Plagiátorstvo

Čo je to plagiátorstvo?

Plagiátorstvo je definované ako kopírovanie alebo používanie cudzích myšlienok a ich prezentácia spôsobom, ktorý vytvára dojem, že ide o originálne myšlienky plagiátora. Teda ide najmä o používanie výsledkov práce iného autora bez jeho citovania.

Ak sa chce autor vyhnúť plagiátorstvu, všetky zdroje musí zverejniť a pri použití cudzieho písomného alebo grafického materiálu väčšieho rozsahu si dokonca musí podľa zákona o ochrane autorských práv vyžiadať povolenie.

Typy plagiátorstva

Doslovné plagiátorstvo je opísanie práce iného autora buď doslova alebo so zmenou frázy či vety. Možno sa mu vyhnúť úvodzovkami vymedzujúcimi doslovne uvedený text s príslušnou poznámkou o zdroji informácie pod čiarou, v zátvorke a na konci práce.

Parafrázované plagiátorstvo je pokus zameniť kľúčové slová, frázy alebo vety pôvodného textu iného autora.

Mozaikové plagiátorstvo predstavuje vybranie dôležitých fráz, termínov a myšlienok pôvodného autora a ich vloženie do inej práce. Podľa autorského zákona je plagiátorstvo trestné.

Môže byť plagiátorstvo potrestané?

Podľa Trestného zákona ide o trestný čin, za ktorý môže byť páchateľ potrestaný odňatím slobody od šesť mesiacov až do osem rokov. Neoprávnené použitie sa môže riešiť aj cez občiansko-právne konanie alebo v rámci disciplinárnych opatrení univerzity, kde ho daný čin okrem udelených sankcií bude stáť minimálne jeden rok štúdia navyše (ktorý bude riadne spoplatnený ako nadštandardná dĺžka štúdia) a na konci ktorého študent musí predložiť novú prácu. Na niektorých univerzitách za takéto činy nasleduje okamžité vylúčenie zo štúdia.