่บรรจุ ได้แก่ วัคซีน วัณโรค โปริโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไข้รากสาดน้อยชนิดรับประทาน ทิ้งในถุงแดง กำจัดโดยการเผา

  มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนอวัยวะ ได้แก่ ชิ้นเนื้อ อวัยวะที่ได้จากการทำหัตถการต่าง ๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจศพ ซากสัตว์ทดลอง ทิ้งในถุงแดง กำจัดโดยการเผา

ถุงสีเขียว สำหรับมูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว ถุงน้ำเกลือที่ไม่ปนเปื้อนเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย กำจัดโดยการจำหน่าย

ถุงสีเทา  สำหรับมูลฝอยอันตรายมีพิษ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  มูลฝอยสารกัมมันตรังสี ได้แก่ ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่/หลอดไฟ/กระป๋องสเปรย์/กระป๋องยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่น ๆ เช่น โซดาไลด์ หลอดยาฉีดด้านจุลชีพ ยาหมดอายุ เทอร์โมมิเตอร์แตกที่มีสารปรอท เก็บที่ถังถุงสีเทาบริเวณหน้าห้องช่างตามที่กำหนดไว้ กำจัดโดยส่งเทศบาลฝังกลบ

    สารเคมีทั่ว ๆ ไป ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการกำจัดโดยเทลงระบบบำบัดน้ำเสีย

  ข. การเก็บรวบรวม  โรงพยาบาลบ้านบึง ได้มีการจัดให้พนักงานทำความสะอาดของบริษัทเอกชนทำหน้าที่ในการรวบรวมและผูกมัดปากถุงมูลฝอยติดเชื้อ ในแต่ละแผนกหรือจุดให้บริการ  จากนั้น นำมาวางไว้ที่ถังรวบรวม ที่อยู่ที่แผนกให้บริการหรือบางแผนกก็จะรวบรวมมาวางที่รถขนมูลฝอยติดเชื้อ ในขั้นตอนการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านบึงได้กำหนด

วิธีการเก็บรวบรวมดังนี้

1.    ตรวจดูถุงขยะก่อนเคลื่อนย้ายว่าถุงไม่รั่ว มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น ยกและวางถุงอย่างนิ่มนวล ใส่ในรถเข็นขยะ ห้ามวางถุงขยะบนพื้น

2.   จับถุงขยะตรงคอถุงห้ามอุ้มถุง

3.   เมื่อขยะติดเชื้อหล่น ให้ใช้คีมเหล็กจับ หรือหยิบด้วยถุงมือยาวหนา ถ้าเป็นของเหลวให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษชำระซับแล้วทิ้งในถุงแดงหรือใช้ผ้าเช็ดก่อนแล้วเช็ดถูด้วยน้ำผสมผงซักฟอกตามปกติ  

ค.   การขนย้าย  ในขั้นตอนการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากจุดรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปยังโรงพักมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านบึงได้จัดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นี้  เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากแผนกหรือจุดให้บริการ ไปยังเรือนพักมลฝอยติดเชื้อวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าเวลา 06.00-07.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 15.00-15.30 น. ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้

1)            ต้องสวมชุดป้องกันขณะปฏิบัติงาน โดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้า สวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบู๊ท ผูกผ้าปิดปากและจมูก สวมถุงมือยาง

