เตาเผาขยะ

โรงพยาบาลบ้านบึง มีขยะติดเชื้อเฉลี่ย 17,000 kg/ปี จากปัญหาที่โรงพยาบาลกำจัดขยะติดเชื้อโดยวิธีเผาเตาเผาขยะเองเกิดปัยหา
 • ปริมาณขยะมากจนเตาเผาไม่สามารถรับได้
 • การควบคุมคุณภาพเตาเผาขยะทำได้ยาก
 • เกิดการร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากฝุ่นจากเตาเผาขยะรบกวน
 • การควบคุมกำกับงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การแก้ไข
 • จ้างบริษัทกำจัดขยะภายนอกรับผิดชอบในการขนย้ายและทำลายขยะติดเชื้อ
 • โรงพยาบาลควบคุมกำกับ ปริมาณขยะและชนิดขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง
 • ติดตามการทำงานของบริษัทที่รับกำจัดขยะว่ากำจัดขยะได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 1. ระบบกำจัดขยะมูลฝอยนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน
 • เตาเผาขยะแบบระบบควบคุมอกาศ Porolytic Incineration System ขนาด 4 ตัน/วัน เป็นการเผาที่มีการควบคุมออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้ซึ่งไม่ก่อมลพิษ
 • บ่อผังกลบขี้เถ้าและกากตะกอน
ขั้นตอนการเผาไหม้ด้วยระบบไพโรไลติก
 1. ห้องเผาขยะ (Primary Chamber) เป็นช่วงกระบวนการไพโรไลติก ซึ่งวัสดุที่เผาไหม้ทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนเป็นแก็ส (degasing process)ด้วยการกระทำของความร้อน (thermic decomposition)และการขาดอ๊อกซิเจน ซึ่งผลที่ได้เป็นก๊าสที่เผาไหม้ได้ (combustible gases)
 2. ห้องเผาหลัก(thermo Reactor) ก๊าซจากห้องเผาขยะจะผสมกับอากาศและถูกเผาไหม้หมดไปได้ที่ อุณหภูมิขั้นต่ำ 850 -1200 องศา และช่วงเวลาเผา (residence time) 0.5  วินาที
 3. ขี้เถ้าจากากรเผา จะถูกขนถ่ายไปฝังกลบ และน้ำชะล้างจากน้ำฝนที่เกิดขึ้นในบ่อ จะถูกนำไปบำบัดน้ำเสียส่วนกลางด้วย
ระบบการตรวจติดตามและวัดผลคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจ
 1. ปริมาณฝุ่นละออง
 2. NO as NO2
 3. HCL
 4. SO2
 ภาพโรงงานเตาเผาขยะและคณะดูงาน

 จำนวน 7 เตา โรงละิ 2 เตา เผาขยะได้ 4 ตัน/เตา/วัน

 
 เจ้าหน้าที่บรรยายระบบการทำงาน
 คณะดูงาน
 คณะดูงาน ดูจริงจังมาก
 กระบวนการรถเก็บขยะเข้าบริเวณเตาเผาขยะ
 พนักงานพร้อมชุดควบคุมขนถ่ายขยะ
 
 พนักงานขนขยะจากรถสู่ถัง สู่เตาเผา
 ขยะถูกขนส่งขยะเตาเผา
 กระบวนการเผาเตาที่ 1 จนขยะเป็นขี้เถ้า
 กระบวนการเผาเตาที่ 2 เผาฝุ่นละอองและใช้น้ำชำระ
 น้ำชำระจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 IOS 14001
 ISO9001
    ISO 14001 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ 
  หลักการสำคัญ ดังนี้
   
  1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
  2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning)
  3. การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ (Implementation & Operation)
  4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแก้ไข (Checking & Corrective Action)
  5. การทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Management Review & Continual Improvement)
  ประโยชน์ที่ได้รับ
   
  1. ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการนำไปใช้ในการผลิต
  2. ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการกำจัดขยะมีพิษ
  3. สนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าต้องการสินค้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
  5. มีภาพลักษณ์ที่ดี

  ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล มาตรฐานนี้ให้โครงสร้างการทำงานและหลักการ ต่างๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการบริหารกิจกรรมทาง ธุรกิจในเชิงสามัญสำนึกเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

  Comments