zpravodaj


Komerční a nekomerční střelnice

přidáno: 2. 1. 2012 5:09, autor: Josef Fesoj   [ aktualizováno 2. 1. 2012 5:25 ]

Pojem komerční a nekomerční střelnice se vyskytuje v ČSN 39 5401 Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné zbraně a plynové zbraně.
V části 4. Druhy střelnic - termíny a definice se v odst. 4.10 uvádí, že komerční střelnice jsou střelnice provozované jako podnikání a nekomerční střelnice jsou střelnice provozované jiným způsobem než jako podnikání. To znamená, že je-li střelnice provozována jako podnikání, jedná se o střelnici komerční a ve všech ostatních případech se jedná o střelnici nekomerční.

Co z toho vyplývá? Článek (4), § 52, Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/02 Sb. ukládá povinnost přiložit k žádosti o povolení k provozování střelnice ověřenou kopii koncesní listiny provozovatele střelnice, pokud střelnice má být používána k podnikatelským účelům. Selský rozum tedy říká - má-li být střelnice používána k podnikatelským účelům podle Zákona 119/02 Sb., bude střelnice provozována jako podnikání, tedy bude se jednat o střelnici komerční podle ČSN 39 5401 a je tedy třeba si zřídit koncesní listinu.

A naopak, bude-li střelnice provozována jiným způsobem než jako podnikání, nebude používána k podnikatelským účelům a podle Zákona č. 119/02 Sb. není třeba k jejímu provozování vyřizovat koncesní listinu. V takovém případě to pak bude střelnice nekomerční.

Pokud by někdo ještě neměl jasno, co to vlastně je to podnikání, lze nahlédnout například do Wikipedie ZDE.

Jakou kvalifikaci tedy musí mít provozovatel nekomerční střelnice? Z výše uvedeného vyplývá, že žádnou, nechce-li sám vykonávat funkci správce střelnice, jehož ustanovení je vyžadováno Zákonem č. 119/02 Sb. Tentýž zákon, pak v § 55 stanovuje požadavky na kvalifikaci správce střelnice: "Správcem střelnice může být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, nebo E". Toť vše.

U komerční střelnice je to jiná. Provozovatel musí mít koncesní listinu, k ní zbrojní licenci, ke koncesní listině osobu zodpovědnou a ke zbrojní licenci zbrojíře. Nároky na povolení k provozu komerční střelnice jsou tak rozsáhlé, že jim bude věnován samostatný článek.

Závěrem stručné shrnutí:
 - k provozování Komerční střelnice je nutná koncesní listina,
 - k provozování nekomerční střelnice není koncesní listina.

A úplně na závěr: Pokud majitel nekomerční střelnice vybírá od návštěvníků střelnice poplatky na pokrytí nákladů na provoz střelnice nejedná se o podnikání, protože nevytváří zisk. Pokud tedy položíme otázku: Může majitel nekomerční střelnice vybírat vstupné? Odpověď bude Ano, ale pouze na úhradu nákladů na provoz střelnice.

balistika a střelnice

přidáno: 7. 12. 2011 7:45, autor: Josef Fesoj

Výraz balistika se vyskytuje v Zákoně o střelných zbraních a střelivu č. 119/02 Sb. Konkrétně v hlavě VII tohoto zákone se v odst. (4) § 52 uvádí že k žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit ... (mimo jiné) ... provozní řád střelnice, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě ověřený znalcem v oboru balistiky....

Co to tedy znamená v praxi? Každý, kdo si chce otevřít střelnici, musí mít pro tuto střelnici zpracovaný provozní řád. Tento provozní řád musí předložit znalci z oboru balistika k ověření. Znalec provede ověření tak, že zkontroluje provozní řád, zda-li provoz, řízený na střelnici podle tohoto provozního řádu splňuje podmínky bezpečné střelby, což ve svém ověření napíše.

Postup ověření provozního řádu není nikde autoritativně stanoven. Při ověřování provozního řádu se znalec musí řídit svými znalostmi a zákonem o znalcích a tlumočnících. Ten mu předepisuje uvést souhrn skutečností, ze kterých při zpracování svého posudku vycházel.

Vzhledem k tomu, že vyjádření znalce v ověření provozního řádu je tím nejpodstatnějším, je vhodné se znalcem spolupracovat od samého počátku vzniku myšlenky o zřízení střelnice. Znalec tak může korigovat projektování a výstavbu tak, aby jeho závěrečné vyjádření bylo stoprocentně kladné.

Vyjádření znalce ale nelze považovat za zákon. Konečný verdikt je vždy na policii a znalec tak jen může doporučit (nebo naopak nedoporučit) uvedení střelnice do provozu.

Spuštění stránek

přidáno: 7. 12. 2011 6:01, autor: Josef Fesoj   [ aktualizováno 7. 12. 2011 7:06 ]

7. prosince 2011 byly spuštěny stránky balistika

Historická zbraň a zákony ČR

přidáno: 14. 10. 2009 8:22, autor: Josef Fesoj   [ aktualizováno 7. 12. 2011 8:03 ]

Colt Army Mod 1860

Historická zbraň je definována přílohou Zákona č. 119/02 Sb., konkrétně odstavcem 22. části první této přílohy. Na internetu se tento zákon vyskytuje v řadě případů v původním znění. Příloha, která definuje historickou zbraň však byla novelizována zákonem č. 310/06 Sb. a tak ke dni napsání tohoto článku platí, že „historická zbraň je střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.“.
Hlavní části zbraně jsou vyjmenovány výše citovanou přílohou zákona č. 11í/02 Sb., kde se v odstavci 23. říká, že hlavní části zbraně jsou – hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru, nebo tělo a závěr.
Zákon č. 119/02 Sb. dále zařazuje historické zbraně do zbraní kategorie D, což přináší majitelům těchto zbraní jisté úlevy.
Například nemusí být držiteli zbrojního průkazu a pokud si takovouto zbraň zakoupí v některém státě Evropské unie, nemusí na ni mít dovozní povolení.

I když držitel historické zbraně nemusí mít zbrojní průkaz, musí dodržovat všechna bezpečnostní nařízení pro zacházení se střelnými zbraněmi. A střílet z ní smí, samozřejmě, pouze na střelnici.

1-4 of 4