2)            การจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะที่มีฝาปิด มิดชิดจำนวน 5. คัน คัดแรก  เก็บจาก  OPD ,LR ,ER ,X-RAY โดยจะมีแม่บ้านของ  ER เป็นคนนำขยะติดเชื้อไปทิ้งและใช้ถนนข้างโรงพยาบาลฝังตึกใหม่ลำเลียงไปจนถึงที่ห้องเก็บขยะถัดจากขยะถังใหญ่     คันที่สอง  เก็บจาก ทันตกรรม ,ห้องทำแผล, คลินิกพิเศษ ห้องLAB ที่เจาะเลือด   ใช้ถนนข้างโรงพยาบาลฝังตึกใหม่ลำเลียงไปจนถึงที่ห้องเก็บขยะถัดจากขยะถังใหญ่  คันที่สาม เก็บจาก  ตึกผู้ป่วยชาย ,ไตเทียม ลำเลียงทางฝั่งตึกผู้ป่วยเด็กลอดใต้ทางเดินไปทางตึกผู้ป่วยหญิง  คันที่สี่ เก็บขยะจากตึกเด็กลำเลียงไปทางเดียวกับขยะที่มาจากตึกผู้ป่วยชาย  คันที่ห้า  เก็บขยะจากตึกผู้ป่วยหญิงลำเลียงไปทางถนนเรียบข้างตึกไปที่ห้องเก็บขยะ ในกรณีที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จากถังใส่มูลฝอยติดเชื้อของแต่ละแผนกบริการ ให้ใช้เชือกรัดปากถุงไว้แน่นก่อนนำไปวางในรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อทำด้วยวัสดุผิวเรียบประเภทอลูมิเนียม มีช่องระบายน้ำ เมื่อขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อเสร็จให้ทำความสะอาดรถ ทำความสะอาดรถเข็นด้วยน้ำและผงซักฟอก       ในกรณีที่ระหว่างการจัดเก็บและขนย้ายไปยังเรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ  ถ้ามีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่น ให้ใช้คีมเหล็กจับหรือใส่ถุงมือยางชนิดหนาหยิบใส่ถุงแดง กรณีเป็นของเหลวให้ใช้กระดาษชำระซับแล้วทิ้งในถุงแดงหรือใช้ผ้าเช็ดก่อนแล้วถูด้วยน้ำผสมผงซักฟอกเมื่อขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมาที่เรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะใช้มือหยิบถุงแดงซึ่งบรรจุมูลฝอยติดเชื้อจากรถเข็น ใส่ในถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ    ล้างถุงมือ ถอดถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปากและจมูก และหมวก  เป็นอันเสร็จภารกิจประจำวันสำหรับเรือนพักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลบ้านบึง  เป็นอาคารถาวรแข็งแรงชั้นเดียวจะอยู่ติดรั้วด้านหลังของโรงพยาบาล แยกจากอาคารอื่น  สำหรับเรือนพักมูลฝอยติดเชื้อจะมี  ผนัง พื้น เรียบไม่ซึมน้ำ  มีการระบายน้ำได้ดีลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  มีป้ายบอกประเภทมูลฝอยที่จัดเก็บ หน้าต่างช่องใต้หลังคาบุด้วยมุ้งลวดเพื่อป้องกันแมลง  เก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้ไม่เกิน 2 วัน  ประตูต้องปิดกุญแจไว้เสมอ ล้างทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำและผงซักฟอก มีการติดตั้งอ่างล้างมือ สบู่เหลว   ที่หน้าโรงพักมูลฝอยติดเชื้อ บริเวณโดยรอบและภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ สะอาด เป็นระเบียบ มีการจัดทำบริเวณในการล้างรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ

ง.   การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   สำหรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านบึงได้มอบให้เอกชน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี เป็นผู้มารับมูลฝอยติดเชื้อที่เรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยบริษัทจะมาเก็บมูลฝอยติดเชื้อสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันจันทร์และวันศุกร์    ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองมาตราฐาน
 
   
   
   
  • ระบบการแยกรับ/ขนย้าย/จัดที่พักขยะที่เหมาะสม ลดการปนเปื้อน การแพร่กระจายและมลพิษ
  • อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียที่ถูกต้อง
  • มีมาตรการในการลดการใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ recycle
งานคุณภาพ
        ปัญหา  เดือนกันยายน 2551 ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น 4,137 kg จากปริมาณเฉลี่ยปี 51(2,672kg/เดือน 89 kg/วัน
        พบมีการทิ้งขยะผิดประเภทในถังขยะติดเชื้อ
        ปริมาณผู้ป่วยมาก มีผู้ป่วยใช้pampers ทำใช้น้ำหนักของขยะเพิ่มขึ้น
        การแก้ไข
        ประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่
        ขยะทุกถุงแม่บ้านต้องทำการตรวจดูสิ่งของที่ทิ้ง ถ้าไม่ถูกต้องรายงานหัวหน้า
        ขยะทุกจุดต้องเขียนชื่อที่ถุงเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
        ติดตามความผิดปกติของแต่ละเดือน
        ผลลัพย์
       พบปริมาณขยะติดเชื้อลดลง ปี 2552 เฉลี่ย 1,921 kg/เดือน 64 kg/วัน
                                            ปี 2553 เฉลี่ย 1,854 kg/เดือน 61 kg/วัน
หน้าเว็บย่อย (1): งานคุณภาพปี52
Comments