นโยบายงาน ENV

12/5/53           

                                  ให้บริการการจัดการสิ่งแวดล้อม
                    การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และสร้างเสริมสุขภาพ
                                เพื่อเกิดความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
                                   แก่ประชาชน องค์กร และชุมชน  
 

1. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย    

1.1 จัดระบบการจราจรและขนส่งภายในโรงพยาบาลให้สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ          
1.2. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีความมั่นใจ น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ

1.3 จัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
1.4  จัดระบบการจัดการวัสดุและของเสียอันตรายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ              

1.5  จัดระบบการป้องกันภาวะฉุกเฉินที่สำคัญของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ               
1.6  จัดระบบการซ้อมแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง               
1.7 วางระบบทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล
1.8  จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ/เครื่องมือการป้องกันอัคคีภัยอย่างพอเพียง และสม่ำเสมอ
2. นโยบายด้านการจัดการเครื่องมือและสาธารณูปโภค
               
2.1   จัดระบบการบริหารเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ               
2.2  จัดระบบไฟฟ้าสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้               
2.3  จัดระบบการให้บริการก๊าซทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และพอเพียงอยู่เสมอ 
2.4  จัดระบบการจ่ายน้ำประปาได้อย่างพอเพียง และมีคุณภาพ
3. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
               
3.1  จัดการโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน               
3.2  ดำเนินงาน 5 ส. และกิจกรรม Big Cleaning เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง                         
3.3  จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
3.4  จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย               
3.5  ลดปริมาณของเสียโดยการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
3.6  สร้างความตระหนักในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน และชุมชนใกล้เคียง
 

3.7 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและหน่วยงาน

4. นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย

4.1 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ทั้งตรวจสุขภาพประจำปี , ก่อนย้ายงาน , ก่อนประจำการ

4.2 จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์  ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์  ทารกในครรภ์

4.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ อย่างถูกวิธี ตามหลักการของการยศาสตร์

4.4 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มเสี่ยงทางอาชีวอนามัยทุกคน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยง

4.5 ทุกหน่วยงานที่มีสารเคมีอันตราย  ต้องมีรายชื่อสารเคมีดังกล่าว (Material  Safety  Data  Sheet : MSDS)  ปิดประกาศอย่างเปิดเผย  และต้องจัดทำแผนในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเคร่งครัด  

                                                                                                                           
แพทย์หญิงแววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล