ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ (ฉบับร่าง)

สาธารณูปโภค   สิ่งแวดล้อ  ผนที่   ติดต่อ Links  ข่าวสา

ระเบียบ ข้อบังคับ

 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก

ตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง

จังหวัดลำพูน


ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ (ฉบับร่าง)

ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ด้วยชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สัจจะขึ้น เมื่อวันที่  .................................... 

เพื่อให้มีการออมเงิน และมีทุนในการพัฒนาอาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรม  5  

ประการ ในการเข้าเป็นสมาชิก คือ

1.มีความซื่อสัตย์ต่อกัน

2.มีความเสียสละอดทน

3.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนสมาชิก

4.มีความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5.มีความไว้วางใจกัน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมสมาชิกร่างข้อบังคับ

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

หมวดที่ 1  ข้อความทั่วไป

ข้อที่ 1    ข้อบังคับนี้เรียกว่า ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้าน

เอื้ออาทรป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข้อที่ 2    กลุ่มออมทรัพย์สัจจะนี้มีชื่อว่า กลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้านเอื้ออาทร

ป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข้อที่ 3    ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่ที่ ที่ทำการศูนย์ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก

ข้อที่ 4   ในข้อบังคับนี้

กลุ่ม      หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก ตั้งขึ้นใน

ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการ

โดยประชาชนในชุมชน

สมาชิก   หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก และบคคล

ที่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าเป็นสมาชิกได้

และได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ โดยเสียค่าสมัคร-ค่าธรรมเนียม 20 บาท

คณะกรรมการ  หมายถึงคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชน

บ้านเอื้ออาทร

หมวดที่ 2  วัตถุประสงค์

ข้อที่ 5    กลุ่มไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน

 เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ มีความประหยัด 

อด-ออม และรู้จักการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก โดยจะดำเนินการตามหลัก      

คุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีความเสียสละ อดทน มีความ

รับผิด-ชอบ ต่อตนเองและเพื่อนสมาชิก มีความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน

3.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนรวมพลังกันเพื่อ การระดมทุน และหรือการลงทุน

ในการประกอบอาชีพ

 

หมวดที่ 3  สมาชิกภาพ

 ข้อที่ 6   สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ หมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเอื้ออาทร 

ป่าสัก และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์พิจารณาแล้ว โดยมีมติเป็น

เอกฉันท์ให้เข้าเป็นสมาชิกได้

ข้อที่ 7  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ

กลุ่มฯ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน 20บาท ค่าสมุดฝาก 10 บาท/เล่ม

 เงินสัจจะ 30 บาทและเงินทุนสำรอง (ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี)

ข้อที่ 8      สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อมีเหตุข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.ตาย

2.ลาออก

3.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

4.ย้ายที่อยู่อาศัยออกไปจากชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก

5.ขาดการส่งเงินสัจจะสะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีเหตุผลอันควร

 (ทางกลุ่มจะออกหนังสือแจ้งให้ทราบ หากไม่มาติดต่อตามเวลา จะถือว่าพ้นจากการ

เป็นสมาชิก)

6.ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้จำคุก หรือล้มละลาย

7.ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ และมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ตามทะเบียนสมาชิก เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนจากการ

เป็นสมาชิก และเสนอให้คณะกรรมการกลุ่มฯ พิจารณาถอดถอน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการ

ที่พิจารณาให้ถอดถอนต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ข้อที่ 9 การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์

1.จะต้องเป็นผู้ที่สมาชิกผู้ตายระบุไว้ในใบสมัคร

2.ผู้รับโอนผลประโยชน์ต้องยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการ และแสดงสำเนาใบมรณะบัตร

 กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินให้ใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อที่ 10   การจ่ายเงินคืนแก่ผู้สิ้นสุดการเป็นสมาชิก

1.กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินคืนให้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก

2.กลุ่มออมทรัพย์มีอำนาจที่จะหักเงินสมาชิกที่มีหนี้สินผูกพันต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯก่อนคืนเงิน

ข้อที่ 11   ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อหนี้สินของกลุ่มออม-

ทรัพย์ฯ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกิดจากความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 4  เงินทุนของกลุ่ม

ข้อที่ 12   เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก ประกอบด้วย

1.รายได้จากค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 20 บาท ค่าสมุดฝาก 10 บาท (เมื่อ

ทำสมุดหายต้องเสียค่าสมุดฝากใหม่) โดยเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อชำระแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.เงินสัจจะสะสมประจำเดือนของสมาชิก ที่นำมาสะสมกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ

3.เงินบริจาค หรือเงินอุทิศให้ ซึ่งมีผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้ประสงค์จะให้เป็นเงินทุนของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ

4.เงินอื่น ๆ ที่กลุ่มออมทรัพย์มีมติให้นำมาเป็นเงินทุนของกลุ่มฯ

ข้อที่ 13   การเงินของกลุ่ม

1.เงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ นำไปฝากไว้ที่ธนาคาร ธกส สาขาตลาดจตุจักร

2.วันสิ้นปีทางบัญชี ถือเอาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

3.เมื่อสิ้นปีทางบัญชี ทำกำไร ขาดทุน งบดุล ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง

