ลักษณะทางกายภาพทวีปเอเชีย

ลักษณะภูมิประเทศ

                  ทวีปเอเชีย+-3-3-3- เป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปแอฟริกา-ยูเรเชีย มีเขตแดนที่คลุมเครือโดยเฉพาะเขตต่อระหว่างเอเชียกับยุโรป ทวีปเอเชียกับแอฟริกาบรรจบกันที่ใดที่หนึ่งใกล้กับคลองสุเอซ (Suez Canal) ในอียิปต์ แนวเขตแดนระหว่างเอเชียกับยุโรปผ่านช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) ทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) ช่องแคบบอสโพรัส (Bosporus) ทะเลดำ (Black Sea) แนวสันเขาบริเวณเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) (บางคนว่าผ่านทะลุแอ่งคูมา-มานิช - Kuma-Manych Depression) ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) แม่น้ำอูราล (Ural River) (บางคนว่าผ่านแม่น้ำเอมบา - Emba River) และเทือกเขาอูรัล (Ural Mountains) ถึงหมู่เกาะโนวายาเซมเลีย (Novaya Zemlya) เอเชียมีประชากรราว 60% ของประชากรโลก

เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค (ถ้ารวมประเทศรัสเซียที่อยู่ในทวีปเอเชียจะเป็น 6 ภูมิภาค) ภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ คือ ภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งเป็นประเทศที่แยกออกจากอดีตสหภาพโซเวียต เมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นภูมิภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุด

เขตที่ราบต่ำภาคเหนือ

เขตนี้มีลักษณะเป็นที่ราบขนาดใหญ่ ระหว่างแม่น้ำออบ(Ob)และแม่น้ำเยนีเซย์(Yenesey) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ที่ราบไซบีเรียตะวันตก มีลำน้ำสาขาซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมบริเวณดังกล่าว ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ลำน้ำนี้จะแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง การสัญจรทางน้ำหรือการคมนาคมทางน้ำจึงไม่ค่อยสะดวก ลำน้ำและพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ดังนั้น บริเวณนี้ จึงเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางมาก

เขตภูเขาและที่ราบสูง(หินใหม่)

กระจายตัวออกไป3ทางคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้จากยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกบางส่วนยาวไปถึงประเทศตรุกีซึ่งอยู่บนคาบสมุทรอนาโตเลีย

เขตที่ราบสูงเก่า

ที่ราบสูงเก่าของทวีปเอเชียมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นแผ่นดินหินของเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่ ประกอบด้วย ที่ราบสูงเดคคาน(Deccan Plateau) ในคาบสมุทรอินเดีย และ ที่ราบสูงอาหรับ(Arabia Plateau)ในคาบสมุทรอาหรับ ลักษณะของที่ราบสูงทั้ง2 มีดังนี้ ที่ราบสูงเดคคานนั้น เกิดจากการที่แผ่นดินส่วนหนึ่งจากทวีปแอนตาร์กติกา เคลื่อนตัวมาชนกับแผ่นทวีปเอเชียจนทำให้เกิดเป็นภูเขาขึ้นมา ด้านแนวชน ที่เกิดขึ้นจากตะกอนทะเลทำให้เกิดเป็นภูเขาหินสูงตระหง่านที่ชื่อ "หิมาลัย" ที่ราบสูงอาหรับนั้น เกิดจากการที่หินใต้เปลือกโลกเคลื่อนตัว ทำให้เกิดแนลหุบเหวลึกจนกลายเป็น "ทะเลแดง" ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังปรากฏภูมิประเทศแบบทะเลทรายในคาบสมุทรอาหรับ โดยเฉพาะในดินแดนของประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ทวีปเอเชียมีที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสาย ซึ่งแม่น้ำบางสาย เช่น แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำคงคา แม่น้ำสินธุ และ แม่น้ำไทรกีส-ยูเฟรทีส เคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ปัจจุบัน แม่น้ำเหล่านี้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่ ดินบริเวณนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ำพัดพาไปทับถมจึงเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แม่น้ำที่สำคัญของทวีปเอเชีย ได้แก่

Comments