Bài 14: Máy cơ đơn giản

1. Hãy nêu tên các máy cơ đơn giản thường gặp:

 Các máy cơ đơn giản thường gặp: - Mặt phẳng nghiêng - Đòn bẩy - Ròng rọc

2. Tác dụng của các máy cơ đơn giản là gì? Cho ví dụ

Tác dụng của các máy cơ đơn giản. Giúp con người di chuyển hoặc nâng các vật nặng dễ dàng hơn.

- Mặt phẳng nghiêng: Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc...

- Đòn bẩy: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy,

- Ròng rọc: Máy kéo ở công trường xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng,