Obhajoba

Ako úspešne zvládnuť obhajobu

Na obhajobe záverečnej práce nie sú dôležité len základné časti prezentácie (obsah a vizuálne pomôcky), ale prezentujúci obhajuje svoju záverečnú prácu pred komisiou aj svojím hlasom, rečou tela a vzhľadom. Preto by ste mali byť vhodne oblečený a upravený (odporúča sa spoločenské oblečenie).


Pri obhajobe by mal prezentujúci pôsobiť uvoľnene sebavedome, udržuje očný kontakt s prítomnými, (rozhodne by sa nemal otáčať k prítomným chrbtom!). Ústnu obhajobu odporúčame doplniť elektronickou, prípadne audiovizuálnou prezentáciou (powerpoint).

Chyby pri obhajobe

 • nedodržanie časového limitu, ktoré vzniká obvykle kvôli nedostatočnej príprave a nácviku prezentácie v domácom prostredí
 • zdĺhavé opakovanie teoretickej časti, potom nie je čas na prezentáciu vlastnej práce
 • príliš dlhé alebo stručné odpovede na otázky komisie
 • autor dostatočne jasne nevyzdvihne cieľ práce, vlastné výsledky a prínos práce pre prax
pripravíme pre vás prezentáciu

Pripravíme namiesto Vás prezentáciu Vašej práce

Príprava prezentácie v powerpointe

Prezentácia v PowerPoint je moderná forma oboznámenia prítomných s prácou autora. Kvalitný vizuálny vnem zostáva v pamäti oveľa dlhšie, ako iba hovorené slovo. Údaje na snímku v powerpointe majú byť heslovité bez dlhých viet.

 • Prvý snímok obsahuje názov práce, meno autora, školu.
 • Ďalšie snímky obsahujú úvod, cieľ práce, stručnú metodiku, výsledky, diskusiu, závery, odporúčania pre prax.
 • Odporúčame používať písmo Arial (nie je vhodné striedať viac typov písma).
 • Veľkosť písma základného textu je 22 – 24 bodov, veľkosť písma nadpisu 32 bodov, podnadpisy 26 – 28 bodov.
 • Úspešnosť prezentácie s powerpointom závisí aj od kvality ilustrácií obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek či videa.
 • Pri svetlom pozadí má byť farba písma tmavá, najvhodnejšia je čierna, tmavomodrá, tmavozelená.
 • Farba pozadia je počas celej prezentácie rovnaká. Na jednom snímku majú byť maximálne štyri farby (okrem obrázkov).
 • Pri 10 minútovej prezentácií sa odporúča najviac 3 – 6 obrázkov, videozáznam 3 – 6 sekúnd.
 • Na vizuálne spracovanie jedného snímku v powerpointe potrebujú poslucháči 20 – 60 sekúnd vzhľadom na množstvo textu, teda počas obhajoby trvajúcej 10 minút je maximálny doporučený počet snímkou 12 – 14.
 • Na jednom snímku sa odporúča 5 – 7 riadkov textu, v jednom riadku najviac 6 – 7 slov. Správny snímok powerpointu je jasný, stručný a dobre čitateľný.

Priebeh obhajoby

Autor po vyzvaní k obhajobe pozdraví komisiu. Predstaví svoju tému práce a zoznámi stručne komisiu s obsahom práce, cieľom, postupom a výsledkami riešenia (prečo prácu robil a k čomu sa dopracoval, čo sa mu podľa jeho názoru podarilo, či je možné výsledky prakticky využiť a pod.).

Je nevhodné pri obhajobe čítať súvislý text, odporúča sa vlastnými slovami prezentovať výsledky práce. Počas obhajoby pôsobí rušivo prílišná alebo neadekvátna gestikulácia, príliš tichý alebo hlučný prednes, monotónny hlas, používanie „zvukových tikov“ (ehm, teda, pravda, ééé).

Odporúčaná doba prezentácie bakalárskej a diplomovej (magisterskej) záverečnej práce je do 10-tich minút. Pri obhajobe rigoróznej a dizertačnej práce je časový limit zväčša do 15-tich minút, ale nie je to pravidlom. Je dôležité aspoň týždeň pred samotnou obhajobou nacvičenie si čítania sprievodných lístkov spolu s prezentáciou na počítači a to aspoň 5 krát doma pred zrkadlom alebo pred niekým, kto nám vie poskytnúť spätnú väzbu o našom vystupovaní. Tento nácvik tiež pomáha znížiť a zvládnuť trému pri obhajobe. Počas obhajoby nečítame text, ktorý sa premieta komisii cez powerpoint, ale čítame text zo sprievodných lístkov, ktoré sme si pripravili ku každému snímku/slidu (slide = 1 obrazovka v powerpointe). Hovoríme plynule a zrozumiteľne, nie rýchlo. Počas obhajoby sa komisie nič nepýtame. Text z pripravených sprievodných lístkov čítame tak, aby sme pravidelne udržiavali očný kontakt striedavo s každým členom komisie.

Po ukončení našej pripravenej prezentácie nasleduje čítanie oponentských a niekde aj školiteľských posudkov na danú záverečnú prácu. Potom nasleduje diskusia komisie s autorom práce. V diskusii autor odpovedá na otázky členov komisie, prípadne ostatných prítomných. Vždy je vhodné zopakovať otázku, ktorú ste dostali, pretože ostatní členovia komisie nemuseli zachytiť, čo sa kto pýta a aby teda vedeli, na čo odpovedáte - okrem toho tým získate čas na rozmyslenie si svojej odpovede. Keď si nie ste istý, na čo sa vás pýtajú - spýtajte sa: „Prepáčte, nerozumel som Vašej otázke, mohli by ste mi ju, prosím, zopakovať?“ (túto frázu však môžete použiť, aj keď ste otázke rozumeli - získate tým čas). Otázky by sa však mali týkať výlučne riešenej problematiky, nie je to skúšanie študenta z vysokoškolského učiva - na to sú určené štátne skúšky, ktoré zvyčajne nasledujú po úspešnej obhajobe záverečnej práce.

Celková obhajoba spolu s diskusiou zvyčajne nepresiahne 20 až 30 minút.