หน้าแรก

งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกค้าง สารสนเทศบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลงานอนามัยโรงเรียนออนไลน์ เพื่อใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานอนามัย การติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ โภชนาการนักเรียน และการส่งเสริมทางทันตสุขภาพนักเรียน