 ลงลายมือชื่อรับรอง และให้แถลงผลสรุปต่อที่ประชุมใหญ่

ข้อที่ 14   กำไรของกลุ่มฯ (จะจัดทำเมื่อมีคณะกรรมการดำเนินงาน)

ข้อที่ 15   การสะสมหุ้นของสมาชิก

1.  สมาชิกแต่ละรายจะสะสมหุ้นได้ครั้งละ 30 บาทคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น/เดือน

2.  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุนได้ปีละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 33 หุ้น/ครั้ง/ปี

ข้อที่ 16   การรับฝากเงินสัจจะสะสมของสมาชิก

1.สมาชิกต้องนำเงินสัจจะสะสมมาส่งเอง ในวันอาทิตย์แรกของเดือน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ 

ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทางกลุ่ม  จะไม่รับชำระเงิน

2.ถ้ากรณีสมาชิกไม่อยู่ หรือมีกิจธุระอื่นใด ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำเงินมาชำระได้ให้ฝาก

เงินและสมุดสัจจะให้ผู้อื่นทำการแทนได้ในระยะเวลาที่กำหนด

3.สมาชิกที่เข้าใหม่หรือสมาชิกที่ลาออกระหว่างปีบัญชี และส่งเงินไม่ครบ 6 เดือนจะไม่ได้รับ

เงินปันผล

ข้อที่ 17 สมุดสัจจะ  สมาชิกจะต้องเก็บรักษาไว้เองและนำมาให้เหรัญญิกลงชื่อทุกครั้งที่ส่ง

เงินสัจจะสะสม ถ้าสมุดหายหรือชำรุด ให้รีบแจ้งต่อเหรัญญิก เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มฯ

 ตรวจสอบและพิจารณาออกสมุดสัจจะเล่มใหม่ให้ โดยต้องชำระเงินค่าสมุดใหม่เล่มละ 10 

บาท

 ข้อที่ 18 การก้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์  (จะจัดทำเมื่อมีคณะกรรมการดำเนินงาน)

 หมวดที่ 5  คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ

ข้อที่ 19   คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมนบ้านเอื้ออาทร ประกอบไปด้วย

คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 3  คณะ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

1. ....................................................ประธานกรรมการ

2. ....................................................เหรัญญิก

3. .................................................... ผู้ช่วยเหรัญญิก

4. ....................................................ฝ่ายบัญชี

5.....................................................ผู้ช่วยฝ่ายบญชี

6.....................................................ฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.....................................................กรรมการ

8..................................................... กรรมการ

9.  ....................................................กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม

1.....................................................กรรมการ

2.....................................................กรรมการ

3. ....................................................กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.....................................................กรรมการ

2.....................................................กรรมการ

3. ....................................................กรรมการ

ข้อที่ 20   คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อมีเหตุข้อใด

ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3.เป็นกรรมการมาครบตามวาระการดำรงตำแหน่ง (4 ปี)

4. พ้นจากสมาชิกภาพ ตามหมวดที่ 3 ข้อที่ 8


 หมวดที่ 6  การประชุมของสมาชิก

ข้อที่ 21   การประชุมของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก กำหนดให้มี

ขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะจัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง นับจากวันสิ้นปี

ทางบัญชี ภายใน 30 วัน

2.การประชุมสมัยวิสามัญ

-ประชุมได้ทุกเมื่อ โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควร

แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

-ประชุมได้ทุกเมื่อที่ฝ่ายคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินงาน

อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ

- เมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ตามทะเบียนเข้าชื่อ

ร้องขอต่อคณะกรรมการ ขอให้จัดให้มีการประชุมขึ้น

ข้อที่ 22 วิธีการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมสมัยวิสามัญ

ให้เลขานุการแจ้งวันเวลา สถานที่ และวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 7 วันทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และนำ

เสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไปทุกครั้ง เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ข้อที่ 23 การประชุมของคณะกรรมการจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการมาร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อที่ 24  การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ

1. ให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง เมื่อมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออก

เสียงเพื่อชี้ขาด และผลการลงคะแนนชี้ขาดของประธานให้ถือเป็นที่สุด

2.ในกรณีที่มีปัญหา ต้องตีความตามระเบียบ ให้คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวินิจฉัย ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ถือว่าเป็นข้อยุติ

ข้อที่ 25 การเลิกกิจกรรม

1. สมาชิกเหลือน้อย จนดำเนินการต่อไปไม่ได้

2. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

3.ล้มละลาย โดยคำพิพากษาของศาล

4. ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้คืนให้สมาชิกตามสิทธิที่มีอยู่


 หมวดที่ 7  บทเฉพาะกาล

ข้อที่ 26   การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ มีผล

บังคับใช้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ............................................และถือเป็นข้อ

บังคับของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้านเอื้ออาทร ป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง

 จังหวัดลำพูน

 

ลงชื่อ ............................................................... ประธานกรรมการ

 

ลงชื่อ ................................................................... เลขานุการ

 

 หมายเหตุ  การคัดเลือกกรรมการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ ให้แต่ละซอยส่งตัวแทนออกมา 

ซอยละ 1 ท่าน จากนั้นให้ที่ประชุมใหญ่โหวตเสียงคัดเลือกกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนด

 

Comments